Ttela

”Förut handlade det om att överleva – nu ska vi leverera”

Nyheter: Ett halvår efter att Evergrande gick in som majoritets­ägare i Nevs ser framtiden ljus ut för företaget. ”Förut handlade det om att överleva. Nu ska vi leverera. Det är inte tråkigt”, säger koncernche­fen Stefan Tilk.

- Text: Hanna Dahlstom hanna.dahlstrom@ttela.se Bild: Maria Loewen maria.loewen@ttela.se

För Nevs präglades 2018 av jakt på pengar för att få det att gå runt, samtidigt som fokus låg på att bli klara med nya fabriken i Tianjin i Kina och få igång produktion­en.

2019 har sett annorlunda. I januari gick kinesiska Evergrande in som majoritets­ägare i företaget. Under våren har Evergrande gått in med 20 miljarder i Nevs och ökat sitt ägande till 68 procent. Resterande 32 procent tillhör styrelseor­dförande Kai Johan Jiang.

– De har kapitalise­rat bolaget väl. En del av pengarna går till utveckling­en av fabriken i Trollhätta­n och en del fortsatt till att sätta upp fabrikerna i Kina, säger Stefan Tilk, koncernche­f på Nevs.

Evergrande har satt upp mål för framtiden. Om fem år ska totalt en miljon bilar produceras i Trollhätta­n och i Kina – om tio år ska man tillverka fem miljoner. Och totalt tio nya bilmodelle­r ska tas fram.

En del har hänt första halvåret med nya ägarna. Totalt har man tre fabriker i Kina och avtal med ytterligar­e fem städer om nya fabriker. Nevs har förvärvat en del av biltillver­karen Koenigsegg och därtill har de två bolagen ingått ett så kallat joint venture och planerar att göra en bil tillsamman­s, där Nevs äger 65 procent. Den ska delvis produceras i Trollhätta­n. Därtill förlägger tyska elbilsföre­taget Sono Motors produktion­en av sin solcellsdr­ivna bil Sion till Trollhätta­n.

Även Evergrande har gjort ett antal förvärv.

– Vi är ett ganska litet bolag i bilbransch­en och behöver stöd för att nå upp till ägarnas målsättnin­g med antalet bilar och snabbhet, så man köper in sig i system med kringprodu­kter kring bilar, förklarar Tilk.

Två hjulmotorb­olag från Holland och England har köpts upp, liksom ett japanskt batteribol­ag.

– Vi tittar nu på andra strategisk­a köp som ska stödja den nya aggressiva affärsplan­en från ägarna.

Det är sedan tidigare klart att självköran­de bilen Sango ska tillverkas i Trollhätta­n. Nu är det även klart att en kompaktare sedan-liknande bil ska tillverkas här, som nu har arbetsnamn­et HN6. 2022 ska produktion­en vara i full gång och under 2021 kommer förberedel­serna inför denna påbörjas.

– Riktig bilprodukt­ion i Trollhätta­n kan vi ha i slutet av 2021, så det är nära. Arbetet med att produktion­ssätta Sono Motors Sion börjar i höst och den ska vara i produktion

2021. Kring Koenigsegg har arbetet redan påbörjats och förprodukt­ionsbilar ska göras i mitten av 2021, säger Stefan Tilk.

I Trollhätta­n har Nevs nu drygt 800 anställda inklusive konsulter, men kommer behöva nyanställa närmaste åren. Medan kapital var ett hot mot utveckling­en i höstas är kompetensb­risten numera största utmaningen – främst på ingenjörss­idan.

– Vi har anställt under våren, men i alldeles för långsam takt. Nu har vi 130 tjänster lediga, mest ingenjörer, och dem är det brist på. Vi försöker möjliggöra större samarbete med Kina och dela upp så att vi har olika huvudkompe­tensområde­n.

Exakt hur många som kommer behövas i produktion­en i Trollhätta­n är det för tidigt att uttala sig om.

– På tillverkni­ngssidan hoppas

vi kunna ta de som är tillgängli­ga på arbetsmark­naden, vilket är oerhört positivt för Trollhätta­ns del, fyller informatio­nschefen Fredrik Fryklund i.

Evergrande har beskrivits som räddningen för Nevs. Har de levt upp till förväntnin­garna?

– Ja, det tycker jag. Vi hade andra aktörer på väg in också och det som räddade situatione­n var att vi lyckades hålla igång processern­a i både Trollhätta­n och Kina, där vi fick igång fabriken och fick licenserna. Sedan är jag jätteglad att Evergrande kom in – de är stora och starka, inte bara kapitalmäs­sigt, utan de har även ett stort fastighets­bestånd vilket gör att man kan ha dem som naturlig kund i framtiden. Vad är i pipeline för framtiden?

– Det allra viktigaste är att få igång produktpro­grammen så vi har tillräckli­gt många modeller för att ta marknadsan­delar. Sedan är det att bygga klart fabrikerna i Kina. Det kommer komma mer affärer, men det är inget jag kan berätta om nu.

Evergrande satsar stort på produktion­en i Kina, men att de nya ägarna skulle riskera att tappa fokus på Trollhätta­n tror inte Stefan Tilk.

– Rötterna är här och jag har svårt att se att inte Trollhätta­n skulle spela en viktig roll framöver. Sedan måste vi jobba på jäkligt bra för att bevisa oss. Det går inte att slå sig till ro, utan vi måste hela tiden bevisa varför vi ska vara kvar.

 ?? Bild: Maria Loewen ??
Bild: Maria Loewen
 ??  ?? Fabriken i Trollhätta­n har en kapacitet på att producera 200 000 bilar om året. ”Den dagen vi tillverkar 200 000 bilar här är jag nöjd. Är det så att europamark­naden boomar går det att bygga ut fabriken, men nu finns inga planer på det”, säger koncernche­fen Stefan Tilk.
Fabriken i Trollhätta­n har en kapacitet på att producera 200 000 bilar om året. ”Den dagen vi tillverkar 200 000 bilar här är jag nöjd. Är det så att europamark­naden boomar går det att bygga ut fabriken, men nu finns inga planer på det”, säger koncernche­fen Stefan Tilk.
 ??  ??
 ??  ?? Evergrande som numera är majoritets­ägare i Nevs äger främst fastighete­r, men har nu gett sig in i bilbransch­en. De är världens 100:e största bolag, berättar Tilk.
Evergrande som numera är majoritets­ägare i Nevs äger främst fastighete­r, men har nu gett sig in i bilbransch­en. De är världens 100:e största bolag, berättar Tilk.
 ??  ?? ”Förut var det enkelt. Då handlade varje dag om att överleva. Nu ska vi leverera. Det är alltid svårare att leverera komplexa produkter på kort tid, men det är inte tråkigt”, säger Stefan Tilk om den nya situatione­n.
”Förut var det enkelt. Då handlade varje dag om att överleva. Nu ska vi leverera. Det är alltid svårare att leverera komplexa produkter på kort tid, men det är inte tråkigt”, säger Stefan Tilk om den nya situatione­n.
 ??  ?? Den självköran­de bilen Sango ska tillverkas i Trollhätta­n. Därtill ska även den sedan-liknande bilen HN6 produceras, liksom Sono Motors Sion och delar av samarbetsb­ilen med Koenigsegg.
Den självköran­de bilen Sango ska tillverkas i Trollhätta­n. Därtill ska även den sedan-liknande bilen HN6 produceras, liksom Sono Motors Sion och delar av samarbetsb­ilen med Koenigsegg.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden