Hon blir ny kom­mun­di­rek­tör

Ttela - - Sidan 1 - An­nie Gran­zell an­nie.gran­[email protected] 0521-57 59 09

Ny­he­ter: Det är en fö­re det­ta ban­dy­spe­lan­de norr­län­ning, bo­en­de i Ljungski­le, ut­bil­dad ci­vi­le­ko­nom med 16-års er­fa­ren­het in­om kom­mun- och re­gi­ons­ek­torn som är Vä­ners­borgs nya kom­mun­di­rek­tör.

På tis­da­gen blev det klart vem som blir ny kom­mun­di­rek­tör i Vä­ners­borg. – Hon har al­la för­ut­sätt­ning­ar att lyc­kas. Jag är nöjd, sä­ger kom­mu­nal­råd Bo Carls­son (C).

I bör­jan av sep­tem­ber fick Pa­scal Ts­hi­ban­da gå från sin tjänst som kom­mun­di­rek­tör för Vä­ners­borgs kom­mun med ome­del­bar ver­kan. På tis­da­gen, cir­ka fem må­na­der se­na­re, står det klart att Le­na Te­gen­feldt tar över rod­ret.

– Jag är väl­digt nöjd med den­na re­kry­te­ring. Le­na är en per­son som kan leda för­änd­rings- och ut­veck­lings­ar­be­te och som är bra på att få till bra sam­spel mel­lan oli­ka ak­tö­rer. Vi får en kom­mun­di­rek­tör som är mo­dig, tyd­lig och kom­mu­ni­ka­tiv, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ben­ny Au­gustsson (S).

Le­na Te­gen­feldt har un­der sto­ra de­lar av sitt yr­kes­liv job­bat med ut­veck­ling och le­dar­skap in­om kom­mun­sek­torn, bland an­nat i Ud­de­val­la kom­mun och nu när­mast från en tjänst som sek­tors­chef för Sam­hälls­ut­veck­ling in­om Orust kom­mun.

Hon har ock­så job­bat på Re­gi­o­nens

hus i just Vä­ners­borg samt som kon­sult på SKL, Sve­ri­ges kom­mu­ner och Lands­ting.

– Jag loc­kas av ut­ma­ning­ar och tyck­te att Vä­ners­borgs an­sök­nings­pro­fil pas­sa­de mig. Se­dan tyc­ker jag att Vä­ners­borg är en väl­digt trev­lig kom­mun med ett fan­tas­tiskt trev­ligt och triv­samt cent­rum, en kom­mun med en små­ska­lig­het och sam­ti­digt ett stra­te­giskt geo­gra­fiskt lä­ge, nä­ra till vat­ten och till na­tur och ett rikt för­e­nings­liv, sä­ger Le­na Te­gen­feldt.

Vad kan du till­fö­ra kom­mu­nen?

– Jag är ci­vi­le­ko­nom i grun­den och vill ut­veck­la kom­mu­nen i rätt rikt­ning. Vi har sto­ra ut­ma­ning­ar fram­för oss, vi vet att fär­re ska för­sör­ja allt fler. Det kom­mer in­te att räc­ka med att hö­ja skat­ten, vi mås­te hit­ta and­ra lös­ning­ar, ar­bets­sätt och for­mer och sam­ver­ka mer och smar­ta­re.

Kom­mu­nal­råd Bo Carls­son (C) är myc­ket nöjd med re­kry­te­ring­en.

– Det har va­rit idel lovord un­der pro­ces­sen så Le­na har al­la för­ut­sätt­ning­ar att lyc­kas. Jag är nöjd. Jag hoppas att Le­na ska bi­dra med ett nytänk, att hon ska få al­la för­valt­ning­ar och för­valt­nings­che­fer att job­ba åt sam­ma håll och job­ba till­sam­mans. Ti­di­ga­re har det upp­fat­tats som att man job­bat li­te för

” Le­na är en per­son som kan leda för­änd­ring­soch ut­veck­lings­ar­be­te och som är bra på att få till bra sam­spel mel­lan oli­ka ak­tö­rer. Vi får en kom­mun­di­rek­tör som är mo­dig, tyd­lig och kom­mu­ni­ka­tiv.

Ben­ny Au­gustsson (S) kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de

sig själv och det får ju si­do­ef­fek­ter, sä­ger Bo Carls­son.

Le­na Te­gen­feldt är gift, har två vux­na barn och bor i Ljungski­le. Hon är upp­växt i Härnö­sand, där hon spe­la­de ban­dy i di­vi­sion två – även om det var ett tag se­dan.

– Jag flyt­ta­de till Väst­kus­ten som 20-åring men li­te koll har jag allt. Jag spe­la­de med Härnö­sands AIK som var pi­on­jä­rer på den ti­den. Jag tror att de gick he­la vägen till högs­ta se­ri­en någ­ra år ef­ter jag flyt­tat. Men jag räk­nar med att gå på nå­gon ban­dy­match i Vä­ners­borg ock­så, sä­ger hon.

Le­na Te­gen­feldt tillträder den 14 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.