Hed­lund klar för ny klubb

Ttela - - Sport - Jo­han­na Jo­sep­hs­son jo­han­na.jo­sep­hs­[email protected]­la.se 0520-42 27 46

Simon Hed­lund läm­nar Uni­on Ber­lin i tys­ka andra­li­gan. På fre­dags­kväl­len blev han klar för dans­ka stor­klub­ben Brönd­by. – Det ska bli kul att bör­ja om på ny ku­la, sä­ger han.

Ef­ter en höst med då­ligt med spel­tid och en schism med nye trä­na­ren Urs Fi­scher sig­na­le­ra­de 25-åri­ge Simon Hed­lund att han vil­le läm­na i Uni­on Ber­lin i tys­ka andra­li­gan.

Nu är det klart att näs­ta klub­ba­dress blir dans­ka Brönd­by. Kon­trak­tet är skri­vet över fy­ra och ett halvt år.

– De vi­sa­de in­tres­se re­dan i som­ras, men då vil­le jag stan­na i Uni­on Ber­lin. Men nu när jag vil­le iväg blev det lä­ge att för­hand­la igen och jag är glad att det lös­te sig, sä­ger Simon Hed­lund och fort­sät­ter:

– Jag har fått ett bra in­tryck av Brönd­by. Sport­di­rek­tö­ren och trä­na­ren be­rät­ta­de för mig att de vill spe­la of­fen­siv fot­boll, vil­ket pas­sar mig ut­märkt.

Hed­lund, som är fost­rad i Troll­hät­tan,

vär­va­des till Uni­on Ber­lin från IF Elfs­borg i au­gusti 2016.

– De två förs­ta sä­song­er­na gick bra, även om jag kans­ke ha­de hop­pats att det skul­le gå li­te bätt­re. Men de var än­då god­kän­da. Men det se­nas­te halv­å­ret har jag fått snålt med spel­tid. Det har va­rit job­bigt såklart, så där­för är jag glad att det bli­vit klart med en ny klubb som tror på mig och ser mi­na kva­li­té­er.

Hed­lund är på plats i Kö­pen­hamn och kom­mer gö­ra sitt förs­ta trä­nings­pass med la­get på lör­da­gen.

– Det ska bli väl­digt ro­ligt. Se­ri­en drar igång igen den 10 feb­ru­a­ri så det blir bra för mig att kom­ma in nu. För­hopp­nings­vis kan jag kom­ma in på ett bra sätt så snabbt som möj­ligt, sä­ger Hed­lund. Vad har du för för­vänt­ning­ar?

– Jag har höga för­vänt­ning­ar och be­gär all­tid myc­ket av mig själv. Det ska bli kul att bör­ja om på ny ku­la och att få spe­la mat­cher igen, det känns un­der­bart, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Jag hop­pas att al­la ser att jag ger allt och att det kom­mer smit­ta av sig på mi­na med­spe­la­re.

Brönd­by lig­ger ef­ter 20 om­gång­ar på tred­je­plats i dans­ka su­per­li­gan, 17 po­äng ef­ter se­ri­e­le­da­ren FC Kö­pen­hamn. Näs­ta match för Brönd­by är bor­ta mot FC Nordsjael­land den 10 feb­ru­a­ri.

Jag har fått ett bra in­tryck av Brönd­by SIMON HED­LUND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.