Carl Lext av­gjor­de mot Blå­vitt i come­bac­ken

Ttela - - Sport - Karl An­ders­son karl.an­ders­[email protected]­la.se 0520-42 26 00 Jo­han­na Jo­sep­hs­son jo­han­na.jo­sep­hs­[email protected]­la.se 0520-42 27 46 Jo­el Hans­son jo­el.hans­[email protected]­husla­ning­en.se Karl An­ders­son karl.an­ders­[email protected]­la.se 0520-42 26 00

Det var in­te ens tänkt att han skul­le spe­la i den and­ra halv­le­ken, men Carl Lext kom in i slut­mi­nu­ter­na mot IFK Gö­te­borg och av­gjor­de med 30 se­kun­der kvar av mat­chen. – Fan­tas­tiskt för oss och för ho­nom, sä­ger trä­na­re Da­ni­el An­ders­son.

Skof­te­byn ha­de ini­ti­a­ti­vet un­der mer­par­ten av hem­ma­mat­chen mot IFK Gö­te­borg, men tap­pa­de un­der ett par olyck­sa­li­ga mi­nu­ter 2-0 till 2-2. Li­kalä­get ver­ka­de stå sig ti­den ut när Da­ni­el An­ders­son vän­de sig mot den come­bac­kan­de lands­lags­stjär­nan Carl Lext.

– Ef­tersom Carl har va­rit ska­dad ha­de vi in­för mat­chen be­stämt att han ba­ra skul­le spe­la i den förs­ta halv­le­ken. Men när det var två mi­nu­ter kvar av mat­chen frå­ga­de jag ho­nom om han vil­le in och spe­la i slu­tet. Det vil­le han, och det var bra för oss, sä­ger An­ders­son med ett le­en­de.

Med 30 se­kun­der kvar skic­ka­de Lext näm­li­gen in 3-2-må­let och sköt samt­li­ga po­äng till Skof­te­byn.

– Skönt, det var in­te rätt­vist med 2-2. Med un­dan­tag från mi­nu­ter­na då de gör si­na mål dri­ver vi den här mat­chen från bör­jan till slut, häv­dar An­ders­son, som var ly­risk över la­gets in­sats i den förs­ta halv­le­ken.

– Det var nog vår bäs­ta halv­lek på he­la sä­song­en.

Den fi­na in­sat­sen re­sul­te­ra­de i en 1-0-led­ning, då Fred­rik Lars­son

ele­gant avan­ce­ra­de ige­nom If­k­för­sva­ret och pla­ce­ra­de in bol­len. I sam­ma halv­lek ha­de Krister An­ders­son och Ji­had Nasha­bat jät­te­lä­gen att ut­ö­ka för Skof­te­byn. Gäs­ter­na var dock in­te ofar­li­ga ut­an tes­ta­de duk­ti­ge Fe­lix Nor­den­fors vid ett fler­tal till­fäl­len.

– Vi var re­vansch­sug­na ef­ter för­lus­ten mot Djur­går­den (4-7), och det märk­tes. Allt var bätt­re, vi job­ba­de hem, vi chan­sa­de in­te för myc­ket och vi sat­te pass­ning­ar­na, be­rät­tar An­ders­son, vars tränar­kol­le­ga Christof­fer Lundh ut­ö­ka­de till 2-0 ef­ter pa­us.

Där­ef­ter ha­de Skof­te­byn lä­gen att ut­ö­ka sin led­ning, men lyc­ka­des in­te de­fi­ni­tivt stänga mat­chen. ”Blå­vitt” grep­pa­de si­na sista halm­strån och tog sig till­ba­ka in i mat­chen.

Då klev Carl Lext in i hand­ling­en. Med sitt av­gö­ran­de mål gav han sitt lag tre vik­ti­ga po­äng i topp­stri­den.

Vi ha­de li­te pro­blem med mo­ti­va­tio­nen

och lyc­ka­des re­du­ce­ra till bå­de 4–2 (Fred­rik Lars­son) och 4–3 (Ji­had Nasha­bat).

Tre mi­nu­ter att gå på och ner­vo­si­tet i Ag­ne­bergs­hal­len.

Men IFK Ud­de­val­la fick sista or­det. Med sju se­kun­der kvar rul­la­de Kristi­an Le­giec in 5–3 i tomt mål.

– Ty­värr för­lo­rar vi, men det är små mar­gi­na­ler som av­gör. Vi slar­var li­te och de gör mål på vå­ra miss­tag, sä­ger An­ders­son och fort­sät­ter:

– Men vi kom­mer i kapp och med en mi­nut kvar har vi två bra lä­gen. Vi gör en bra pre­sta­tion, det är ba­ra re­sul­ta­tet som in­te är ok. VALON GASHI

Gäs­ter­na, som ha­de ett säk­rat kon­trakt att spe­la för, ru­sa­de ifrån till 4-0 un­der mat­chens in­led­ning och sat­te där­med to­nen för till­ställ­ning­en.

Mel­le­rud tving­a­des till att spe­la jo­ker­spel ti­digt, och lyc­ka­des ta sig upp till 6-8. När­ma­re än så kom man dock in­te och ett hög­mo­ti­ve­rat bor­t­a­lag gick i stäl­let ifrån till slut­re­sul­ta­tet 11-6.

– Vi ha­de li­te pro­blem med mo­ti­va­tio­nen, det kän­des som att luf­ten ha­de gått ur oss när vi in­te ha­de nå­got att spe­la för, sä­ger Gashi.

Flo­ri­jan Fej­zu­lo­vic stod för ett hat­t­rick, Ha­lid Ze­ko­vic stod för en dub­bel och Fe­mi­ja Sel­ma­no­vic lyc­ka­des även han må­la för hem­ma­la­get.

I fre­da­gens vik­ti­ga match mot Ko­mar­ken låg man un­der med 0-2 och 2-3, men lyc­ka­des vän­da och vin­na med 6-4. Mel­le­rudsmå­len i den mat­chen pric­ka­des in av Valon Gashi 2, Fe­mi­ja Sel­ma­no­vic, Alex­an­der Karls­son och Man­sour To­na­ni.

Bild: Cal­le Ap­pelquist

Carl Lext vrå­lar ut sin gläd­je ef­ter att ha sänkt IFK Gö­te­borg med ett sent se­ger­mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.