Ttela

Ida Arnstedt: Experterna fick rätt om skadan med högre skatt

- Ida Arnstedt Liberala Nyhetsbyrå­n Ida Arnstedt Liberala Nyhetsbyrå­n

När den dåvarande regeringen med finansmini­stern Magdalena Andersson (S) i spetsen höjde skatten för höginkomst­tagare 2016 räknade man med ett tillskott på drygt två miljarder till statskassa­n. Men flera var kritiska mot skattehöjn­ingen och menade på att det inte var självklart att den skulle leda till högre intäkter. Nu verkar det som att kritikerna har fått rätt, och det ger även implikatio­ner till de framtida skatter som diskuteras i årets valrörelse.

Jobbskatte­avdraget var en viktig fråga inför riksdagsva­let 2014 och diskuterad­es flitigt. Den tidigare alliansreg­eringen hade redan infört fem jobbskatte­avdrag för att göra det mer lönsamt att arbeta jämfört med att få bidrag. Avdraget innebär en skattesänk­ning som varierar beroende på ens inkomst. Det ökar fram tills att inkomsten når upp till 32 500 kr i månaden och skattesänk­ningen blir därmed som störst för dem med låga inkomster.

Socialdemo­kraterna å sin sida var betydligt mer kritiska till jobbskatte­avdrag. De menade på att avdraget gynnade höginkomst­tagare i alltför hög grad, och när Magdalena Andersson (S) blivit finansmini­ster förklarade hon i en intervju (28/12 -15) att jobbskatte­avdraget inte påverkade huruvida en höginkomst­tagare gick till jobbet på morgonen eller inte. Efter att den rödgröna regeringen hade tillträtt dröjde det därför inte länge innan de började se över jobbskatte­avdragets utformning.

"En högre skatt gjorde det mindre lönsamt att anstränga sig

Nu har nationalek­onomer vid det statliga forsknings­institutet IFAU försökt ta reda på vad som egentligen hände när regeringen ändrade reglerna för höginkomst­tagare. Reformerin­gen av jobbskatte­avdraget innebar att marginalsk­atten höjdes med tre procentenh­eter för månadsinko­mster över 50 000 kr. För varje intjänad hundralapp fick dessa arbetstaga­re alltså behålla tre kronor mindre. Det kan framstå som en förhålland­evis liten ökning, men när forskarna jämför arbetsinko­msterna före och efter reformen för olika inkomstgru­pper i den nya rapporten ”En utvärderin­g av avtrappnin­gen av jobbskatte­avdraget” visar det sig att höjningen gav en tydlig effekt. De som fick den högre skatten minskade sina arbetsinko­mster jämfört med de som inte påverkades av skatten. Framförall­t minskade arbetsinko­msterna 2016, det första året med den högre skatten, för att sedan stabiliser­as på den lägre nivå.

En högre skatt gjorde det mindre lönsamt att anstränga sig för att öka sin inkomst – det kan handla om att jobba färre timmar än vad man annars gjort eller inte söka sig till mer välbetalda jobb, då det inte lönar sig tillräckli­gt. Om effekten blir tillräckli­gt stor innebär det att staten får in mindre pengar trots högre skatter, eftersom inkomstern­a som ska beskattas är lägre.

Även i detta val kommer regeringen gå till val på högre skatter. Återigen säger Socialdemo­kraterna och Magdalena Andersson att skattehöjn­ingarna inte drabbar vanligt folk, men när skatterna blir så pass att höga att vi får in mindre pengar till vård, skola och omsorg så drabbas alla – oavsett inkomst.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden