För­äld­rar ogil­lar val av som­mar­för­sko­la

Ttela - - Sidan 1 - Ma­ria Lo­ewen ma­ria.lo­ewen@ttela.se

Ny­he­ter: Väl­ling­kloc­kan är den en­da för­sko­lan att ta si­na barn till i som­mar. Kom­mu­nen vill upp­nå bätt­re kva­li­té för bar­nen men för­äld­rar Mim­mi Lo­ham­re och Ma­lin Thors­hell är starkt kri­tis­ka.

Be­slu­tet att lå­ta Väl­ling­kloc­kans för­sko­la va­ra den en­da öpp­na som­mar­för­sko­lan väc­ker re­ak­tio­ner. Det blir långt att fär­das och otryggt för bar­nen, sä­ger någ­ra för­äld­rar.

Un­der fö­re­gå­en­de år har fler­ta­let för­sko­lor runt om i Troll­hät­tans stad ta­git emot barn un­der ju­li må­nad, som som­mar­för­sko­la. Men i år har kom­mu­nen valt att sam­la all verk­sam­het till en för­sko­la, Väl­ling­kloc­kan på Kro­no­går­den, för att kun­na er­bju­da hög­re kva­li­té.

– Väl­ling­kloc­kan kan er­bju­da om­sorg på obe­kvä­ma ti­der och un­der hel­ger. Bar­nen får ock­så träf­fa or­di­na­rie per­so­nal, och in­te out­bil­da­de vi­ka­ri­er som ti­di­ga­re. Ska vi ha or­di­na­rie per­so­nal på fle­ra för­sko­lor runt om i kom­mu­nen be­hö­ver det sät­tas in vi­ka­ri­er un­der in­skol­nings­pe­ri­o­den, sä­ger Per An­ders­son Sel­lén, verk­sam­hets­chef för för­sko­lan.

För­äld­rar som TTELA har va­rit i kon­takt med ser dock nack­de­lar med den nya som­mar­för­sko­lan.

Ma­lin Thors­hell, som bor i Björn­da­len, för­står in­te be­slu­tet.

– Det är un­der all kri­tik. Det skul­le ta en till en och en halv tim­ma för min man, som in­te har kör­kort, att häm­ta på för­sko­lan när jag job­bar kväll. Dess­utom blir det jät­te­många av­del­ning­ar på för­sko­lan, och al­la barn kla­rar in­te av det.

Ma­lin Thor­sell mis­s­tän­ker att kom­mu­nen gör det­ta för att spa­ra peng­ar. Hon är ock­så kri­tisk till att som­mar­för­sko­lan lig­ger just på Kro­no­går­den.

– I om­rå­det rå­der det pro­blem och dit ska vi läm­na det som vi vär­de­sät­ter mest av allt.

Ma­lin sä­ger att hon och hen­nes man kom­mer att an­sö­ka om för­äld­ra­le­digt stäl­let för att ta sitt barn till Väl­ling­kloc­kan.

För tre­barns­mam­man Mim­mi Lo­ham­re, som ock­så bor på Skogs­höj­den, har det va­rit enkla­re and­ra år. Då har hon haft al­la si­na barn på bå­de fri­tids och i för­sko­lan på Björn­dals­sko­lan, i grann­stads­de­len. Men i år be­hö­ver al­la bar­nen even­tu­ellt tas till tre oli­ka de­lar av Troll­hät­tan, för att gå på för­sko­la och fri­tids. Lik­som för Ma­lin Thors­hell blir av­stån­det till Väl­ling­kloc­kan ett be­kym­mer.

– Jag får ont i ma­gen och stres­spåslag, jag ser in­te hur jag ska få ihop det. Det är en bit dit. Jag och min man får fun­de­ra på om vi ska ha varsin se­mester­pe­ri­od istäl­let. Att ta sig till Kro­no­går­den in­ne­bär buss­by­ten och dess­utom ti­di­ga mor­nar, när bi­len in­te finns till­gäng­lig.

Och lovor­den, om bland an­nat känd per­so­nal, tror in­te Mim­mi Lo­ham­re på.

– Det är ju in­te sä­kert att det är den pe­da­go­gen som just min son kom­mer bäst över­ens med. Även om det va­rit okänt in­nan ock­så har bar­nen in­te va­rit så långt bor­ta från oss.

Per An­ders­son Sel­lén är verk­sam­hets­chef för för­sko­lan i Troll­hät­tans stad.

– Ti­di­ga­re fanns ing­en ga­ran­ti för att den per­so­nal som ett barn har en bra re­la­tion till job­bar just de vec­kor­na han el­ler hon är där, un­der som­ma­ren.

Han sä­ger att han har full re­spekt för tan­kar­na som kom­mer, och för­står att det kan bli svår­löst för någ­ra.

– Det är svårt för mig att pra­ta om lo­gisti­ken. Men vi får se hur många som an­mä­ler sig, och vad för­äld­rar sä­ger till rek­to­rer.

Att det blev just Väl­ling­kloc­kans för­sko­la be­ror på att den är helt ny­byggd. Där är verk­sam­het dyg­net runt, och det finns ett tillag­nings­kök.

– Se­dan får vi se om det­ta var den bäs­ta pla­ce­ring­en. Det­ta är ett be­slut för den här som­ma­ren. Jag kan in­te lo­va att vi gör någ­ra för­änd­ring­ar. Vi får tit­ta på an­mäl­ning­ar­na som kom­mer in, det kan hän­da att det finns be­hov av fler plat­ser.

” Jag får ont i ma­gen och stres­spåslag, jag ser in­te hur jag ska få ihop det. Jag och min man får fun­de­ra på om vi ska ha varsin se­mester­pe­ri­od istäl­let. Mim­mi Lo­ham­re mam­ma

Vad gäl­ler sä­ker­he­ten på Väl­ling­kloc­kans för­sko­la ser in­te Per An­ders­son Sel­lén någ­ra pro­blem.

– För­sko­lan har ald­rig ut­satts för någ­ra hot, och det är ett långt av­stånd från plat­ser där det va­rit pro­blem sista ti­den.

Spa­rar ni peng­ar på det­ta?

– Det kom­mer vi sä­kert kun­na gö­ra, pre­cis ser­vice­för­valt­ning­en lär gö­ra. Om det blir en be­spa­ring el­ler in­te vet vi först ef­ter som­ma­ren.

Bild: TTELA

På ny­bygg­da Väl­ling­kloc­kan finns åt­ta av­del­ning­ar, bland an­nat nat­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.