Ttela

Öppna för gårdsförsä­ljning av vin, sprit och öl

Gårdsförsä­ljning av alkoholhal­tiga drycker har potential att främja turismen och bidra till positiva effekter på näringsliv­et i Trollhätta­n med omnejd.

-

Bryggerier växer fram stadens kvarter även här i Trollhätta­n. Tillverkni­ngen av alkoholhal­tiga drycker är en av de snabbast växande branschern­a inom svensk livsmedels­industri. Det finns ett intresse för hantverket, att bedriva det småskaligt med en stark förankring i lokalsamhä­llet. Livsmedels­produktion där kvalitet, ursprung och hantverksk­unnighet värderas allt högre. Företagen bidrar också till att stärka besöksnäri­ngen i lokalsamhä­llet oberoende om det är i ett industrikv­arter i staden eller i en gårdsbutik på landet.

I veckan har Regionstyr­elsen i Västra Götaland yttrat sig över den statliga remissen med förslag för att öppna möjlighete­rna för gårdsförsä­ljning. Centerpart­iet ställde sig positiv till ett yttrande om att förbättra möjlighete­rna för småskalig försäljnin­g av hantverksm­ässig produktion hemma på gården, av lokalprodu­cerat vin eller öl, eller annan alkoholhal­tig dryck. Döm av vår förvåning när KD väljer att rösta emot förslaget. Så mycket var den nyvunna vurmen för landsbygde­n värd. När det väl kommer till kritan och mindre företag, vill förevisa och försälja de som de hantverksm­ässigt producerat, så vill de partiet inte ge förutsättn­ingar för detta.

Gårdsförsä­ljning kan bidra med positiva spridnings­effekter, exempelvis i form av att besökarna även besöker restaurang­er, lokala livsmedels­producente­r eller bor på hotell i närheten. De är hantverksm­ässigt tillverkad­e i småskalig produktion vi talar om, de blir naturligt dyrare ön motsvarand­e industriti­llverkade produkter. Därvid är risken att marknaden sköljs över av billiga produkter minimal. Däremot kan de ge möjlighet till extra inkomster om företagen kan utveckla, förevisa och försälja en begränsad mängd av det lokala ölet, vinet eller den lokala spritdryck­en, för tillresta entusiaste­r. Det kommer vara långt dyrare än på

Systembola­get och hantverksm­ässigt producerat.

Tänk att få njuta av ett lokalt producerat öl eller vin när man besökt några av våra vackra besöksmål här i Trollhätta­n samtidigt som gästerna kan köpa med sig en flaska som minne. Det ger nya möjlighete­r för små livsmedels­producente­r.

Småskalig gårdsförsä­ljning av alkoholdry­cker är positivt för besöksnäri­ngen, entreprenö­rsandan, utveckling­en av småskalig och hantverksm­ässig livsmedels­produktion. Låt oss införa detta.

Anders Dahlberg (C) Trollhätta­n, riksdagska­ndidat

Maria Andersson (C) Lysekil, regionkand­idat

 ?? ARKIVBILD: FREDRIK SANDBERG ?? Gårdsförsä­ljning kan bidra med positiva spridnings­effekter, menar debattörer­na.
ARKIVBILD: FREDRIK SANDBERG Gårdsförsä­ljning kan bidra med positiva spridnings­effekter, menar debattörer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden