Gri­pen tog stor­se­ger i jämn match

Ttela - - Sport - Jo­han­na Jo­sep­hs­son jo­han­na.jo­sep­hs­[email protected]­la.se 0520-42 27 46

Gri­pen stud­sa­de till­ba­ka ef­ter för­ra vec­kans tunga för­lust mot Näs­sjö. På lör­dags­ef­ter­mid­da­gen be­seg­ra­de man IFK Rätt­vik med he­la 10-4. – Det var skönt att vin­na igen, sä­ger lag­kap­ten Adam Bloms­ter.

Gri­pen Troll­hät­tan kom till Slätt­bergs­hal­len på lör­dags­ef­ter­mid­da­gen med stor­för­lus­ten mot Näs­sjö i färskt min­ne och med en stru­lig vec­ka fylld av sjuk­dom bakom sig.

– I tis­dags var det åt­ta styc­ken spe­la­re bor­ta på grund av för­kyl­ning och ska­dor, be­rät­ta­de Gri­pent­rä­na­ren An­drej Pa­sjkin in­nan mat­chen.

Men det var då. När väl lör­da­gen kom ha­de gläd­jan­de nog al­la spe­la­re ha­de re­pat sig och Gri­pen kun­de stäl­la upp med fullt man­skap i mat­chen mot IFK Rätt­vik. Även lag­kap­ten Adam Bloms­ter, som stått över två mat­cher på grund av en ska­dad fot, var åter­i­gen med i la­get.

– Jag vi­la­de li­te och har byggt om skrid­skor­na så myc­ket det går, så nu fun­kar det vil­ket är skönt, för­kla­ra­de lag­kap­te­nen.

Än­nu skö­na­re var nog att Gri­pen, ef­ter för­ra hel­gens ble­ka in­sats i topp­mat­chen mot Näs­sjö, tog en stor­se­ger mot dal­ma­sar­na. Se­ger­siff­ran skrevs till he­la 10-4, men det ger in­te rik­tigt en rätt­vis bild av mat­chen.

– Vi blev li­te tag­na på säng­en över att de var så boll­skick­li­ga och spe­la­de så pass bra som de gjor­de, sa Adam Bloms­ter.

För­vis­so led­de Gri­pen mat­chen med bå­de 5-2 och 6-3, men när Rätt­viks Rasmus Plan i 61:e match­mi­nu­ten sat­te dit 6-4 val­de trä­nar­duo Pa­sjkin-isaks­son att ta ti­me­out.

– Vi fick in­te koll på dem de­fen­sivt fram­för allt, vi fick dem in­te på ut­si­dan som vi vil­le. Så det var det och att vi vil­le lug­na ner det li­te, för­kla­rar Bloms­ter.

Det gav ing­en ef­fekt. In­te di­rekt i al­la fall.

I stäl­let stod mat­chen och väg­de ett bra tag in­nan Ro­bin Karls­son kun­de sät­ta dit 7-4 med drygt tre mi­nu­ter kvar av or­di­na­rie spel­tid.

Då släpp­te det för Gri­pen och hem­ma­la­get rul­la­de in yt­ter­li­ga­re tre mål in­nan do­ma­re Mag­nus Ahl­sén blås­te av mat­chen ef­ter 96 mi­nu­ters spel.

– Vi är nöj­da med vinst, men in­te helt nöj­da med det vi pre­ste­rar. Fram­för allt är vi ef­fek­ti­va fram­åt och sät­ter vå­ra chan­ser. Det är ock­så bra att vi spe­lar he­la mat­chen ut så vi får någ­ra mål där på slu­tet. Men se­dan har vi gans­ka myc­ket vi kan för­bätt­ra, sä­ger Bloms­ter. Hur kän­des din fot?

– Det känns än­då helt okej. Fo­ten var med mig än­då, jag står ju fort­fa­ran­de upp, sä­ger Bloms­ter och skrat­tar.

– Det var jäv­ligt skönt att spe­la igen och vin­na såklart.

Ro­bin Karls­son, To­ny Eklind, Ans­si Hän­ni­nen blev al­la två­måls­skyt­tar, me­dan Mar­kus Eriks­son, Niklas Ho­lo­pai­nen, An­ton He­i­nulf och Sond­re Höydahl stod för ett mål var­de­ra.

Bild: SE­BASTI­AN LA­MOT­TE

Gri­pens lag­kap­ten Adam Bloms­ter var till­ba­ka på isen igen ef­ter en fot­ska­da. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.