Brand­män ho­tar med mass­upp­säg­ning­ar

Ttela - - Sidan 1 - Pa­si Ha­ko­pu­ro pa­si.ha­ko­pu­[email protected]­la.se 0520-42 26 84

Ny­he­ter: Del­tids­brand­män in­om Söd­ra Bo­hus­läns rädd­nings­tjänst­för­bund – där Lil­la Edet in­går – be­fa­rar sänk­ta lö­ner när det nya av­ta­let ska för­hand­las fram. Om det blir fal­let ho­tar fle­ra av del­ti­dar­na i Lil­la Edet med att sä­ga upp sig.

Del­tids­brand­män­nen i Söd­ra Bo­hus­läns rädd­nings­tjänst­för­bund i Lil­la Edet ho­tar med mass­upp­säg­ning­ar. De be­fa­rar sänkt lön i det nya av­ta­let.

TTE­LA har fle­ra gång­er ti­di­ga­re skri­vit om SBRF, Söd­ra Bo­hus­läns rädd­nings­tjänst­för­bund, och dess då­li­ga eko­no­mi. För­bun­det ägs ge­men­samt av de tre kom­mu­ner­na Lil­la Edet, Stenungsun­d och Tjörn.

Se­nast i som­ras hand­la­de det om att ett nytt av­tal ska tas fram för del­tids­brand­män­nen, ef­tersom det lo­ka­la av­ta­let ska sä­gas upp.

Hös­ten skul­le äg­nas åt att ut­for­ma ett nytt av­tal. Och i slu­tet av no­vem­ber tyck­tes man va­ra fram­me vid ett av­gö­ran­de.

Re­dan in­nan det slut­gil­ti­ga av­ta­let har pre­sen­te­rats be­fa­rar del­tids­brand­män­nen att det ska le­da till sänk­ta lö­ner.

– Som det ver­kar, och en­ligt de in­di­ka­tio­ner vi har fått, kom­mer det nya av­ta­let att le­da till sänk­ta lö­ner. Det är re­dan lågt be­talt, om det blir läg­re lön med det nya av­ta­let står nio av 16 del­ti­da­re re­do att sä­ga upp sig re­dan på fre­dag, sä­ger Oscar Lun­din, fackre­pre­sen­tant för

Brand­män­nens riks­för­bund i Lil­la Edet.

Den till­fäl­li­ge för­bunds­di­rek­tö­ren Per An­ders­son har ti­di­ga­re sagt till TTE­LA att för­bun­det vill er­sät­ta det lo­ka­la av­ta­let med ett av­tal som är lik­vär­digt det cen­tra­la av­ta­let.

Det skul­le, en­ligt Oscar Lun­din, in­ne­bä­ra en sänk­ning av lö­nen med 40 pro­cent för del­ti­dar­na.

– Om en lö­ne­sänk­ning blir fal­let hop­pas jag att även che­fer­na får sän­ka si­na lö­ner, sä­ger Oscar Lun­din.

Men för­bun­det går då­ligt eko­no­miskt. Pro­gno­sen vi­sar 6,5 mil­jo­ner mi­nus en­ligt kom­mu­nens delårs­rap­port.

– Hur ska de lö­sa be­man­ning­en om det blir upp­säg­ning­ar? De får kö­pa in över­tid och då ske­nar eko­no­min än­nu me­ra. Det kos­tar ock­så att ut­bil­da nya del­ti­da­re, sä­ger Oscar Lun­din.

TTE­LA tar kon­takt med för­bun­dets ope­ra­ti­ve chef Pa­trick D´im­por­za­no för en kom­men­tar om det nya av­ta­let.

Men han vill vän­ta med att ut­ta­la sig:

– Vi sit­ter i en på­gåen­de för­hand­ling för ett nytt Rib-av­tal just nu (Rädd­nings­män i be­red­skap) och jag vill in­te fö­re­gå den. Så jag har där­för inga kom­men­ta­rer vid det här till­fäl­let, sä­ger han.

Även Lil­la Edets kom­mun dras med svå­ra eko­no­mis­ka pro­blem.

Om po­li­ti­ker­na ska till­fö­ra peng­ar till för­bun­det får de tre ägar­kom­mu­ner­na kom­ma över­ens om det ge­men­samt.

Bild: Ste­fan Benn­ha­ge

Oscar Lun­din på Brand­män­nens riks­för­bund be­fa­rar sänkt lön med nytt av­tal vil­ket kan le­da till att fle­ra del­tids­brand­män sä­ger upp sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.