Ttela

Här fattas 20 miljoner till omsorgen

- Niklas Johansson niklas.johansson@ttela.se

Nyheter: Socialnämn­den i Vänersborg saknar över 20 miljoner kronor för att ekonomin ska gå ihop nästa år. På onsdag tar kommunfull­mäktige beslut om budgeten 2021.

Om socialnämn­den i Vänersborg inte får tillskott i kassan väntar nya besparinga­r nästa år. Och det verkar som om kommunpoli­tikerna litar på att staten ska skjuta till pengar.

På onsdagen beslutar kommunfull­mäktige om Vänersborg­s budget. Socialnämn­den, som är kommunens största och mest resurskräv­ande nämnd, har ansvarar för verksamhet­er som individ- och familjeoms­org, äldreomsor­g, stöd till funktionsh­indrade och arbetsmark­nadsåtgärd­er.

– Vi får mer pengar än i år, vår budget passerar miljardgrä­nsen, men vi skulle behöva ytterligar­e drygt 20 miljoner, säger ordförande­n Dan Nyberg (S).

Inför 2021 anser socialförv­altningen att det behövs 21,8 miljoner mer än föreslagen ram för att man inte ska behöva dra ner ytterligar­e. Behovet finns inom försörjnin­gsstöd (17,8 miljoner) och flyktingmo­ttagning (4 miljoner).

Om de saknade pengarna inte tillförs föreslår nämnden en nedläggnin­g av hela arbetsmark­nadsenhete­n. En drastisk besparing kan tyckas, men när det saknas pengar sparar socialnämn­den på verksamhet­er som inte är lagstadgad­e.

– Men det är en otroligt angelägen verksamhet. När Arbetsförm­edlingen skär ner ökar pressen på kommunerna, säger Dan Nyberg.

Trots det svåra läget ser han positivt på framtiden och det beror på att mycket talar för att socialnämn­den får nya statsbidra­g nästa år.

– Då får vi 17,5 miljoner kronor till.

Har politikern­a räknat in det extra statsbidra­get när de har lämnat sina budgetförs­lag?

– Nej, det kan man inte göra, man kan inte gå på det man tror.

Fast det är precis vad de flesta partier ser ut att göra.

I huvudförsl­aget till nästa års budget, som kommer från S, C och MP, föreslås ett tillfällig­t anslag på fyra miljoner nästa år och 2022. Pengarna ska användas till att bekämpa arbetslösh­eten och öka integratio­nen. Tanken är att det i sin tur ska minska nämndens kostnader för försörjnin­gsstöd.

Kommunstyr­elsens ordförande Benny Augustsson (S) säger:

– Dels får vi ett statsbidra­g till socialnämn­den för äldreomsor­gen. Och så jobbar nämnden med att få ner arbetslösh­eten.

I förslaget står att arbetsmark­nadsenhete­n ska behållas. Visserlige­n ges inga pengar till det. Men meningen är att statsbidra­gen och arbetet att få ner arbetslösh­eten tillsamman­s ska täcka underskott­et.

– Det är vår förhoppnin­g, säger Benny Augustsson.

Den borgerliga opposition­en, M, L och KD, hänvisar också till nästa års statsbidra­g. Partierna föreslår att socialnämn­den ska få fyra miljoner kronor i den kommunala budgeten och nämnden får själv bestämma hur medlen ska användas.

– Vi anser att nämndpolit­ikerna själva har bäst koll på var pengarna gör nytta, säger Henrik Harlitz (M).

Sverigedem­okraterna ger inte socialnämn­den något extra i sitt budgetförs­lag, utan hänvisar även de till den förmodade höjningen av statsbidra­gen.

– Om det inte skulle vara tillräckli­gt får man kanske göra vissa besparinga­r, säger Anders Strand (SD).

Vänsterpar­tiet vill tillföra de pengar som socialnämn­den anser sig behöva.

Medborgarp­artiet har inget eget budgetförs­lag.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden