Het frå­ga om rik­tad si­m­un­der­vis­ning

Ttela - - Front Page - Pa­si Ha­ko­pu­ro pa­si.ha­ko­pu­[email protected]

I Lil­la Edet har Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na ska­pat myc­ket upp­märk­sam­het kring si­m­un­der­vis­ning för ny­an­län­da. Nu har även po­li­ti­ker­na de­bat­te­rat frå­gan i full­mäk­ti­ge.

Det blev en lång och in­tres­sant de­batt i Lil­la Edets full­mäk­ti­ge kring SD:S frå­ga om si­m­un­der­vis­ning rik­tat till ny­an­län­da.

SD:S Mat­ti­as Ter­ne­hälls in­ter­pel­la­tion till Ju­lia Färj­ha­ge (C) med sex frå­gor om si­m­un­der­vis­ning för ny­an­län­da vi­sa­de tyd­li­ga skil­je­lin­jer mel­lan SD och öv­ri­ga de­bat­tö­rer.

Frå­gor­na kan grovt sam­man­fat­tas med att; hur kan kom­mu­nen mo­ti­ve­ra ar­range­mang som är sex­u­a­li­se­ran­de, seg­re­ge­ran­de, har ra­sis­tis­ka va­ri­ab­ler och mot­ver­kar syf­tet, som är in­teg­ra­tion.

Ju­lia Färj­ha­ges svar kan sam­man­fat­tas med att det går all­de­les ut­märkt att ska­pa till­fäl­li­ga in­sat­ser som rik­tar sig till ny­an­län­da:

– Sä­r­or­ga­ni­se­ring är ing­en en­kel frå­ga, det är in­te ett mål i sig, men ett me­del för att ska­pa för­änd­ring. Till ex­em­pel som i kvin­no­för­bund, till­fäl­li­ga tjej­grup­per och kill­grup­per.

Där­på följ­de en lång, in­tres­sant, sväng­ig och in­sikts­full dis­kus­sion där någ­ra av ta­lar­na gav Ter­ne­häll hår­da pi­kar.

– Du re­so­ne­rar som att al­la and­ra har fel och du har rätt. Man kan visst in­te­gre­ra ge­nom sär­be­hand­ling. Jag tyc­ker in­te att det är fel, sa Pe­ter Spjuth (V):

– Jag tyc­ker att du ska se möj­lig­he­ten med in­teg­ra­tio­nen i pro­jek­tet och in­te må­la upp fan­ta­si­er om sex­u­a­li­se­ring, fort­sat­te Spjuth.

– Du för­sö­ker ta en ge­ne­ral­tab­be ge­nom att las­ta led­ning­en med ra­sism, seg­re­ga­tion, sex­ism. Någ­ra kans­ke går på det, men jag tror att de fles­ta vet vad du hål­ler på med, sa Lars Ivars­bo (C).

Främst var det C och SD som skic­ka­de upp ta­la­re till po­di­et med fem ta­la­re var.

Mat­ti­as Ter­ne­häll var fli­ti­gast och ta­la­de längst, dock ut­an att kun­na över­ty­ga den and­ra si­dan:

– Det här är in­te är in­teg­ra­tion, det är seg­re­ga­tion. Bätt­re att läg­ga peng­ar­na på en bad­buss till al­la. Vad är pro­ble­met med det? I Ju­li­as svar står ing­et om var­för man ska de­la på män och kvin­nor i den här si­m­un­der­vis­ning­en, sa han och tilla­de även att ti­den ta­lar för att SD:S syn på sa­ken kom­mer att bli me­ra ac­cep­te­rad i sam­häl­let.

Det­ta möt­tes av fler­ta­let ska­kan­de hu­vu­den. Frej Dris­tig (SD) fyll­de i: – Man ger si­m­un­der­vis­ning till en ny­an­länd för att den är just ny­an­länd på be­kost­nad av nå­gon som är född i Sve­ri­ge som an­nars kan be­hö­va den hjäl­pen, så­da­na här sats­ning­ar ska va­ra ge­ne­rel­la.

Ju­lia Färj­ha­ge för­tyd­li­ga­de då det som stod i hen­nes skrift­li­ga svar:

– Al­la barn i den svens­ka sko

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na

lan, och i Lil­la Edets kom­mun, får si­m­un­der­vis­ning om de be­hö­ver det. Det finns krav att kun­na sim­ma i års­kurs sex, där­för sät­ter vi in det för al­la barn, sa hon och fyll­de i:

– Pro­jek­tet be­ty­der ock­så att vi får peng­ar över till and­ra ele­ver. Så att det­ta på nå­got sätt ska va­ra då­ligt för svensk­föd­da, har jag ing­en för­stå­el­se för.

SD stod en­sam i sin håll­ning. M, L och KD del­tog in­te i de­bat­ten, me­dan C, S, V och MP vi­sa­de upp en enad front varav någ­ra tog för sig för förs­ta gång­en:

Till ex­em­pel kom­mu­nal­rå­det An­net­te Frans­son (S):

– Man ut­bil­dar kvin­nor för att man vet att kvin­nor bär med sig si­na kun­ska­per till bar­nen, det är vik­tigt att ha med sig.

Hon ha­de ock­så en re­flex­ion gäl­lan­de dis­kri­mi­ne­ring:

– I SD:S bug­det 2019 står föl­jan­de: För att skyd­da barn i kom­mu­nen har kom­mu­nen ett an­svar att gö­ra ål­ders­be­döm­ning­ar av en­sam­kom­man­de för att sä­ker­stäl­la att des­sa in­te blan­das med rik­ti­ga barn. Det tyc­ker jag verk­li­gen är att gö­ra en upp­del­ning, sa hon. Och Ange­li­ca Foks­röd (MP): – Rätt­vi­sa och jäm­lik­het har in­te all­tid att gö­ra med att al­la ska få li­ka myc­ket. Des­sa rik­ta­de fri­vil­li­ga in­sat­ser har ingen­ting med va­re sig sex­u­a­li­se­ring el­ler he­ders­för­tryck att gö­ra.

Man ger si­m­un­der­vis­ning på be­kost­nad av nå­gon som är född i Sve­ri­ge som kan be­hö­va den hjäl­pen

De­bat­ten sväng­de myc­ket och lan­da­de även i språk­kun­nig­het hos sim­lä­ra­re, kvin­no­för­tryck, he­derskul­tur, ut­ta­lan­de om sha­ri­a­la­gar och gli­dan­de vär­de­ring­ar.

Per An­ders Sturk (SD) lät­ta­de upp stäm­ning­en med en ord­vits mitt i det all­var­li­ga, som togs emot med ett le­en­de av de fles­ta:

– Om en sim­lä­ra­re pra­tar ett språk så är det bra om han gör det fly­tan­de.

Bild: Pa­si Ha­ko­pu­ro

Mat­ti­as Ter­ne­häll och SD ham­na­de i fo­kus på full­mäk­ti­ge­de­bat­ten med in­ter­pel­la­tio­nen som var ställd till Ju­lia Färj­ha­ge (C). Pe­ter Spjuth (V) var ak­tiv. An­net­te Frans­son (S) var ock­så up­pe vid ta­lar­po­di­et i Fol­kets hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.