Ut­bild­ning­ar­na som ger jobb ef­ter ex­a­men

Ttela - - Sidan 1 - So­fia Blad so­[email protected]

Ny­he­ter: I da­gar­na tog Ar­bets­för­med­ling­en fram en lis­ta på de yr­ken där man kom­mer se störst be­hov av per­so­nal på fem års sikt. Bland an­nat är lä­ra­re ett av bri­styr­ke­na.

Nu är det dags att sö­ka in till vå­rens hög­sko­le­ut­bild­ning­ar och för många bli­van­de stu­den­ter ser ar­bets­mark­na­den ljus ut, trots att vi tycks gå mot låg­kon­junk­tur.

Ar­bets­för­med­ling­en har ta­git fram en lis­ta över de yr­ken som har störst be­hov av ar­bets­kraft på fem års sikt. Be­ho­vet av per­so­nal är störst in­om vård, tek­nik, da­ta/ it och pe­da­go­gik.

– Många av de om­rå­den som har brist på ar­bets­kraft har haft det un­der en läng­re tid, så vi ser ett fort­satt be­hov, be­rät­tar Ida Karls­son, ar­bets­mark­nads­a­na­ly­ti­ker på ar­bets­för­med­ling­en.

An­led­ning­ar­na till bris­ten av ut­bil­dad ar­bets­kraft in­om spe­ci­fi­ka ar­bets­om­rå­den är fler än en­bart kon­junk­tu­ren, bland an­nat fort­satt kraf­tig be­folk­nings­till­växt.

– Vi har ju en ut­veck­ling där vi blir fler äld­re och fler yng­re vil­ket gör att per­so­nal in­om de offentliga sek­to­rer­na be­hövs, sä­ger Ida Karls­son.

För att få fler sö­kan­den till ut­bild­ning­ar­na som le­der till jobb så fö­re­språ­kar Ar­bets­för­med­ling­en att de som ska an­sö­ka till stu­di­er ska väl­ja ut­bild­ning av in­tres­se, men Ida Karls­son me­nar att det ock­så är vik­tigt att ta re­da på hur ar­bets­mark­na­den ser ut när man är klar.

– Bå­de ut­bild­nings­vä­sen­det och ar­bets­för­med­ling­en till­sam­mans med kom­mu­ner­na be­hö­ver ock­så hjäl­pa till och mo­ti­ve­ra fler att gå ut­bild­ning­ar som i stör­re ut­sträck­ning le­der till ar­be­te. Det är även ett an­svar från ar­bets­gi­va­rens si­da att gö­ra ar­bets­plat­ser­na at­trak­ti­va, bland an­nat gäl­lan­de ar­bets­mil­jö och ar­bets­vill­kor, me­nar Ida.

Ett av de yr­ken där det finns myc­ket jobb på ar­bets­mark­na­den är lä­ra­ryr­ket, en­ligt Ar­bets­för­med­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.