God lunch­mat men dra­gigt på No­va

Ttela - - Sidan 1 - TTE­LA

Lunch­kol­len: Ma­ten är bå­de snygg och sma­kar gott. Dess­utom känns det lyx­igt med snit­tar till grön­saks­buffén och mjuk kaf­fe ef­teråt. Men ef­ter att TTE­LA tes­tat lun­chen på No­va på In­no­va­tu­morå­det är det lo­ka­len som drar ned hel­hets­be­ty­get.

Det är de­tal­jer­na som hö­jer be­ty­get. Men det är ock­så de som gör att den här lunch­re­stau­rang­en fal­ler på mål­snö­ret.

Ut­an­för på ga­tan står da­gens meny och där har vi re­dan ut­lo­vats fy­ra rät­ter att väl­ja mel­lan: husman, ve­ge­ta­risk, värl­dens kök, och nä­ra.

Re­dan im­po­ne­ra­de av det va­ri­e­ra­de ut­bu­det för da­gen på re­stau­rang No­va på In­no­va­tum­om­rå­det kli­ver vi in i den ru­sti­ka lo­ka­len med högt i tak. Där in­ne får vi en mer de­tal­je­rad be­skriv­ning. Att fis­ken har en mil­jö­märk­ning – MSC och att köt­tet i pann­bif­fen är ”när­pro­du­ce­rat” är ett plus. Pre­cis var­i­från får vi dock in­te ve­ta.

Vi sat­sar på en klas­sisk pann­biff med po­ta­tis och ling­on (118 kro­nor) samt rät­ten från ”värl­dens kök” (98 kro­nor). Den här da­gen in­ne­bär det pul­led chic­ken i Li­ba­bröd med rostad söt­po­ta­tis. Den trev­li­ga kassa­per­so­na­len tar sig tid och kol­lar på vår be­gä­ran så att ing­et i ma­ten el­ler i grön­saks­buffén in­ne­hål­ler någ­ra nöt­ter.

Att ma­ten ser­ve­ras di­rekt och att vi får frå­gan om hur många po­ta­ti­sar vi vill ha his­sar upp be­ty­get. Där­e­mot … när vi ny­fi­ket frå­gar vad ett Li­ba­bröd egent­li­gen är får vi ing­et di­rekt svar ut­an hän­vi­sas till in­ne­hålls­för­teck­ning­en på bröd­på­sen.

Sal­lads­buffén ser fan­tas­tisk ut och det finns ett brett ut­bud med gott mjukt bröd, fle­ra vi­nä­gret­ter och rör­or att väl­ja mel­lan. Det är fräscht och det finns bå­de hac­ka­de grön­sa­ker upp­de­la­de var för sig men även i spän­nan­de bland­ning­ar. Snit­tar som in­ne­hål­ler en fräsch rö­ra är en de­talj som gör att lun­chen känns li­te ex­tra lyx­ig.

Väl till bords får vi en chans att verk­li­gen tit­ta runt i lo­ka­len. Att man verk­li­gen gått på den ru­sti­ka in­red­ning­en med te­gel och mo­dern in­du­stri­käns­la känns rätt och an­das No­hab. Men det ger ock­så en ky­lig käns­la. Det blir stim­migt och ljud­ni­vån är gans­ka hög. Vis­ser­li­gen sit­ter vi ett par bord från en­trén men det är dra­gigt i he­la lo­ka­len. Färs­ka snitt­blom­mor i små va­ser på bor­den är dock trev­ligt och det är rent och fräscht över­allt.

När vi nu be­grun­dar ma­ten fram­för oss vill vi hug­ga in di­rekt. Det ser gott ut. Pann­biff-rät­ten ha­de kun­nat ser­ve­ras på en fi­na­re krog. Tall­ri­ken från ”värl­dens kök” kans­ke in­te är den snyg­gas­te rät­ten vi sett. Pul­led chic­ken är ju i sig in­te det mest at­trak­ti­va just vi­su­ellt. Men det dof­tar fan­tas­tiskt och kyck­ling­en ihop med den sö­ta po­ta­ti­sen är en myc­ket bra kom­bi­na­tion. Dess­utom är det pre­cis la­gom sting i så­sen. Det ha­de dock in­te gjort nå­got om brö­det, som vi­sar sig va­ra en typ av to­ril­la­bröd, ha­de va­rit varmt. Pann­bif­fen är li­te torr men po­ta­ti­sen och så­sen samt ling­o­nen, som är mer åt det su­ra­re hål­let, är nå­got utö­ver det van­li­ga i kom­bi­na­tion med varand­ra.

Till kaf­fet ser­ve­ras en mjuk äp­pel­ka­ka. Bi­tar­na är i pre­cis la­gom por­tions­stor­lek och är en så­dan där de­talj som gör att lun­chen känns li­te lyx­ig igen.

Bric­kan för­vän­tas man själv stäl­la in i disk­stäl­len som dis­kret göms bakom ett par väg­gar. Ing­et kons­tigt med det. To­a­let­ter­na finns det fle­ra av, varav en är han­di­kap­pan­pas­sad. De är re­na och det är såklart nå­got man för­vän­tar sig på ett så­dant här stäl­le.

Säll­ska­pet ha­de gär­na gett No­va en fem­ma, men det är små sa­ker som ska­ver. För även om ma­ten är rik­tigt spän­nan­de och god är det det där med lo­ka­len – att det fak­tiskt är rätt så ky­ligt och gans­ka hög ljud­ni­vå. Det kan in­te bli mer än en fy­ra. Men de lyx­i­ga de­tal­jer­na som gott färskt bröd, en här­lig grön­saks­buffé och snit­tar gör fy­ran stark. Rik­tigt stark.

in­red­ning­en är helt rätt på in­no­va­tum­om­rå­det.

en snitt till grön­sa­ker lyf­ter he­la lunchupp­le­vel­sen.

söt­po­ta­ti­sen ihop med kyck­ling­en blir en bra match­ning och så­sen har het­ta.

Pann­bif­fen är en klas­si­ker och den här är rik­tigt bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.