Så myc­ket kos­tar jul­bor­det

Ju­le­tid är jul­bords­tid och det är re­dan trångt med bok­ning­ar för att få plats vid kött­bul­lar­na och rev­bens­spjäl­len. TTE­LA gjor­de en rund­ring­ning där vi för­sök­te bo­ka bord för sex per­so­ner på kväl­len en helg i mit­ten av de­cem­ber.

Ttela - - Sidan 1 - Mi­cael Thern­ström mi­[email protected]­la.se

Vad kos­tar det egent­li­gen att gå ut och äta jul­bord? Vad in­går och hur lätt är det att få plats på re­stau­rang­er­na i de­cem­ber? Vi har ringt runt till ett an­tal av de re­stau­rang­er i vå­ra fy­ra kom­mu­ner som er­bju­der jul­bord.

Troll­hät­tan – No­va Mat och Mö­ten

Plat­ser kvar? Fanns ba­ra plat­ser kvar en dag.

Pris? 559 kro­nor ex­klu­si­ve moms per per­son för vux­na. Un­der­håll­ning­en var in­te pas­san­de för barn.

Typ av jul­bord? Tra­di­tio­nellt jul­bord med underhålln­ing och show.

Ve­ge­ta­riskt al­ter­na­tiv? Sä­ger man till in­nan så kan kö­ket ord­na ve­ge­ta­ris­ka al­ter­na­tiv.

Glögg? Kväl­len star­tar med glöggming­el.

Nå­got spe­ci­ellt? Underhålln­ing och show med co­ver­ban­det BC Raj­der.

Troll­hät­tan: Al­berts Kök Ho­tell & Kon­fe­rens

Plat­ser kvar? Fanns plat­ser da­gen vi sök­te. Bra att själv ringa och hö­ra om ti­der.

Pris? 755 kro­nor per per­son för vux­na, 295 för barn.

Typ av jul­bord? Klas­siskt jul­bord.

Ve­ge­ta­riskt al­ter­na­tiv? Om man är ve­ge­ta­ri­an ord­nas en tall­rik som kan kom­bi­ne­ras med öv­rigt på jul­bor­det. Glögg? Väl­komst­glögg in­går.

Nå­got spe­ci­ellt? Re­jäl fisk och skal­djurs­buffé.

Gö­ta – Dis­po­nentvil­lan

Plat­ser kvar? Ha­de ett få­tal plat­ser kvar.

Pris? 495 kro­nor per per­son för vux­na, hal­va pri­set för barn.

Typ av jul­bord? Klas­siskt hem­la­gat jul­bord.

Ve­ge­ta­riskt al­ter­na­tiv? En ve­ge­ta­risk tall­rik kun­de ord­nas om det med­de­la­des in­nan.

Glögg? Väl­komst­glögg in­går.

Bild: Ja­ne­rik Hen­riks­son/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.