IFK Vä­ners­borg nya sats­ning – star­tar dam­lag

Ttela - - Sidan 1 - Jo­han­na Jo­sep­hs­son jo­han­na.jo­sep­hs­[email protected]­la.se

Sport: 1903 bil­da­des IFK Vä­ners­borg, nu star­tar för­e­ning­en upp ett dam­lag för förs­ta gång­en i klub­bens histo­ria. ”Det är en na­tur­lig ut­veck­ling”, sä­ger Per Ejer­hed i sty­rel­sen.

Se­dan någ­ra år till­ba­ka sat­sar IFK Vä­ners­borg på att loc­ka fler tje­jer till ban­dyn. Nu tar för­e­ning­en näs­ta steg och star­tar ett dam­lag. – Vå­ra tje­jer ska in­te be­hö­va flyt­ta för att spe­la se­ni­or­ban­dy, sä­ger Jesper Lars­son, för­e­nings­ut­veck­la­re.

Da­gen in­nan årets upp­la­ga av Fri­da ban­dycup, en ban­dycup en­bart för tje­jer, drar igång i Are­na Vä­ners­borg släp­per IFK Vä­ners­borg ny­he­ten – klub­ben star­tar dam­lag.

– Vi såg det som en själv­klar­het nu när det är över 30 pro­cent i för­e­ning­en som är tje­jer. Det är en na­tur­lig ut­veck­ling, vi mås­te ha ett dam­lag, sä­ger Per Ejer­hed i sty­rel­sen.

” Det är en na­tur­lig ut­veck­ling, vi mås­te ha ett dam­lag

Per ejer­hed

sty­rel­se­le­da­mot

Tan­ken är att dam­la­get ska spe­la i all­svens­kan 2020/2021, in­nan det kan bli verk­lig­het mås­te man dock få ihop ett lag.

– I dags­lä­get har vi inga spe­la­re. Men vi har spe­la­re i för­e­ning­en som vi tror på, och så finns det även spe­la­re från Vä­ners­borgs­om­rå­det som spe­lar i and­ra för­e­ning­ar. Vi be­hö­ver nog loc­ka hit tio-el­va styc­ken för­u­tom vå­ra eg­na spe­la­re, sä­ger Jesper Lars­son.

Just nu finns det 70 tje­jer i för­e­ning­en. De älds­ta är föd­da 2004 och det är någ­ra av dem som kan bli ak­tu­el­la för spel i dam­la­get.

– Da­mall­svens­kan är en bland­ning av ju­ni­o­rer och se­ni­o­rer, så vi har någ­ra tje­jer som vi tror kan gö­ra det väl­digt bra där.

Har ni va­rit i kon­takt med någ­ra and­ra spe­la­re från om­rå­det?

– Nej, vi har in­te va­rit i kon­takt med nå­gon spe­la­re. Det är mitt i sä­song­en och vi vill in­te stö­ra dem. Men vi hop­pas att de vill träf­fa oss och pra­ta sen, men de får spe­la fär­digt sä­song­en först, sä­ger Jesper Lars­son.

När det kom­mer till eko­no­mi be­räk­nar IFK Vä­ners­borg att det kom­mer kos­ta 300 000-500 000 kro­nor att star­ta upp ett dam­lag.

– Det blir en li­te stör­re kost­nad förs­ta året för då blir det myc­ket in­köp. Det ska fram hjäl­mar, match­dräk­ter och så vi­da­re, sä­ger Mar­tin Fors­ström, mark­nads­an­sva­rig.

– Ab­so­lut, an­nars ha­de vi in­te tryckt på knap­pen, sä­ger Fors­ström.

IFK har re­dan kom­mit en bit på vägen, ett par fö­re­tag har re­dan de­kla­re­rat att de kom­mer att gå in med ex­tra peng­ar till dam­sats­ning­en.

– Mar­tin har re­dan va­rit ute och pra­tat med part­ners i en vec­ka och in­tres­set är jät­testort, sä­ger Per Ejer­hed i IFK:S sty­rel­se.

Bild: Jo­han­na Jo­sep­hs­son

mar­tin Fors­ström, mark­nads­an­sva­rig, Jesper lars­son, för­e­nings­ut­veck­la­re, och Per ejer­hed, sty­rel­se­le­da­mot, är nöj­da med att IFK nu sat­sar på ett dam­lag.

Bild: Se­basti­an La­mot­te

Sä­song­en 2020/2021 är må­let att IFK vä­ners­borg ska ha ett dam­lag i all­svens­kan. Med tan­ke på att ni pre­cis ta­git er ur en eko­no­misk kris av det stör­re sla­get, kom­mer ni att kla­ra det?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.