The­re­se vann Al­la hjär­tans dag-täv­ling­en

Ttela - - Sidan 1 - Lo­vi­sa Mei­jer lo­vi­sa.mei­[email protected]

Ny­he­ter: Bäs­ta vän­ner­na The­re­se Jo­hans­son och Elin Olsson bor 115 mil ifrån varand­ra, och när TTELA ut­lys­te en täv­ling för att över­ras­ka nå­gon li­te ex­tra tog Elin chan­sen.

Se­dan i som­ras är det 115 mil mel­lan de bäs­ta vän­ner­na Elin och The­re­se. Av­stån­det är svårt, och när TTELA pre­sen­te­ra­de sin al­la hjär­tans dag­täv­ling, såg Elin chan­sen att hyl­la sin bäs­ta vän.

In­för al­la hjär­tans dag ha­de TTELA:S lä­sa­re möj­lig­het att på Fa­ce­book tag­ga de­ras nä­ra och kä­ra för chan­sen att vin­na TTELA:S al­la hjär­tans dag-täv­ling. En ut­vald vin­na­re skul­le bli över­ras­kad på al­la hjär­tans dag, med bå­de blom­mor, cho­klad och bio­bil­jet­ter.

Elin Olsson tag­ga­de sin bäs­ta vän The­re­se Jo­hans­son med mo­ti­ve­ring­en:

”Mo­ti­ve­ring­en är en­kel, jag vill fi­ra min bäs­ta vän i li­vet The­re­se Jo­hans­son för att hon är så un­der­bar, god­hjär­tad, om­tänk­sam, grym, su­per­mam­ma, plugg­häs­ten & ar­bets­my­ra osv. Hon om nå­gon för­tjä­nar verk­li­gen upp­skatt­ning som jag ty­värr in­te kan ge hen­ne i mor­gon då jag flyt­tat 115 mil ifrån hen­ne.”

Mo­ti­ve­ring­en fick TTELA:S ju­ry att väl­ja ut The­re­se som vin­na­ren i täv­ling­en.

I som­ras flyt­ta­de Elin Olsson från Vä­ners­borg till­ba­ka till Skel­l­ef­teå, vil­ket se­pa­re­ra­de de två bäs­ta vän­ner­na.

– Det var fruk­tans­värt myc­ket sorg, det värs­ta jag gjort. Vi grät som två små­barn. Men det har stärkt oss än­nu mer, och fått oss att in­se hur vik­ti­ga vi är för varand­ra, sä­ger Elin Olsson.

Tje­jer­na lär­de kän­na varand­ra för ett par år se­dan, mest på grund av de­ras barn.

– Vå­ra yngs­ta barn är bå­da föd­da 2016. Vå­ra älds­ta barn gick på da­gis ihop ut­an att vi viss­te om varand­ra, och vå­ra sam­bos kän­de varand­ra sen barns­ben. Det var en dag när vi tog föl­je hem så klic­ka­de det di­rekt, vi fann varand­ra fort.

Vad är det bäs­ta med The­re­se?

– Oj, hon är ba­ra bäst. Om­tänk­sam. Jag tyc­ker hon är den bäs­ta vän­nen. Vi har fun­nits för varand­ra, på många oli­ka sätt, sä­ger Elin Olsson.

Hur tror du hon kom­mer re­a­ge­ra på över­rask­ning­en?

– Jag tror hon kom­mer bör­ja grå­ta, och skrat­ta. Mas­sor av käns­lor, sä­ger Elin Olsson.

” Jag tror hon kom­mer bör­ja grå­ta, och skrat­ta

Elin Olsson

Bild: Aron Eng­man

The­re­se Jo­hans­son från Vä­ners­borg no­mi­ne­ra­des av sin bäs­ta vän Elin Olsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.