Sex an­mäl­da ef­ter fest – inga döm­da

Ttela - - Sidan 1 - Pa­si Ha­ko­pu­ro pa­si.ha­ko­pu­[email protected] 0520-42 26 84

Ny­he­ter: Ung­doms­fes­ten som spå­ra­de ur i IOGT-NTO:S lo­kal i Lil­la Edet i no­vem­ber led­de till sex po­li­san­mäl­ning­ar. Men po­li­sens ut­red­ning­ar har in­te lett till någ­ra på­följ­der.

Ung­doms­fes­ten i Lil­la Edet i hös­tas re­sul­te­ra­de i sex po­li­san­mäl­ning­ar, bland an­nat miss­han­del och sex­u­ellt ofre­dan­de. Men ing­en har bli­vit dömd ef­ter po­li­sens ut­red­ning­ar.

Det var i bör­jan av no­vem­ber som en fest i nyk­ter­hets­för­e­ning­en IOGT-NTO:S lo­kal i Lil­la Edet spå­ra­de ur to­talt.

Någ­ra ung­do­mar som in­te ha­de rätt ål­der in­ne för att hy­ra lo­ka­len, lyc­ka­des på nå­got sätt gö­ra just det för en kväll.

Ovä­sen, för­stö­rel­se, al­ko­hol i kom­bi­na­tion med många objud­na gäs­ter led­de till ett stort tryck på lo­ka­len och det ka­os som upp­stod.

Po­li­sen kal­la­des till plat­sen. Sex po­li­san­mäl­ning­ar upp­rät­ta­des, bland an­nat sex­u­ellt ofre­dan­de, miss­han­del och ska­de­gö­rel­se.

Men po­li­sens ut­red­ning­ar har in­te re­sul­te­rat i någ­ra do­mar el­ler på­följ­der.

– Det hand­lar om hör­sä­gen i de fles­ta fal­len. Gäl­lan­de ska­de­gö­rel­sen är det ing­en som har sett nå­got, för miss­han­deln lyc­ka­des vi in­te iden­ti­fi­e­ra nå­gon, det sam­ma gäl­ler det sex­u­el­la ofre­dan­det. Ut­fal­let har bli­vit tunt, sä­ger ut­red­nings­che­fen Mar­cus Carls­son.

En­dast ett ären­de är fort­fa­ran­de ak­tivt – stöld av en keps.

IOGT-NTO är Sve­ri­ges störs­ta nyk­ter­hets­or­ga­ni­sa­tion som käm­par för att al­ko­ho­len in­te ska stå i vägen för män­ni­skors ut­veck­ling och häl­sa.

– Pla­nen just nu att vi ska änd­ra verk­sam­he­ten för lo­ka­len och att den in­te ska hy­ras ut me­ra. Den här ut­hyr­ning­en har in­te gått rätt till, sa press­an­sva­ri­ga Lau­ra Lu­na till TTELA i no­vem­ber.

Bild: Pa­si Ha­ko­pu­ro

Ing­en blev fälld i de sex po­li­san­mäl­ning­ar som blev följ­den av ung­doms­fes­ten som spå­ra­de ur i IOGT-NTO:S lo­kal i Lil­la Edet. Al­ko­hol, kros­sat glas, för­stört in­ner­tak syn­tes i lo­ka­len da­gen ef­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.