Nu rivs gam­la fa­bri­ker­na

Ttela - - Sidan 1 -

Ny­he­ter: Nu har gräv­sko­pan bör­jat tug­ga på Strids­berg & Biröcks gam­la såg­blads­fa­brik. Men de­lar av hy­vel­järns­fa­bri­ken ska räd­das till ef­ter­värl­den, nu ut­reds hur det ska gå till.

Strids­berg & Bi­örcks ol­je­ci­ster­ner och någ­ra mo­der­na­re till­bygg­na­der är re­dan bor­ta. Nu på­går riv­ning av en av de älds­ta verk­stä­der­na på höj­den, såg­blads­fa­bri­ken. Den, lik­som hy­vel­järns­fa­bri­ken in­till, kom som byggsat­ser i bör­jan av 1900-ta­let. Be­tong­bal­kar­na i ta­ken har en spänn­vidd på 21 me­ter, ett konst­styc­ke att till­ver­ka på den ti­den och av få tak­kon­struk­tio­ner av den här ty­pen som finns kvar i lan­det. ”Nu ut­re­der vi om vi kan be­va­ra en del av hy­vel­järns­fa­bri­ken, om vi ska säk­ra ta­ken”, sä­ger Lars-erik Brag, pro­jekt­le­da­re i Kraft­sta­den Fas­tig­he­ter. Läs mer på tte­la.se.

Bild: Yvon­ne Ols­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.