Bä­veån i fo­kus för sö­kan­det ef­ter Wil­ma

Ttela - - Sidan 1 - Ham­pus Eklund ham­[email protected]­husla­ning­en.se 0522-992 34

Ny­he­ter: Sö­kan­det ef­ter Wil­ma An­ders­sons kropp fort­sat­te un­der mån­da­gen, med hjälp av mi­li­tä­ren, kust­be­vak­ning­en och hund­patrul­ler. Sö­kan­det kon­cen­tre­ra­des bland an­nat till Bä­veån.

Un­der för­ra vec­kan kon­sta­te­ra­de po­li­sen att Wil­ma An­ders­son är död. En kropps­del hit­ta­des un­der tors­da­gen och den har be­kräf­tats kom­ma från den för­svun­na flic­kan. Men res­ten av krop­pen har än­nu in­te hit­tats och un­der mån­da­gen fort­sat­te ett myn­dig­hets­ö­ver­skri­dan­de sö­kan­de i Ud­de­val­la.

– Vi har haft sök un­der hel­gen och vi fort­sät­ter att le­ta idag. Vi har hit­tat sa­ker som vi får gö­ra en vär­de­ring av, men det har in­te va­rit nå­got som ver­kat va­ra av­gö­ran­de vid förs­ta an­blic­ken, sa Sten-ru­ne Tim­mer­sjö, chef för po­li­sens av­del­ning för grova brott i Fyr­bo­dal.

Un­der mån­da­gen hjälp­te bå­de Kust­be­vak­ning­en och röj­dy­kar­di­vi­sio­nen på Skredsviks­ba­sen till att sö­ka av Bä­veån och ham­nin­lop­pet. Dess­utom stöt­ta­de två po­lishund­patrul­ler från Ös­ter­göt­land sö­kan­det längs vatt­net.

Är sö­kan­det kon­cen­tre­rat helt till Bä­veån nu?

– Vi sö­ker över­allt, i brun­nar, på land. Vi ut­går från den miss­tänk­ta man­nens bo­stad och sö­ker ut­åt, sä­ger Sten-ru­ne Tim­mer­sjö.

Un­der ti­den som sö­kan­det fort­sät­ter sit­ter fort­fa­ran­de en man i 20-års­ål­dern häk­tad miss­tänkt för mord. Man­nens ad­vo­kat Be­a­trice Räm­sell be­rät­ta­de un­der mån­da­gen att inga nya för­hör har gjorts un­der hel­gen och att man­nen fort­fa­ran­de ne­kar till brott.

Un­der fre­da­gen gjor­des ett byte av åkla­ga­re i må­let. Jim Wes­ter­berg har där­med ta­git över rol­len som för­un­der­sök­nings­le­da­re från Ca­ro­li­ne Frans­son.

– Vi kom­mer att va­ra för­teg­na om de­tal­jer även i fort­sätt­ning­en. Men vi går in i en an­nan fas nu när vi vet att Wil­ma är av­li­den. Nu job­bar vi ef­ter det och frå­ge­ställ­ning­ar kring döds­fal­let, sä­ger han till Bo­hus­lä­ning­en.

I slu­tet av vec­kan mås­te han ta be­slut om det ska väc­kas åtal mot den miss­tänk­ta man­nen el­ler om han ska be­gä­ra för­längd åtals­tid.

– Men just nu fort­sät­ter vi att sö­ka. Det är vik­tigt att res­ten av krop­pen åter­finns så vi kan få det or­dent­ligt ut­rett. Vi vill gär­na kun­na ta re­da på hur hon har av­li­dit. Vi vill ock­så att det fort­sät­ter kom­ma in tips från all­män­he­ten, sä­ger han.

” Det är vik­tigt att res­ten av krop­pen åter­finns så vi kan få det or­dent­ligt ut­rett

Sten-ru­ne Tim­mer­sjö chef för av­del­ning­en för grova brott i Fyr­bo­dal

Bild: Ed­vin Berg­ström

För­svars­mak­ten och Kust­be­vak­ning­en fort­sät­ter att stöt­ta po­li­sens sö­kan­de,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.