Halv­nöjt THC trots straff­se­ger

Ttela - - Sport - Karl An­ders­son karl.an­ders­[email protected]­la.se 0520-42 26 00

Troll­hät­tans HC lyc­ka­des bär­ga ex­tra­po­äng­en hem­ma mot Kungälvs IK se­dan Er­ik Brun­berg spi­kat igen un­der straff­lägg­ning­en. Det var dock ing­en par­ty­stäm­ning som råd­de i Thc-läg­ret. – Vi skul­le ha haft tre po­äng med oss, sä­ger trä­na­re Pontus Nyberg.

Led­ning tre gång­er om, stolp­träf­far från att av­gö­ra mat­chen och en sen kvit­te­ring av gäs­ter­na un­der den or­di­na­rie spel­ti­den. Det fanns fle­ra fak­to­rer bakom att Pontus Nyberg in­te var helt nöjd och be­lå­ten ef­ter mat­chen mot Kungälv.

– Det känns bå­de bra och då­ligt. Det är skönt att vi fort­sät­ter vin­na, men sam­ti­digt var vi vär­da tre po­äng, sä­ger han.

Vid ställ­ning­en 4-3 till THC pric­ka­de Wil­li­am Frö­lin stol­pen från de­fen­siv zon med öp­pen kas­se. Kungälv, som i det lä­get spe­la­de 6 mot 3, ställ­de om och tryck­te in kvit­te­ring­en med 45 se­kun­der kvar.

I för­läng­ning­en var Lucas Hö­gos­ta helt so­lo med gäs­ter­nas mål­vakt, men pric­ka­de i stäl­let stol­pen även han.

Till sy­ven­de och sist fick man än­då med sig bonuspo­äng­en se­dan Er­ik Brun­berg räd­dat samt­li­ga fy­ra bor­t­a­straf­far sam­ti­digt som Wil­li­am Frö­lin och Step­hen Lang­ford för­val­tat si­na straf­far.

– Det ha­de va­rit hemskt att för­lo­ra två po­äng med tan­ke på hur mat­chen var, sä­ger Nyberg, som nu kan kon­sta­te­ra att hans lag ploc­kat åt­ta av nio möj­li­ga po­äng på de tre förs­ta mat­cher­na i fort­sätt­nings­se­ri­en.

I och med två­po­äng­a­ren be­hål­ler man andra­plat­sen. Upp till Möln­dal på förstap­lat­sen, som ger playoff-spel till di­vi­sion 1, skil­jer fem po­äng.

– Det är klart att jag är nöjd med den star­ten som vi har fått, men vi sak­nar en po­äng från de här tre mat­cher­na. Vi har li­te att sli­pa på även om det ser bra ut.

Un­der de två förs­ta pe­ri­o­der­na tog THC led­ning­en med bå­de 1-0 och 2-1, men tap­pa­de över­ta­get bå­da gång­er­na då gäs­ter­na vi­sa­de sig va­ra vas­sa i po­wer­play.

Vi har li­te att sli­pa på även om det ser bra ut PONTUS NYBERG trä­na­re

I slut­pe­ri­o­den fick man en mar­dröms­start när Kungälvs Mi­kael Eken­dahl högg först på en re­tur och gav sitt lag led­ning­en för den förs­ta gång­en i mat­chen.

En styr­ning i mål av Kristof­fer Mouru­jär­vi till 3-3 följ­des emel­ler­tid upp av en bril­jant Kiryl Mar­ke­vich-pass­ning till Philip Erix­on och vips var THC i led­ning igen.

En led­ning man länge såg ut att hål­la, in­nan Kungälv kvit­te­ra­de med mind­re än mi­nu­ten kvar.

Bild: Se­basti­an La­mot­te

Er­ik Brun­berg stod för en bra in­sats och räd­da­de bland an­nat samt­li­ga straf­far i straff­lägg­ning­en när Troll­hät­tans HC knep ex­tra­po­äng­en mot Kungälv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.