Ag­ne­ta Sjö­din och Tho­mas Wass­berg seg­lar över At­lan­ten

Ttela - - Nöje - Vik­tor An­ders­son/tt

Sex kän­da svens­kar ska ge sig ut på en 17 da­gar lång seg­lats över öp­pet hav – från Las Pal­mas till den västin­dis­ka pa­ra­di­sön Saint-mar­tin. Re­san ska se­dan bli ett tv­pro­gram i Ka­nal 5.

Pe­ter Mag­nus­son, Vik­tor Frisk, An­na Lind­berg, Mar­kus Au­ja­lay, Tho­mas Wass­berg och Ag­ne­ta Sjö­din ska kor­sa At­lan­ten i en se­gel­båt. Till sin hjälp har de en be­sätt­ning be­stå­en­de av bland and­ra skep­pa­ren Gun­nar ”Gur­ra” Krantz, som har seg­lat in­ter­na­tio­nellt i över 30 år.

– Jag har seg­lat för­ut, så jag vet vad det in­ne­bär. In­te minst när det blå­ser storm, då smäl­ler det rätt friskt i skro­vet och man tror att bå­ten ska bli kaf­fe­ved. Jag är glad att jag in­te är sjö­sjuk, sä­ger Ag­ne­ta Sjö­din.

Tho­mas Wass­berg där­e­mot har på se­na­re år bör­jat kän­na sig sjö­sjuk till havs, men han tror sjö­sju­kan kom­mer att ge med sig allt­ef­tersom re­san på 500 mil över öp­pet hav till­ryg­ga­läggs.

– Jag får se till att ta ta­blet­ter i bör­jan, men sen tror jag det går över, sä­ger han. Jag har va­rit om­bord på mind­re se­gel­bå­tar, men det var län­ge­sen. Värst är nog om det in­te sker så myc­ket vind­mäs­sigt och blir långtrå­kigt.

Tho­mas Wass­berg, Ag­ne­ta Sjö­din och de and­ra del­ta­gar­na mönst­rar

på den 24 me­ter långa se­gel­bå­ten den 19 ja­nu­a­ri.

Pro­gram­met går un­der ar­bets­nam­net Över At­lan­ten och kom-

mer att vi­sas på Ka­nal 5 och Dplay hös­ten 2019.

Bild: Hen­rik Mont­go­me­ry

ag­ne­ta Sjö­din och Tho­mas Wass­berg är två av sex kän­da svens­kar som ska seg­la över at­lan­ten i ett nytt tv-pro­gram som har pre­miär i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.