Han­deln i cent­rum väx­te un­der 2018

Ttela - - Sidan 1 - Yvon­ne Ols­son yvon­ne.ols­[email protected]­la.se

Ny­he­ter: För­ra året öka­de för­sälj­ning­en i bå­de Troll­hät­tans och Vä­ners­borgs stads­kär­nor. Men me­dan vis­sa bran­scher väx­er går and­ra bak­åt.

Cent­rum­han­deln väx­te i Troll­hät­tan och Vä­ners­borg 2018, dess­utom mer än ge­nom­snit­tet för lan­dets stads­kär­nor. Men det skil­jer stort mel­lan bran­scher­na.

Fas­tig­hets­ä­gar­na och Han­delns ut­red­nings­in­sti­tut (HUI Re­se­arch) har tit­tat på hur för­sälj­ning­en ut­veck­la­des i samt­li­ga stads­kär­nor med viss tät­het vad gäl­ler bo­en­de och verk­sam­he­ter, un­der för­ra året. 104 stads­kär­nor finns med i Ci­ty­in­dex – där­ibland Troll­hät­tan och Vä­ners­borg, men in­te Lil­la Edet och Mel­le­rud.

De­talj­han­deln är fort­satt vik­tig i stads­kär­nor­na men fort­sät­ter att tap­pa mark till ex­ter­na köp­cent­ra och nät­han­del.

Men det finns bran­scher som väx­er. Kom­mer­si­ell ser­vice – som fri­sör, kem­tvätt, skön­hets­sa­long, gym och bio – öka­de starkt, och det är en­ligt HUI Re­se­rach yt­ter­li­ga­re ett tec­ken på att kon­su­men­ter läg­ger allt mer peng­ar på tjäns­ter i stäl­let för va­ror.

En an­nan slags tjänst är att kö­pa sig fri från spi­sen via fär­dig­mat, hämt­mat och re­stau­rang­be­sök. Dag­lig­va­ru­han­deln väx­er i stads­kär­nor­na, lik­som re­stau­rang- och kafé­bran­schen. Ock­så i ho­tell­bran­schen öka­de om­sätt­ning­en.

To­talt sett öka­de allt­så för­sälj­ning­en i Tvåstads­kom­mu­ner­nas stads­kär­nor för­ra året, med 1,9 pro­cent i Troll­hät­tan och 1,0 pro­cent i Vä­ners­borg. Det ska jäm­fö­ras med den ge­nom­snitt­li­ga ök­ning­en för de 104 stads­kär­nor­na – 0,4 pro­cent.

– Vä­ners­borg och Troll­hät­tan öka­de även mer än stä­der av sam­ma stor­lek, sä­ger Da­vid Björn­berg, om­världsa­na­ly­ti­ker för Fas­tig­hets­ä­gar­na.

Re­stau­rang/kafé är den bransch som gick rik­tigt bra i bå­da stä­der­na (se ta­bel­ler), med störst ök­ning i Vä­ners­borg.

– I Troll­hät­tan är det den störs­ta bran­schen i cent­rum, bå­de vad gäl­ler om­sätt­ning och an­tal an­ställ­da.

Vä­ners­borg stic­ker ock­så ut po­si­tivt i säl­lan­köpska­te­go­rin hem/fri­tid, där Troll­hät­tan och de fles­ta and­ra stä­der tap­pa­de i om­sätt­ning. Dit räk­nas bland an­nat bok­han­del, apo­tek och op­ti­ker.

– Op­ti­ker­bran­schen har gått starkt. Glas­ö­gon har bli­vit en mo­de­ac­ces­so­ar och det finns stats­bi­drag för glas­ö­gon till barn och ung­do­mar.

I Troll­hät­tan ha­de kom­mer­si­ell ser­vice en kraf­tig till­växt, plus 8,4 pro­cent, att jäm­fö­ra med 2,2 i Ci­ty­in­dex.

I bå­da stä­der­na har kläd­han­deln det tufft.

– Det är den bransch som drab­bats hår­dast av e-han­del, och har vi­kan­de mar­gi­na­ler i de fles­ta stads­kär­nor.

I ana­ly­sen för Vä­ners­borg fram­går att dag­lig­va­ru­han­deln har störst om­sätt­ning i stads­kär­nan, och att den do­mi­ne­ras av Sys­tem­bo­la­get och Hem­köp.

– Med tan­ke på det kan jag kän­na viss oro för att Sys­tem­bo­la­get flyt­tat från cent­rum, sä­ger Da­vid Björn­berg, själv upp­växt i sta­den.

Den oron har de­lats av hand­la­re och fas­tig­hets­ä­ga­re i cen­tra­la Vä­ners­borg.

– Men den har in­te be­san­nats, in­te än i al­la fall. Det är än­då bra för Vä­ners­borg att Sys­tem­bo­la­get fått en lo­kal med p-plat­ser, nu har kun­der som åkt till sys­tem­bo­la­get på Över­by åter­vänt, sä­ger Lennart Blom­berg i Fo­rum Vä­ners­borg, med an­svar för ak­ti­vi­te­ter och kon­tak­ter med hand­la­re och fas­tig­hets­ä­ga­re i cent­rum.

Även om sta­tisti­ken ba­ra speg­lar ett en­skilt år tyc­ker sig Lennart Blom­berg se fler gläd­jeäm­nen.

– Att Es­pres­so house eta­ble­rat sig har li­vat upp cent­rum. Och kom­mu­nen vi­sar ett stort in­tres­se för att job­ba med stads­kär­nan, det kom­mer att hän­da mer fram­ö­ver.

Ock­så Ci­ty Troll­hät­tan tyc­ker att det är ro­ligt att cent­rum­han­deln ökat sin om­sätt­ning. För­hopp­ning­en är att näs­ta Ci­ty­in­dex ska vi­sa än­nu bätt­re siff­ror, mot bak­grund av att det ska­pas nya cent­rum­bo­stä­der, att tor­get byggs om, att Oden-hu­set för­ny­as och att cent­ru­mak­ti­vi­te­ter­na bli­vit fler.

– Vi kans­ke in­te har sett ful­la ef­fek­ten av det vi sat­sat på, och det är myc­ket på gång. Det finns sto­ra ut­ma­ning­ar, men så länge det förs en är­lig di­a­log finns det all­tid för­ut­sätt­ning­ar att ut­veck­la stads­kär­nan,

sä­ger Mar­cus Pall­vid, cent­ru­m­ut­veck­la­re i Ci­ty Troll­hät­tan.

Och en­ligt Ci­ty­in­dex finns det hopp för stads­kär­nor­na, om de lyc­kas ge in­vå­na­re och be­sö­ka­re det de vill ha (se fak­taru­ta).

– Sto­ra bu­ti­ker flyt­tar till ex­ter­na köp­cent­ra och nät­han­deln ökar. Då gör mind­re bu­ti­ker med per­son­lig ser­vice come­back i stads­kär­nor­na, så som cent­rum­han­deln såg ut förr, sä­ger Da­vid Björn­berg.

Sam­ti­digt tar nät­han­del och ex­ter­na han­del fort­fa­ran­de mark­nads­an­de­lar.

– Köp­cent­ra finns på bå­de Över­by och Torp i vårt om­rå­de och är en tuff ut­ma­ning. Men stads­kär­nor­na hål­ler än­då up­pe sin mark­nads­an­del i de fles­ta kom­mu­ner. De som tar stryk är fy­sisk han­del som in­te lig­ger i stads­kär­nor el­ler köp­cent­ra.

Bild: Ste­fan Benn­ha­ge Grafik: Ka­rin Eng­qvist

Sys­tem­bo­la­gets flytt till Tre­no­va cen­ter i ja­nu­a­ri har ska­pat oro bland hand­la­re och fas­tig­hets­ä­ga­re i cen­tra­la Vä­ners­borg. ”Men vi har in­te hört att om­sätt­ning­en i cent­rum­han­deln ska ha mins­kat, flyt­ten ha­de nog in­te så stor be­ty­del­se som be­fa­ra­des”, sä­ger Lennart Blom­berg, Fo­rum Vä­ners­borg.

Bild: Yvon­ne Ols­son

”Det är jät­te­vik­tigt att job­ba med cent­rum­frå­gor­na. Stads­kär­nan är kom­mu­nens skylt­föns­ter, och hur at­trak­tiv den är på­ver­kar fas­tig­hets­vär­de­na”, sä­ger Da­vid Björn­berg, om­världsa­na­ly­ti­ker på Fas­tig­hets­ä­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.