Lo­kal histo­ria i bild på ut­ställ­ning

Var­gö­so­nen Björn An­ders­son har ska­pat en stor bild­skatt då han he­la sitt liv lå­nat bil­der och ne­ga­tiv från främst pri­vat­per­so­ner i Väst­ra Tun­hems soc­ken från för­ra sek­let. Ett tu­sen­tal bil­der av des­sa vi­sas nu på Var­göns bib­li­o­tek.

Ttela - - Sidan 1 - Su­san­ne Eng­dahl-jen­sen su­san­ne.eng­dahl-jen­sen @ttela.se

Fa­milj: Björn An­ders­sons bild­skatt vi­sas nu i en ut­ställ­ning på Var­göns bib­li­o­tek. Un­der sin livs­tid lå­na­de han bil­der och ne­ga­tiv från främst pri­vat­per­so­ner i Väst­ra Tun­hems soc­ken från för­ra sek­let.

TTELA mö­ter upp gäng­et med röt­ter i Var­gön/väst­ra Tun­hem – brö­der­na Stu­re och Pel­le An­ders­son samt Stig Åke An­ders­son och Har­ry Pers­son som är ak­ti­va i Väst­ra Tun­hems hem­bygds­för­e­ning på Var­göns bib­li­o­tek där det nu är en ef­ter­läng­tad bildut­ställ­ning.

– Björn An­ders­son har va­rit här själv och vi­sat si­na bil­der, vil­ket har va­rit myc­ket upp­skat­tat. Nu är vi gla­da att ha ut­ställ­ning­en här igen då den va­rit ef­ter­frå­gad, be­rät­tar bib­li­o­te­ka­rie Ani­ta Möl­ler.

En skol­klass kom­mer in­stor­man­de för att lå­na li­te böc­ker och bib­li­o­te­ka­ri­en gläds åt det fi­na sam­ar­be­tet med sko­lan.

Söhn­ke Fran­ken­berg ki­kar på bild ef­ter bild och minns svun­na ti­der från ”bru­ket”.

– Jag job­ba­de 35 år på Hol­mens bruk som mekre­pa­ra­tör, re­pa­re­ra­de pap­pers­ma­ski­ner. Jag kom hit till Var­gön 1969 från Åmål där jag var i fem år. Jag kom­mer från Tyskland. Det var en fin an­da här, man fick hjälp om det be­höv­des och det är jag tack­sam för. Nu har jag barn och det bäs­ta som finns – barn­bar­nen, be­rät­tar han in­nan han fort­sät­ter se på bil­der.

He­la li­vet fram till sin bort­gång år 2017 sam­la­de Björn An­ders­son in bil­der och ne­ga­tiv som han se­dan ko­pi­e­ra­de. Det var främst bil­der från pri­vat­per­so­ner i Väst­ra Tun­hem soc­ken. Björn föd­des 1943 i Var­gön.

– Hem­bygds­för­e­ning­en fick ta över he­la sam­ling­en med bil­der och pär­mar, be­rät­tar Har­ry Pers­son i Väst­ra Tun­hems hem­bygds­för­e­ning.

Brö­der­na An­ders­son från Var­gön har id­rot­tat ge­nom li­vet – för Björn var det mest i unga år in­nan and­ra in­tres­sen tog vid.

– Han bör­ja­de job­ba som verk­stads­ar­be­ta­re på Smält­ver­ket, Var­göns AB, där­ef­ter har han bland an­nat job­bat på tand­tek­nis­ka i Vä­ners­borg, be­rät­tar Pel­le An­ders­son, född 1936 och äld­re bror till Björn An­ders­son.

Björns äld­re bror Stu­re An­ders­son, född 1939, be­rät­tar: ”Han cyk­la­de myc­ket, som när han häm­ta­de bil­der från ud­de­val­la­bor cyk­la­de han dit”.

– Det är lo­kal­histo­ria som man får tac­ka Björn för men ock­så tac­ka al­la som lå­nat ut bil­der, sä­ger Stig Åke ”Stic­kan” An­ders­son.

Ge­nom åren sam­la­de Björn in kon­fir­ma­tions- och skol­kort som han ock­så skrev in nam­nen på – det blev myc­ket cyk­lan­de för ho­nom. Han ha­de ock­så en otro­ligt stor samling av tid­ning­ar.

– År 2009 blev han årets Tun­hems­bo, vi de­lar all­tid ut pri­set på na­tio­nal­da­gen och då var han in­bju­den men vil­le in­te kom­ma, be­rät­tar Har­ry Pers­son.

Han be­rät­tar ock­så att Väst­ra Tun­hems hem­bygds­för­e­ning öka­de an­ta­let med­lem­mar för­ra året men att det in­te är de yng­re som kom­mer.

Det är nog så att in­tres­set för hem­byg­den vak­nar till när man blir li­te äld­re.

Sam­ta­let run­das av runt upp­du­kat fi­ka­bord med ut­sikt ut mot sam­häl­let och var­da­gen som på­går.

– Tänk, när jag ser dam­men här ut­an­för minns jag när den frös till och vi åk­te skrid­skor här som barn, sä­ger Pel­le An­ders­son.

– Och när en mo­tor­cy­kel kör­de ner i dam­men, han fick nam­net ”an­ke­dy­karn”, minns Stu­re An­ders­son.

Ut­ställ­ning­en med Björn An­ders­sons bil­der på bib­li­o­te­ket kom­mer att på­gå feb­ru­a­ri ut och som ett li­tet ”lock­be­te”, som Stig Åke An­ders­son sä­ger, finns här fler­tal sto­ra bil­der att be­skå­da för­u­tom ett fem­ton­tal sto­ra al­bum med runt ett tu­sen­tal bil­der.

Stu­re An­ders­son, bror till Björn, Stig Åke An­ders­son och Har­ry Pers­son i Väst­ra Tun­hems hem­bygds­för­e­ning samt Pel­le (Per-erik) An­ders­son även han bror till Björn An­ders­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.