Klas­sisk ki­osk stäng­er – ny ak­tör på gång

Ttela - - Sidan 1 - Gabri­el An­ders­son gabri­el.an­ders­[email protected] 0520-42 26 00

Ny­he­ter: I lör­dags stäng­de Press­by­rån i cen­tra­la Mel­le­rud för gott. Men en ny ak­tör är på gång att ta över bu­ti­ken.

Ef­ter fle­ra års kamp om över­lev­nad kas­tar Press­by­rån i cen­tra­la Mel­le­rud till slut in hand­du­ken. Men en ny ak­tör ser re­dan ut att va­ra på plats. – Det är en sor­gens dag för oss, sä­ger re­gi­on­che­fen Ar­ne Heim.

Det var i lör­dags som Press­by­rån i cen­tra­la Mel­le­rud bom­ma­de igen för gott ef­ter att ha tjä­nat or­ten i många år. Orsaken: då­lig lön­sam­het.

– Vi sör­jer, och vil­le verk­li­gen in­te läg­ga ner den. Det är en bu­tik vi haft i många år och har va­rit bå­de en upp­skat­tad och här­lig bu­tik. Men i takt med att kun­dan­ta­let gått ner så blir det in­te lön­samt att fort­sät­ta dri­va den, sä­ger Ar­ne Heim, re­gi­on­chef på Rei­tan Con­ve­ni­ence Swe­den som äger Press­by­rån och 7-ele­ven.

Be­slu­tet togs i hös­tas, men bu­ti­ken har gått då­ligt i många år. Trots det me­nar Ar­ne Heim att han för­sökt få bu­ti­ken att över­le­va i många år.

– Jag har för­sökt att för­nya och re­no­ve­ra den och kom­ma med nya gre­jor. För­ra året tog vi in en ny köp­man, som ti­di­ga­re drev 7-ele­ven i Troll­hät­tan. Hon är en av de all­ra bäs­ta jag har, så skul­le in­te hon kun­na vän­da det så kan ing­en. Det är svårt att få bu­ti­ker på lands­or­ter att över­le­va, spe­ci­ellt nu med tan­ke på att färd­be­vis, som vi sål­de många av, di­gi­ta­li­se­ras i allt stör­re ut­sträck­ning, sä­ger han.

Press­by­rån i Mel­le­rud har ti­di­ga­re va­rit det en­da stäl­let i Mel­le­rud där man kun­nat lad­da på sitt Väst­tra­fik­kort. I stäl­let fun­ge­rar nu Coop vid Mel­le­ruds han­del som om­bud. En­ligt Ar­ne Heim finns dock re­dan en ny ak­tör re­do att ta över – fran­chi­se­ked­jan My­way.

– Jag har in­te fått någ­ra klar­tec­ken, men det är på gång. Jag kan där­e­mot in­te sva­ra på om de kom­mer att va­ra post- och spelom­bud, det får de sö­ka nya till­stånd med. Men det är väl in­te osan­no­likt att det är tan­ken.

Ef­ter stäng­ning­en i Mel­le­rud sik­tar Rei­tan Con­ve­ni­ence Swe­den i stäl­let på att ny­e­ta­ble­ra sig i Troll­hät­tan, där man ti­di­ga­re haft bå­de Press­by­rån och 7-ele­ven.

– Troll­hät­tan är myc­ket at­trak­tivt för oss. Det är en stör­re stad med många stu­den­ter och många som pend­lar. Där finns en re­jäl po­ten­ti­al, och vi över­ser vil­ka möjlighete­r det finns för att få till en bu­tik där, sä­ger Ar­ne Heim.

Bild: Gabri­el An­ders­son

Press­by­rån stäng­er i Mel­le­rud. Men in­om någ­ra da­gar kan bu­ti­ken va­ra igång igen, med en ny ak­tör bakom spa­kar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.