Ttela

Lax­od­ling kan bli en av värl­dens störs­ta fa­bri­ker

Den pla­ne­ra­de lax­od­ling­en i So­tenäs med fem bygg­na­der kom­mer, om pla­ner­na blir verk­lig­het, att bli en av de störs­ta in­dustri­an­lägg­ning­ar­na i värl­den. An­lägg­ning­en vän­tas bli un­ge­fär li­ka stor som Elon Musks bat­te­ri­fa­brik Gi­ga­facto­ry som just nu byggs i Ne

-

Det är en gi­gan­tisk an­lägg­ning som pla­ne­ras i So­tenäs kom­mun. Hu­vud­bygg­na­den be­räk­nas bli 2 100 me­ter lång och 300 me­ter bred, en­ligt pre­sen­ta­tions­ma­te­ri­al från Qu­a­li­ty Sal­mon. Det in­ne­bär en to­ta­ly­ta på 630 000 kvadrat­me­ter. Lax­od­lings­fa­bri­ken skul­le kun­na täc­ka mer än hal­va Smögen. En­ligt Qu­a­li­ty Sal­mon, som an­sva­rar för pla­ner­na, in­går to­talt fem bygg­na­der i oli­ka stor­le­kar i in­du­stri­par­ken.

Pla­nen är att de fem fö­re­slag­na fa­bri­ker­na ska dri­vas av oli­ka fö­re­tag. Hu­vud­bygg­na­den ska in­ne­hål­la lax­od­ling­en och i de öv­ri­ga ska bland an­nat pa­ke­te­ring, rest­pro­duk­ter, ren­gö­ring och fo­der­till­verk­ning skö­tas.

Till­sam­mans med de öv­ri­ga fy­ra bygg­na­der­na blir den sam­man­lag­da ytan drygt 700 000 kvadrat­me­ter stor.

Hu­vud­bygg­na­den, sett en­bart till yta, ha­de där­med bli­vit en av de all­ra störs­ta in­du­stri­bygg­na­der­na i värl­den.

– All­ting kom­mer att va­ra un­der sam­ma tak. Od­ling­en lig­ger i fle­ra sek­to­rer, men un­der sam­ma tak och är in­te­gre­rad med res­ten av fa­bri­ker­na, sä­ger Roy Høiås, vd för Qu­a­li­ty Sal­mon.

Stor­le­ken till trots me­nar Høiås att bygg­na­der­na är av van­lig in­du­stristan­dard och han sä­ger att ”ing­et i det här är unikt”.

– Jag ser inga sto­ra ex­po­ne­ring­ar för ris­ker för­u­tom att det är ett stort bygg­pro­jekt.

För stort, det blir det näm­li­gen. Om lax­od­ling­en byggs så skul­le den kun­na mä­ta sig med de all­ra störs­ta fa­bri­ker­na i värl­den. Ba­ra någ­ra av värl­dens störs­ta bil­till­ver­ka­re har fa­bri­ker av lik­nan­de stor­lek.

I dag är till­ver­ka­ren av rys­ka kult­bi­len La­das fa­brik Av­to­vazs i To­ly­at­ti den störs­ta i värl­den. Fa­bri­ken är näs­tan 900 000 kvadrat­me­ter stor, det vill sä­ga om­kring 50 pro­cent stör­re än den pla­ne­ra­de hu­vud­bygg­na­den i lax­od­ling­en.

Någ­ra and­ra bjäs­sar i sam­man­hang­et är So­li­hull plant i Eng­land som ägs av Ja­gu­ar Land Ro­ver och är om­kring 526 000 kvadrat­me­ter stor, samt Teslas kom­man­de bat­te­ri­fa­brik i Ne­va­daök­nen, som om pla­nen står sig kan bli un­ge­fär 600 000 kvadrat­me­ter stor.

Må­let med sats­ning­en är att pro­du­ce­ra 100 000 ton lax per år och det in­ne­bär att mel­lan 16 och 25 mil­jo­ner lax­ar var­je år mås­te fö­das upp och slak­tas.

I ju­ni pre­sen­te­ra­de So­tenäs

” Det här är den störs­ta in­du­stri­sats­ning­en i Bo­hus­län

nä­rings­livs­ut­veck­la­re To­mas Lars­son eta­ble­rings­pla­ner­na för kom­mun­full­mäk­ti­ge. Till sin hjälp ha­de han pre­sen­ta­tions­ma­te­ri­al som Lars­son och fö­re­ta­get ta­git fram till­sam­mans.

Ma­te­ri­a­let in­ne­hål­ler en mängd bil­der som il­lu­stre­rar bland an­nat fa­bri­ken, lo­gistik­cent­ret och be­söks­cent­ret. Men bil­der­na är in­te nå­got som fö­re­ta­get själ­va ta­git fram. I stäl­let fö­re­stäl­ler de en in­du­stri­park i Mex­i­ko, en idébild över en rast­plats i Frank­ri­ke och ett be­sökscen­ter för ett viltre­ser­vat i Stor­bri­tan­ni­en.

– Du han­te­rar gam­mal in­for­ma­tion som jag in­te tyc­ker har nå­got stör­re syf­te. Det finns upp­da­te­ra­de ver­sio­ner av det här och fö­re­ta­get kom­mer att ha nya bil­der på tors­da­gens kom­mun­full­mäk­ti­ge, sä­ger To­mas Lars­son.

På So­tenäs kom­muns hem­si­da är det ma­te­ri­a­let som To­mas Lars­son pre­sen­te­ra­de i ju­ni som finns att

 ??  ?? Roy Høiås är vd för Qu­a­li­ty Sal­mon, bo­la­get som ska eta­ble­ra lax­od­ling­en i So­tenäs.
Roy Høiås är vd för Qu­a­li­ty Sal­mon, bo­la­get som ska eta­ble­ra lax­od­ling­en i So­tenäs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden