Gott­frids­son hjäl­te i Vm-pre­miä­ren

Ttela - - Sport - Carl Gö­rans­son/tt

Det blev onö­digt spän­nan­de. Men med stö­det från fan­sen i ryg­gen lyc­ka­des Sve­ri­ge med ett nöd­rop vin­na Vm-pre­miä­ren mot Egyp­ten med 27–24. Jim Gott­frids­son blev hjäl­te med tre se­na mål. – Jag slu­ta­de ald­rig att tro på det, sä­ger han.

Tu­sen­tals till­res­ta fans fanns på läk­tar­na och gav re­dan un­der na­tio­nalsång­en en käns­la av svensk hem­ma­plan när det var dags för Vm­pre­miär i Kö­pen­hamn.

De fick jub­la till slut, även om det satt långt in­ne.

Sve­ri­ge tap­pa­de en fem­måls­led­ning i slu­tet av mat­chen och det var först när spel­di­ri­gen­ten Jim Gott­frids­son klev fram och sat­te tre ra­ka mål som två­po­äng­a­ren var säk­rad. Just Gott­frids­son ha­de ti­di­ga­re kas­tat bort ett par pass­ning­ar som bi­drog till Egyp­tens upp­hämt­ning.

– Man kan bli bå­de hjäl­te och syn­da­bock. Men jag tyc­ker att mitt spel fun­ge­ra­de väl­digt bra i förs­ta halv­lek, jag fick i gång he­la la­get. Se­dan blev det li­te myc­ket spel i sid­led – ”föns­ter­puts” – men jag slu­ta­de ald­rig tro på det, sä­ger Gott­frids­son.

Han har rätt i att den svens­ka matchin­led­ning­en var bra. För­sva­ret och vas­se mål­vak­ten Mi­kael Ap­pel­gren gjor­de det svårt för Egyp­ten re­dan från start. När Niclas Ek­berg av­slu­ta­de en vac­ker och blixt­ran­de snabb kont­ring be­tyd­de det 8–4 ef­ter tre svens­ka mål på två mi­nu­ter.

Kort där­ef­ter kom Kim An­ders­son in på pla­nen för förs­ta gång­en och den 36-åri­ge hö­ger­ni­an bril­je­ra­de di­rekt i sin mäs­ter­skapscome­back. Stjär­nan, som läm­na­de hand­bolls­lands­la­get för tred­je gång­en ef­ter OS i Rio, lät sin två­me­ters­kropp fly­ga upp i luf­ten för att stän­ka in 9–5 med förs­ta skot­tet. Med väns­ter­han­den snär­ta­de An­ders­son in yt­ter­li­ga­re två mål på kort tid, in­nan han – läc­kert bakom ryg­gen – spe­la­de fram Mat­ti­as Zachris­son till 13–8.

Men fem­måls­led­ning­en krymp­te en förs­ta gång när Egyp­ten av­slu­ta­de förs­ta halv­lek med tre ra­ka mål och det var svenskt över­tag med 13–11 i pa­us.

Lu­kas Nils­son, duk­tig som väns­ter­nia, ord­na­de and­ra halv­leks förs­ta må­lju­bel. När Sve­ri­ge späd­de på med yt­ter­li­ga­re två mål var fem­måls­led­ning­en till­ba­ka.

Men un­der sista kvar­ten tap­pa­de Sve­ri­ge spe­let och tillät upp­hämt­ning­en som såg till att fre­dags­kväl­len i Royal Are­na blev en ry­sa­re.

– Jag är jät­te­glad för två po­äng och jag tror al­la hål­ler med om att det var en ”go” se­ger att få vin­na när det lig­ger och tip­par li­te fram och till­ba­ka, sä­ger Kim An­ders­son.

– Jag tyc­ker att vi gör en jäk­ligt bra för­svars­match. Att det lå­ser sig li­te fram­åt, det är väl li­te så det kan bli en pre­miär. Men tit­tar man på hur det gick (i EM) för­ra året är ju det här ett steg i rätt rikt­ning. Vi tar två vik­ti­ga po­äng sam­ti­digt som ett par and­ra re­sul­tat i grup­pen in­te rik­tigt gick som man ha­de tänkt sig.

An­ders­son syf­tar på fre­da­gens ti­di­ga mat­cher i grupp D, som bjöd på två skräl­lar. Först vann An­go­la med ud­da­må­let mot Qa­tar och se­dan lyc­ka­des Ar­gen­ti­na sno en po­äng mot Ung­ern.

Sve­ri­ge möt­te Ar­gen­ti­na på sön­dags­kväl­len. När den här tid­ning­en gick i tryck stod det 23-13 till Sve­ri­ge. Läs allt om mat­chen på tte­la.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.