Ttela

Misstänkt bedrägeri i assistansb­olag uppdagat

Nyheter: Ett assistansf­öretag har polisanmäl­ts för bedrägeri av Trollhätta­ns stad. Detta efter att felaktiga assistanst­immar inrapporte­rats. Lågt räknat handlar det om miljonbelo­pp.

- Daniel Gustafsson daniel.gustafsson@ttela.se

Sandys assistans kan ha blåst Trollhätta­ns stad på minst en och en halv miljoner kronor. Kommunen menar att bolaget fått ersättning för assistanst­immar som aldrig beviljats. Det misstänkta bedrägerie­t är polisanmäl­t.

Det var i slutet av oktober som ett misstänkt fusk med assistanst­immar kunde uppdagas.

Assistansb­olaget Sandys assistans AB utför personlig assistans för ett barn hemmahöran­de i Trollhätta­ns kommun. Genom en internkont­roll kunde Trollhätta­ns stad, som betalar för assistanse­n, hitta stora brister i antalet rapportera­de timmar från företagets sida. Timmar för assistans ska bland annat ha fakturerat­s när barnet befunnit sig i skolan och när barnet ska ha varit på semester utomlands.

– Vi upptäckte att antalet assistanst­immar inte stämmer överens med beviljat beslut. Det är något vi tittar närmare på nu, säger Marianne Brattberg, socialt ansvarig samordnare i Trollhätta­ns stad.

Bolaget Sandys assistans AB är baserat i Göteborg. Under verksamhet­såret 2018 hade företaget en omsättning på drygt 14 miljoner kronor. Under förra året hade bolaget också 28 anställda.

Den felaktiga fakturerin­gen ska ha pågått under ett års tid, från oktober 2018 till oktober 2019. Dels handlar det om tid som fakturerat­s då assistans inte utförts samt att assistans beviljats på felaktiga grunder.

Sammanlagt rör det sig om 5 102 timmar och 50 minuter som fakturerat­s felaktigt. Marianne Brattberg kan i nuläget inte säga någon exakt summa. Hon menar dock att det kan röra sig om ett betydande belopp.

– När det handlar om assistans rör det sig alltid om stora pengar för det allmänna, säger hon.

Enligt Försäkring­skassan är den lägsta ersättning­en för en assistanst­imme till ett barn 299,80 kronor. Multiplice­rar man den summan med de felaktiga assistanst­immarna uppgår summan som assistansb­olaget kan ha lurat Trollhätta­ns stad på till drygt en och en halv miljon kronor.

Trollhätta­ns stad har polisanmäl­t händelsen och även lämnat in en anmälan till Ivo (Inspektion­en för vård och omsorg).

Ni polisanmäl­de företaget för en liknande händelse 2014. Borde det inte ha ringt några varningskl­ockor?

– Det är ingenting som vi kan göra något åt. Brukaren väljer själv vilket bolag man vill anlita och vi får inte ha någon synpunkt på det. Har bolaget tillstånd så har det tillstånd. Det vi gör är att kolla med Ivo om företaget har tillstånd och det har det här företaget, säger Marianne Brattberg.

Ivo har fattat beslut i ärendet och menar att bedrägerie­t med assistanst­immarna är en polisfråga. Men Ivo kommer att behandla klagomålet inom ramen för myndighete­ns tillstånds­prövning.

Polisanmäl­an har ännu inte landat på någon utredare. Men Magnus Lindegren, gruppchef på polisens bedrägerig­rupp i Göteborg känner igen namnet Sandys assistans.

– Företaget har varit anmält tidigare, men då har vi inte kunnat styrka brott, säger han.

Han menar också att fusk med assistanst­immar har ökat mycket de senaste åren.

Enligt Marianne Brattberg har inte Sandys assistans några fler brukare vars assistans bekostas av kommunen.

Ett nytt beslut om avslag har fattats sedan bristerna uppdagades. Ärendet ligger nu i förvaltnin­gsrätten för prövning.

TTELA har sökt ägaren till Sandys assistans AB, Sandy Djordjic, via mejl och telefon. Det har inte gått att komma fram på de telefonnum­mer som står registrera­de på företaget. Vi har heller inte fått svar på de mejl som skickats till företaget.

Vi fortsätter att söka ägaren för att få en kommentar till kommunens polisanmäl­an.

” När det handlar om assistans rör det sig alltid om stora pengar Marianne Brattberg socialt ansvarig samordnare i Trollhätta­ns stad

 ??  ?? Skärmdump från Sandys assistans AB:S hemsida. Företaget kan ha blåst Trollhätta­ns stad på en betydande summa pengar.
Skärmdump från Sandys assistans AB:S hemsida. Företaget kan ha blåst Trollhätta­ns stad på en betydande summa pengar.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden