Va­samu­se­et drog årets störs­ta publik – igen

Ttela - - Nöje - Fe­li­cia Nord­lund/tt

Bå­de Va­samu­se­et och Skan­sen loc­ka­de en mil­jon­publik un­der 2018. Men to­talt sett har in­tres­set för de svens­ka mu­se­er­na mins­kat un­der året.

Trots att det gjor­des över 17 mil­jo­ner mu­sei­be­sök un­der 2018 ha­de fler än hälf­ten av lan­dets mu­se­er fär­re be­sö­ka­re än fö­re­gå­en­de år. Att den to­ta­la be­söks­siff­ran har gått ner med 3 pro­cent är dock in­te kons­tigt, en­ligt Mats Pers­son från Sve­ri­ges Mu­se­er, som sam­man­ställt siff­ror­na.

”Årets minsk­ning är mar­gi­nell med tan­ke på den var­ma som­ma­ren”, sä­ger ge­ne­ral­sek­re­te­ra­ren i ett press­med­de­lan­de.

Va­samu­se­et blev Sve­ri­ges mest po­pu­lä­ra mu­se­um för and­ra året i rad, se­dan det un­der 2017 put­ta­de ner den ti­di­ga­re publikfa­vo­ri­ten Skan­sen från top­pen.

Av de tio mest be­sök­ta mu­se­er­na finns sex i Stock­holm. Den nya sam­man­ställ­ning­en vi­sar att 7,6 mil­jo­ner be­sö­ka­re val­de ett av de så kal­la­de cen­tra­la mu­se­er­na, fram­för allt i Stock­holm men även i Ös­ter­göt­land, Ble­kinge, Väst­ra Gö­ta­land och Skå­ne.

Mu­sei­be­sö­ken har le­gat på höga ni­vå­er de se­nas­te tio åren men för att den po­si­ti­va tren­den ska fort­sät­ta krävs öka­de re­sur­ser och sats­ning­ar bå­de na­tio­nellt och lo­kalt fram­ö­ver, sä­ger Mats Pers­son.

Bild: Jo­nas Ek­strö­mer

Va­samu­se­et på djur­går­den var lan­det mest be­sö­ka mu­se­um i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.