Fall fram­åt för Oden-hu­sets ut­veck­lings­plan

Ttela - - Sidan 1 - Yvon­ne Ols­son yvon­ne.ols­[email protected]

Ny­he­ter: Odens äga­re får pla­ne­ra för bo­stä­der på ta­ket och bi­o­graf med me­ra in­om­hus. Sam­ti­digt byggs det li­te över­allt i af­färs­hu­set.

Nu ly­ser grönt ljus för att pla­ne­ra bo­stä­der och bi­o­graf i Oden. ”Ett jät­te­vik­tigt be­sked – det hand­lar om att sä­ker­stäl­la flö­det till hu­set, in­te minst på hel­ger­na”, sä­ger Pa­tric West­dahl, pro­jekt­ut­veck­la­re för cent­rum­hu­set.

En enig kom­mun­sty­rel­se har sagt ja till att det tas fram ett de­talj­planef ör­slag för nya verk­sam­he­ter i af­färs­hu­set Oden i cen­tra­la Troll­hät­tan. Da­gens de­talj­plan tillå­ter ba­ra han­del och par­ke­ring; äga­ren Erik Hem­berg Fas­tig­hets AB vill ska­pa 100 hy­res­rät­ter ovan­på p-däc­ket, gö­ra plats för en bi­o­graf med fy­ra– sex sa­long­er och gö­ra det möj­ligt att hy­sa allt från vård­cen­tral till sko­la.

Det här stäm­mer väl över­ens med kom­mu­nens am­bi­tio­ner att växa och att för­tä­ta cent­rum, tyc­ker po­li­ti­ker­na.

Äga­ren hop­pas att de­talj­pla­nen kan vin­na la­ga kraft in­om ett år.

– Kom­mu­nen tror att det kan ta två år, ef­tersom pla­nen kan bli över­kla­gad. Men vi hop­pas att folk ser att de nya bo­stä­der­na in­te kom­mer att skug­ga and­ra hus, sä­ger Pa­tric West­dahl.

Un­der ti­den fort­sät­ter ar­be­tet med att byg­ga om och för­vand­la det be­fint­li­ga Oden-hu­set, bå­de in­te­ri­ört och ex­te­ri­ört.

På and­ra vå­ning byggs det kon­torslo­ka­ler för fullt, för cir­ka 300 an­ställ­da i Tra­fik­ver­ket och re­vi­sions­by­rå­er­na PWC och Aspia. Kläd­bu­ti­ken Petro­nel­la har flyt­tat till St­or­ga­tan me­dan fri­sö­ren hål­ler på att flyt­ta in i en ny lo­kal på bot­ten­vå­ning­en.

Oden café och re­stau­rang kom­mer att lig­ga kvar på plan två yt­ter­li­ga­re ett halv­år.

– Till sommaren öpp­nar vi en bist­ro där bok­han­deln låg, bätt­re lä­ge kan vi in­te få, sä­ger äga­ren Ra­bi Nis­san.

Bist­ron ska ha al­ko­hol­rät­tig­he­ter, en meny med egen pro­fil och kvälls­öp­pet ons­dag–lör­dag.

– Vi fort­sät­ter med lun­cher, men ska hö­ja kva­li­te­ten ett snäpp. Sen är vi väl­digt räd­da om vå­ra äld­re kafé­be­sö­ka­re – de gil­lar Oden, och kän­ner sig hem­ma här. Varan­nan ons­dag kom­mer ett 15-tal gam­la Saa­ba­re och fi­kar här, till ex­em­pel. Bist­ron ska ha en kaféav­del­ning och vi ska bör­ja sam­ar­be­ta med en lo­kal ba­ga­re, be­rät­tar Ra­bi Nis­san.

Han räk­nar med att be­hö­va för­dubb­la per­so­nal­styr­kan, till 15-ta­let an­ställ­da. När bion är på plats ska re­stau­rang­en ha öp­pet fler kväl­lar.

– Ja, då för­vän­tar vi oss att bu­ti­ker och mat­stäl­len i hu­set har sön­dags­öp­pet, sä­ger Pa­tric West­dahl.

In­ne i Lin­dex sam­sas klä­der, kun­der och ex­pe­di­ter på hal­va lo­ka­ly­tan, me­dan den and­ra hal­van byggs om.

– Vi har öpp­nat upp ta­ket, in­stal­le­rat sprink­lers och nya Led-ar­ma­tu­rer och läg­ger nytt golv. Sen gör Lin­dex en stor in­sats och by­ter he­la in­red­ning­en.

Bu­ti­ken ska va­ra klar la­gom till jul­han­deln, då upp­rust­ning­en av be­fint­li­ga bu­ti­ker tar en pa­us. Bakom ku­lis­ser­na byggs en ny en­tré från Drott­ning­ga­tan, med två–tre nya lo­ka­ler längs gång­strå­ket. För­hand­ling­ar på­går – kanske blir det en ny re­stau­rang.

På ut­si­dan hän­der det ock­så sa­ker. Med start vec­ka 43–44 flyt­tas skyl­tor­nen från Kungs­ga­tan till bak­si­dan, bygg­ställ­ning­ar ska på plats och fa­sa­den ska ri­vas.

– Till­sam­mans med den nya en­trén kom­mer skylt­tor­nen att sig­na­le­ra att hu­set in­ne­hål­ler en gal­le­ria.

Runt 15 vec­kor kom­mer det att ta in­nan ar­be­tet med ny fa­sad­be­kläd­nad, nya föns­ter och nya en­tré­por­ta­ler är klart.

Läng­re fram kom­mer Odens äga­re att sö­ka bygg­lov för in­gla­sa­de ute­ser­ve­ring­ar längs Kungs­ga­tan.

Bild: Yvon­ne Ols­son

I tis­dags togs den nedåt­gå­en­de rull­trap­pan bort. Här ska det så små­ning­om bli en bred trap­pa upp till bi­o­gra­fen, över en food court – ett torg där be­sö­ka­re kan slå sig ner med mat de köpt i hu­set.

Bild: Yvon­ne Ols­son

”Änt­li­gen har Oden fått en äga­re med kraft, det är jät­te­ro­ligt”, sä­ger re­stau­rang­ä­ga­re Ra­bi Nis­san, som själv pla­ne­rar för en ny bist­ro i gam­la bok­han­deln.

Bild: Yvon­ne Ols­son

”Nu hän­der det sa­ker över­allt i Oden”, kon­sta­te­rar pro­jekt­ut­veck­la­re Pa­tric West­dahl, här i ett av de nya kon­tor som tas i bruk i bör­jan av näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.