Känd in­flu­encer till Troll­hät­tan

Ttela - - Sidan 1 - Lars Carls­son lars.carls­[email protected] 0520-42 26 80

Ny­he­ter: In­flu­encern Nat­halie ”Nat­tid” Da­ni­els­son blev i många år mob­bad. För hen­ne blev so­ci­a­la me­di­er det verk­tyg som hjälp­te hen­ne. På lör­dag kom­mer hon till Troll­hät­tan och sig­ne­rar sin nya bok, där hon be­rät­tar om sitt liv och för­hopp­ning att in­spi­re­ra and­ra.

Un­der många år som barn fick hon stå ut med mobb­ning och tra­kas­se­ri­er. Nu är hon en in­fly­tel­se­rik in­flu­encer med över två mil­jo­ner föl­ja­re och vill hjäl­pa and­ra ut­sat­ta barn och de­ras för­äld­rar att se var­nings­flag­gor­na ge­nom sin nyut­giv­na själv­bi­o­gra­fi ”Jag, Nat­tid!”. Och på lör­dag kom­mer hon till Troll­hät­tan.

” Hon upp­täck­te då ock­så so­ci­a­la me­di­er och kän­de där att hon kom till sin rätt, det blev hen­nes rädd­ning.

Ja­kob Nils­son press­an­sva­rig Bok­tor­net

Nat­halie ”Nat­tid” Da­ni­els­son väx­te upp i Trel­le­borg och blev re­dan i sex-sju­års­ål­dern mob­bad, fram­för allt för att hon var li­ten till väx­ten och ha­de små föt­ter. Vid tio års ål­der var hon så de­spe­rat så hon fun­de­ra­de på att ta sitt liv.

Hon höll dock det he­la för sig själv och vågade först in­te be­rät­ta för si­na för­äld­rar. När hon väl gjor­de det, fem år se­na­re, fick hon bru­tit med sitt gam­la liv och flyt­ta­de från Skå­ne till Gö­te­borg, där hon måd­de myc­ket bätt­re.

– Hon upp­täck­te då ock­så so­ci­a­la me­di­er och dess spräng­kraft och kän­de där att hon kom till sin rätt, det blev hen­nes rädd­ning. Se­dan har hon haft kon­takt med många and­ra som mår då­ligt och kun­nat de­la med sig av si­na er­fa­ren­he­ter, sä­ger Ja­kob Nils­son, press­an­sva­rig på bok­för­la­get Bok­fa­bri­ken, som ger ut boken.

Nu, som 18-åring job­bar hon hel­tid med so­ci­al me­di­er och har 2,7 mil­jo­ner föl­ja­re på bland an­nat In­stagram, Snapchat, Youtu­be och ap­pen Mu­si­cal.ly. Där be­rät­tar hon öp­pen­hjär­tigt om sitt liv och fo­ku­se­rar på att spri­da kär­lek och hjäl­pa si­na föl­ja­re i kam­pen mot mob­bing och då­lig själv­käns­la.

Hon har ock­så skri­vit en bok till­sam­mans med Han­na We­lin på te­mat, ”Jag, Nat­tid!” med för­hopp­ning­en att in­spi­re­ra barn att vå­ga tro på sig själv och ge tips till för­äld­rar hur de kan hjäl­pa si­na barn som mår då­ligt och se var­nings­lam­por­na.

Se­dan i som­ras har Nat­halie Da­ni­els­son va­rit ute på sig­ne­rings­tur­né i lan­det och på lör­dag kom­mer hon till ICA Maxi Troll­hät­tan för att sig­ne­ra och pra­ta om sin bok.

– Hon har många som föl­jer hen­ne i de yng­re mål­grup­per­na, och det har va­rit fullt på de stäl­len hon va­rit. Så vi räk­nar med nå­got lik­nan­de i Troll­hät­tan, ef­tersom det är många som vill träf­fa hen­ne i verk­lig­he­ten, sä­ger Ja­kob Nils­son.

Bild: Ali­ne Less­ner

Nat­halie Da­ni­els­son är in­flu­encer med föl­ja­re i fle­ra oli­ka ka­na­ler. Hon vlog­gar på Youtu­be, pos­tar in­lägg på In­stagram och i ap­pen Mu­si­cal.ly har hon fle­ra mil­jo­ner föl­ja­re. På lör­dag kom­mer hon till Troll­hät­tan för att sig­ne­ra sin nya bok ”Jag, Nat­tid!”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.