Där­för kör­des 70 kon­vo­jer för att räd­da Saab

Sön­da­gen den 17 ja­nu­a­ri för tio år se­dan vi­sa­de uppskatt­nings­vis 10 000 en­tu­si­as­ter, i ett 70-tal kon­vo­jer runt om i värl­den, sitt stöd för Saab. – Trots ky­lan ute var det en enorm vär­me, minns Mi­chael Tör­nos, ord­fö­ran­de i Saab Tur­bo Club of Swe­den som ar

Ttela - - Sidan 1 - Jo­achim Flo­din jo­achim.flo­[email protected] 0520-42 26 04

Ny­he­ter: Uppskatt­nings­vis del­tog 10 000 bi­lar för tio år se­dan i ett 70-tal kon­vo­jer för att räd­da Saab. I Troll­hät­tan kör­de 3 000 Saa­bar mel­lan mu­se­et och fa­bri­ken på Stall­bac­ka.

Fre­da­gen den 20 de­cem­ber 2009 kom be­ske­det från Ge­ne­ral Mo­tors att de valt att läg­ga ned fle­ra bil­mär­ken, ett av dem var Saab.

Mi­chael Tör­nos ha­de ti­di­ga­re ar­be­tat på Saab, är en stor en­tu­si­ast, blev som så många and­ra choc­ka­de över be­ske­det som kom strax fö­re jul­le­dig­he­ten.

Förs­ta tan­ken på en kon­voj för att stöt­ta Saab, kom från en Eric van Nimwe­gen, en en­tu­si­ast i Hol­land.

– Han kon­tak­ta­de mig och be­rät­ta­de vad de pla­ne­ra­de. Tan­ken var att en­tu­si­as­ter skul­le ge sig ut på de Ne­der­länds­ka vägar­na och på det­ta sätt få upp upp­märk­sam­he­ten värl­den över för stö­det för Saab.

Mi­chael Tör­nos bol­la­de med den då­va­ran­de ord­fö­ran­den i Saab Tur­bo Club of Swe­den, Claes Ro­berts­son, om det Ne­der­länds­ka ini­ti­a­ti­vet. De kom fram till att de skul­le ha­ka på det­ta och gö­ra en egen stöd­kon­voj.

– En kon­voj för al­la som vil­le vi­sa sitt stöd för de an­ställ­da på Saab och för att vi­sa GM att hell­re säl­ja

Saab, än att läg­ga ned det­ta an­ri­ka bil­mär­ke. Kon­vo­jen gick un­der nam­net Saab Sup­port Con­voy. Vi ha­de hop­pats på 500 bi­lar.

Po­li­sen kon­tak­ta­des och en färd­väg mel­lan Saabs bil­mu­se­um och Saab-fa­bri­ken på Stall­bac­ka gjor­des upp för att in­te kor­ka igen tra­fi­ken i cent­rum.

– Vi blev helt choc­ka­de när det kom uppskatt­nings­vis 3 000 bi­lar. Män­ni­skor bryd­de sig och många som ar­be­tat på Saab vil­le vi­sa GM. Det kom al­la möj­li­ga Saa­bar, ex­em

pel­vis So­nett-cab­bar som ta­gits ut trots att det var en kall vin­ter­dag. Svens­ka Saab­klub­bens Troll­hät­te­sek­tion hjälp­te ock­så till i ar­range­mang­et för att bland an­nat ord­na så al­la bi­lar kun­de par­ke­ra vid Stall­bac­ka.

När för­e­ning­en ha­de be­slu­tat att ha en kon­voj i Troll­hät­tan kon­tak­ta­de Mi­chael Törn­ros även au­stra­li­en­sa­ren och Saa­ben­tu­si­as­ten Ste­ven Wa­de.

– Han ha­de sin web­sajt, saab­su­ni­ted.com och nåd­de ge­nom det­ta ut över he­la väl­den. Sam­man­lagt ska det ha va­rit ett 70-tal kon­vo­jer över he­la värl­den och uppskatt­nings­vis 10 000 for­don, allt från ba­ra ett par till 3 000 i Troll­hät­tan, sä­ger Mi­chael Törn­ros.

Kon­vo­jer­na ska­pa­de hopp för så­väl en­tu­si­as­ter som an­ställ­da på Stall­bac­ka.

– Det är få bil­mär­ken som har så myc­ket en­tu­si­as­ter över he­la värl­den. Vi kän­de in­om klub­ben, vad kan vi gö­ra ef­ter det tra­gis­ka be­ske­det om ned­lägg­ning?

En­tu­si­as­ter­na finns fort­fa­ran­de kvar. Med­lem­san­ta­let mins­ka­de i Saab Tur­bo Club of Swe­den och var ne­re i un­der 1 200 som lägst år 2010.

– Vi ska­pa­de en ny hem­si­da och ord­nar myc­ket ak­ti­vi­te­ter. Med­lem­san­ta­let har grad­vis sti­git till 2 300. Vi kal­lar det in­te med­lem­mar ut­an vän­ner, det är så myc­ket vän­skap och kom­pi­san­da i klub­ben, sä­ger ord­fö­ran­de Tör­nos.

Klub­ben ar­ran­ge­rar fy­ra till sex kör­ning­ar på ba­na var­je år och har även bil­träf­far samt cru­i­sing. Finns det nå­gon ak­ti­vi­tet in­pla­ne­rat nu på fre­dag, tio år ef­ter kon­vo­jer­na?

– Nej men jag tyc­ker det är kul att den­na dag upp­märk­sam­mas. Even­tet fick upp ögo­nen för Saab och jag minns vär­men trots den kal­la ja­nu­a­ri­da­gen, sä­ger Mi­chael Tör­nos.

Se­na­re kom ett be­slut från Ge­ne­ral Mo­tors om att säl­ja den svens­ka for­dons­till­ver­ka­ren.

Det var en kall ja­nu­a­ri­dag med en hel del snö när kon­vo­jen ar­ran­ge­ra­des.

Det fanns ett tyd­ligt bud­skap med kon­vo­jen.

Saab-kon­vo­jen loc­ka­de många åskå­da­re, in­te ba­ra bi­lar.

Oli­ka mo­del­ler av Saab och oli­ka fär­ger fanns re­pre­sen­te­ra­de.

Saab-kon­vo­jen med Kon­voj-ge­ne­ra­len Clas ro­berts­son.

Bild: Ste­fan Benn­ha­ge

Po­lis­bi­lar fanns på plats för att be­va­ka even­tet.

Fackre­pre­sen­tan­ter­na från saab, anet­te Hell­gren och Pa­ul Åkerlund.

det fanns ett tyd­ligt bud­skap till ägar­na ge­ne­ral Mo­tors om att räd­da och säl­ja fö­re­ta­get.

Mi­chael Törn­ros.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.