Michel­le har ta­git yo­gan till Lil­la Edet

Michel­le Fa­gerlund drev ett café och ha­de så ro­ligt på job­bet att hon in­te kän­de att krop­pen var på väg att gå sön­der av stress. Ge­nom yo­gan har hon hit­tat ba­lan­sen och lug­net och job­bar nu­me­ra själv med att spri­da för­de­lar­na med den in­dis­ka lä­ran.

Ttela - - Sidan 1 - Text: Pa­si Ha­ko­pu­ro pa­si.ha­ko­pu­[email protected]­la.se Bild: Ste­fan Benn­ha­ge ste­fan.benn­ha­[email protected]­la.se

Ny­he­ter: Yo­ga­in­struk­tö­ren Michel­le Fa­gerlund har ta­git den po­pu­lä­ra in­dis­ka lä­ran till Lil­la Edet och Präs­se­bo. Hon är in­ne på and­ra året med lek­tio­ner i cent­rum, och del­ta­gar­na gil­lar att föl­ja hen­nes in­struk­tio­ner.

Michel­le Fa­gerlund dri­ver Yo­ga­ma­ga­si­net och har ef­ter star­ten hem­ma i Präs­se­bo ock­så lyc­kats få fart på verk­sam­he­ten vid tor­get i

Lil­la Edets cent­rum.

– Jag star­ta­de i sep­tem­ber för­ra året, ef­ter års­skif­tet kör jag igång den fjär­de ter­mi­nen. Jag har cir­ka 25 fas­ta del­ta­ga­re per vec­ka, det blir små grup­per, vil­ket är jät­te­bra. Men jag vill gär­na se fler del­ta­ga­re, jag tror det kom­mer.

Michel­le Fa­gerlund job­bar med yo­ga på hel­tid se­dan drygt tio år. Un­der åren har hon fått till sig många vitt­nes­mål av män­ni­skor som bli­vit hjälp­ta av yo­ga.

– Jag har fått hö­ra om pa­ni­kång­est som släp­per, för­bätt­rad golfsving av bätt­re ba­lans. En del so­ver bätt­re, and­ra får bätt­re smärt­han­te­ring. Det hän­der ock­så att folk går ”sön­der”, krop­pen är så spänd att när det väl släp­per bör­jar en del grå­ta, el­ler skrat­ta. Där­för är det bra med en trygg om­giv­ning och små grup­per som vi har här.

TTE­LA får en prat­stund med del­ta­gar­na i pa­u­sen mel­lan två kur­ser.

– Jag tyc­ker att det är un­der­bart att kom­ma hit, man kän­ner sig ener­gi­full ef­teråt och det mju­kar upp en stel kropp. Jag tän­ker de­fi­ni­tivt fort­sät­ta, sä­ger De­ni­se de Bru­in.

An­ki Jill­ne­felt me­nar att yo­ga är nå­got av det bäs­ta hon gjort:

– Jag hit­ta­de hit ge­nom en vän.

Jag trod­de att det skul­le va­ra svå­ra­re. Man an­vän­der musk­ler man in­te trod­de fanns och en­ga­ge­rar he­la krop­pen på ett be­hag­ligt sätt.

Michel­le Fa­gerlund be­rät­tar att hon var ”en slut­körd män­ni­ska” och drab­ba­des av ut­matt­nings­de­pres­sion och mi­grän in­nan hon möt­te yo­gan.

– Det märk­li­ga var att jag in­te fat­ta­de det, det kän­des helt olo­giskt att få be­ske­det. Jag ha­de ett li­tet café i Gö­te­borg, vil­ket var det ro­li­gas­te jag gjort i he­la mitt liv. Jag ha­de skit­kul. Men det var jobb dyg­net runt, all­tid myc­ket kring lunch, och jag var själv.

Hur var det att få be­ske­det?

– Det var in­te vad jag vil­le hö­ra. Jag sål­de café­et och res­te en tid i stäl­let. Men så fort jag gick in i ett café på den ti­den och hör­de en kaf­fe­ma­skin gick pul­sen upp och jag bör­ja­de ja­ga upp mig. Jag fick hål­la mig från den värl­den ett tag. Och jag som äls­kar att fi­ka.

Det tog någ­ra för­sök in­nan hon lyc­ka­des ta till sig yo­gan. Men det kräv­des en spe­ci­ell per­son för att hon skul­le hit­ta rätt.

– Jag ham­na­de till slut hos en rik­tigt bra lä­ra­re. Och då blev det som att kom­ma hem, hon ta­la­de till mig och min kropp. Än idag är hon min hu­vud­lä­ra­re som jag åter­vän­der till och går kur­ser hos. Där lär­de jag mig ett fan­tas­tiskt red­skap som jag se­dan vil­le fort­sät­ta att de­la.

Vad har det gett dig?

– Jag har bli­vit lug­na­re, har bätt­re sömn, är näs­tan ald­rig sjuk, har bätt­re tå­la­mod med mig själv och där­med med and­ra, mi­gränen är bor­ta. Det här är ing­et man blir rik på, men jag kän­ner att jag vill ge till­ba­ka av det jag lärt mig. Det tyc­ker jag är vik­tigt.

Var­för har yo­ga bli­vit så stort tror du?

– Det finns ett be­hov att kom­ma ut ur hjär­nan och in i krop­pen. Det

är en­kelt, yo­ga är in­te ba­ra rö­rel­se ut­an även and­li­ga vär­den och att bli med­ve­ten om na­tu­ren och värl­den.

Pa­u­sen är över och näs­ta grupp gör sig re­do. I yo­garum­met rå­der ett be­hag­ligt lugn. Del­ta­gar­na blun­dar och slapp­nar av med hjälp av stil­la mu­sik och Michel­le Fa­gerlunds stäm­ma:

– Släpp ta­get om da­gen och släpp ta­get om vec­kan. Låt det kän­nas att du an­das in och ut ge­nom nä­san. Känn in krop­pen och lyss­na till and­ning­en och släpp din tyngd ner i mar­ken ...

Man kän­ner sig ener­gi­full ef­teråt och det mju­kar upp en stel kropp

De­ni­se de Bru­in

kurs­del­ta­ga­re

Bild: Ste­fan Benn­ha­ge

Michel­le Fa­gerlund har ta­git yo­gan till Lil­la Edet cent­rum, där hon kör kur­ser för and­ra året. Här har en ny lek­tion

Ba­ra kvin­nor: De­ni­se de Bru­in, An­cie Ols­son, An­ne­li Holm­berg, An­ki Jill­ne­felt, Su­san­ne Ahl­ström och Pia Sand­ström tar plats på mat­tor­na för en tim­mes yo­ga.

Michel­le Fa­gerlund drab­ba­des av ut­bränd­het och hit­ta­de till yo­gan ef­ter det. Nu spri­der hon yo­ga till and­ra i bland an­nat Präs­se­bo, på fö­re­tag och i Lil­la Edets cent­rum.

An­ki Jill­ne­felt sträc­ker ut ben och arm i en öv­ning som stär­ker ba­lan­sen.

Un­der vec­kan hålls fle­ra yo­ga­lek­tio­ner i lo­ka­len vid Lil­la Edets torg, där del­ta­gar­na in­te säl­lan får stå på al­la fy­ra i oli­ka ställ­ning­ar.

pre­cis ta­git sin bör­jan. ”Släpp ta­get om da­gen och släpp ta­get om vec­kan”, sä­ger kurs­le­da­ren.

De­ni­se de Bru­in, An­cie Ols­son och An­ne­li Holm­berg tar en kopp te och ett snack i sof­fan ef­ter lek­tio­nen.

Lek­tio­nen av­slu­tas med en stunds to­tal av­slapp­ning, un­der ett vär­man­de täc­ke för den som fö­re­drar det.

Krop­pen får gö­ra det den kla­rar av, det är väl­kom­nan­de och tillå­tan­de, det är en av för­de­lar­na med yo­ga en­ligt del­ta­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.