An­ders­son fick rätt – VHC förs­ta se­ger i alltvå­an

Ttela - - Sport - Jo­han­na Jo­sep­hs­son jo­han­na.jo­sep­hs­[email protected]­la.se 0520-42 27 46

Så kom den änt­li­gen, förs­ta se­gern i Alltvå­an för Vä­ners­borgs HC. – Det var gött att den kom nu, an­nars ha­de det nog satt sig i vå­ra skal­lar, sä­ger Pe­ter An­ders­son, trä­na­re i VHC, ef­ter 4-1-se­gern bor­ta mot Olofström.

Ef­ter för­lus­ten (2-7) mot Borås i ons­dags sa Vhc-trä­na­ren Pe­ter An­ders­son själv­sä­kert ”jag är över­ty­gad om att vi vin­ner på sön­dag”. Han fick helt rätt. – Det var en rik­tig kri­garin­sats i dag. Det märk­tes att vi var li­te för­sik­ti­ga, det är lätt att bli sin egen mot­stån­da­re när man bör­jar med att för­lo­ra två mat­cher, sä­ger han.

Men nå­gon tred­je för­lust blev det allt­så in­te. För bor­ta mot Olofström fix­a­de VHC sin förs­ta

se­ger i alltvå­an den här sä­song­en.

– Det var in­te vår bäs­ta match. Vi ha­de ing­et bra pass­nings­spel och var ner­vö­sa i vis­sa si­tu­a­tio­ner, sä­ger An­ders­son,

Men trots det tog Vä­ners­bor­gar­na led­ning­en ef­ter sex mi­nu­ters spel ge­nom Niclas Mår­tens­son. Sam­me Mår­tens­son ut­ö­ka­de se­dan led­ning­en till 2-0 en bit in i and­ra pe­ri­o­den.

För­vis­so re­du­ce­ra­de hem­ma­la­get till 1-2 någ­ra mi­nu­ter se­na­re, men in­nan and­ra och sista pe­ri­od­pa­u­sen gjor­de Dan­ny Liscio 3-1 till VHC.

Den tred­je och sista pe­ri­o­den in­led­des se­dan med att Mar­kus Twill­man gjor­de 4-1, vil­ket ock­så blev slut­re­sul­ta­tet.

– Ef­ter 4-1 var det ett helt an­nat VHC. Vi spe­la­de av­slapp­nat, pass­nings­spe­let var till­ba­ka och vi släpp­te in­te till så myc­ket mer, be­rät­tar An­ders­son och fort­sät­ter:

– Det var ro­ligt att se kil­lar­na. Jag tror ald­rig vi har täckt så myc­ket skott som i den­na match. De vil­le verk­li­gen kri­ga sig till tre po­äng.

Bild: Christi­an Flo­din

Niclas Mår­tens­son gjor­de två av VHC:S mål när la­get vann bor­ta mot Olofström på sön­dags­ef­ter­mid­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.