Här fat­tas 20 mil­jo­ner till om­sor­gen

Ttela - - Sidan 1 - Niklas Jo­hans­son niklas.jo­hans­son@ttela.se

Ny­he­ter: So­ci­al­nämn­den i Vä­ners­borg sak­nar över 20 mil­jo­ner kro­nor för att eko­no­min ska gå ihop näs­ta år. På onsdag tar kom­mun­full­mäk­ti­ge be­slut om bud­ge­ten 2021.

Om so­ci­al­nämn­den i Vä­ners­borg in­te får till­skott i kas­san vän­tar nya be­spa­ring­ar näs­ta år. Och det ver­kar som om kom­mun­po­li­ti­ker­na li­tar på att sta­ten ska skju­ta till peng­ar.

På ons­da­gen be­slu­tar kom­mun­full­mäk­ti­ge om Vä­ners­borgs bud­get. So­ci­al­nämn­den, som är kom­mu­nens störs­ta och mest re­surskrä­van­de nämnd, har an­sva­rar för verk­sam­he­ter som in­di­vid- och fa­mil­je­omsorg, äldre­omsorg, stöd till funk­tions­hind­ra­de och ar­bets­mark­nads­åt­gär­der.

– Vi får mer peng­ar än i år, vår bud­get pas­se­rar mil­jard­grän­sen, men vi skul­le be­hö­va yt­ter­li­ga­re drygt 20 mil­jo­ner, sä­ger ord­fö­ran­den Dan Ny­berg (S).

In­för 2021 an­ser so­ci­al­för­valt­ning­en att det be­hövs 21,8 mil­jo­ner mer än fö­re­sla­gen ram för att man in­te ska be­hö­va dra ner yt­ter­li­ga­re. Be­ho­vet finns in­om för­sörj­nings­stöd (17,8 mil­jo­ner) och flyk­ting­mot­tag­ning (4 mil­jo­ner).

Om de sak­na­de peng­ar­na in­te till­förs fö­re­slår nämn­den en ned­lägg­ning av he­la ar­bets­mark­nads­en­he­ten. En dras­tisk be­spa­ring kan tyc­kas, men när det sak­nas peng­ar spa­rar so­ci­al­nämn­den på verk­sam­he­ter som in­te är lagstad­ga­de.

– Men det är en otro­ligt an­ge­lä­gen verk­sam­het. När Ar­bets­för­med­ling­en skär ner ökar pres­sen på kom­mu­ner­na, sä­ger Dan Ny­berg.

Trots det svå­ra lä­get ser han po­si­tivt på fram­ti­den och det be­ror på att myc­ket ta­lar för att so­ci­al­nämn­den får nya stats­bi­drag näs­ta år.

– Då får vi 17,5 mil­jo­ner kro­nor till.

Har po­li­ti­ker­na räk­nat in det ex­tra stats­bi­dra­get när de har läm­nat si­na bud­get­för­slag?

– Nej, det kan man in­te gö­ra, man kan in­te gå på det man tror.

Fast det är pre­cis vad de fles­ta par­ti­er ser ut att gö­ra.

I hu­vud­för­sla­get till näs­ta års bud­get, som kom­mer från S, C och MP, fö­reslås ett till­fäl­ligt an­slag på fy­ra mil­jo­ner näs­ta år och 2022. Peng­ar­na ska an­vän­das till att be­käm­pa ar­bets­lös­he­ten och öka in­teg­ra­tio­nen. Tan­ken är att det i sin tur ska mins­ka nämn­dens kost­na­der för för­sörj­nings­stöd.

Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ben­ny Au­gustsson (S) sä­ger:

– Dels får vi ett stats­bi­drag till so­ci­al­nämn­den för äldre­omsor­gen. Och så job­bar nämn­den med att få ner ar­bets­lös­he­ten.

I för­sla­get står att ar­bets­mark­nads­en­he­ten ska be­hål­las. Vis­ser­li­gen ges inga peng­ar till det. Men me­ning­en är att stats­bi­dra­gen och ar­be­tet att få ner ar­bets­lös­he­ten till­sam­mans ska täc­ka un­der­skot­tet.

– Det är vår för­hopp­ning, sä­ger Ben­ny Au­gustsson.

Den bor­ger­li­ga op­po­si­tio­nen, M, L och KD, hän­vi­sar ock­så till näs­ta års stats­bi­drag. Par­ti­er­na fö­re­slår att so­ci­al­nämn­den ska få fy­ra mil­jo­ner kro­nor i den kom­mu­na­la bud­ge­ten och nämn­den får själv be­stäm­ma hur med­len ska an­vän­das.

– Vi an­ser att nämnd­po­li­ti­ker­na själ­va har bäst koll på var peng­ar­na gör nyt­ta, sä­ger Hen­rik Har­litz (M).

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na ger in­te so­ci­al­nämn­den nå­got ex­tra i sitt bud­get­för­slag, ut­an hän­vi­sar även de till den för­mo­da­de höj­ning­en av stats­bi­dra­gen.

– Om det in­te skul­le va­ra till­räck­ligt får man kanske gö­ra vis­sa be­spa­ring­ar, sä­ger An­ders Strand (SD).

Väns­ter­par­ti­et vill till­fö­ra de peng­ar som so­ci­al­nämn­den an­ser sig be­hö­va.

Med­bor­gar­par­ti­et har ing­et eget bud­get­för­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.