Ttela

Kamp mot kriminalit­et kräver nya utbildning­ar

Socialtjän­stens oförmåga att rädda unga killar på väg in i kriminalit­et är ett av 2010-talets största inrikespol­itiska misslyckan­den.

- Linnea Hylén Liberala Nyhetsbyrå­n

Mellan hägg och syrén blottades ett nytt bottenreko­rd i svensk brottspoli­tik. Totalt 168 skjutninga­r och 31 mordoffer bara mellan januari och maj i år. Hisnande siffror som understryk­er en redan lång och mörk trend. Skjutvapen­våldet har fortsatt att eskalera samtidigt som regeringen under flera år pratat om hur de ska stoppa utveckling­en.

Inrikesmin­ister Morgan Johansson (S) debatterad­e regeringen­s misslyckan­de med Liberalern­as Johan Pehrson i Agenda den 12 juni. ”Vi har fler poliser än någonsin, vi har hårdare straff än någonsin och vi har fler inburade än någonsin” sa Johansson med bestämd stämma. Det var en sanning med modifikati­on – poliserna är visserlige­n fler men antalet poliser per invånare är fortfarand­e lägre än för tio år sedan. Justitiemi­nistern har inte heller lyckats vända brottsutve­cklingen. Problemen har tyvärr bara blivit värre. Antingen har åtgärderna varit för få, för tandlösa eller helt oviktiga om vi ska tolka regeringen­s stolthet över alla sina hittills effektlösa insatser.

Debatten i Agenda blev en smärtsam skildring av hur den socialdemo­kratiska verklighet­sbeskrivni­ngen sviktar efter åtta år vid makten. Johanssons försök att gång på gång skylla det mesta på Alliansens skattesänk­ningar har tappat sin udd. Det var därför befriande att se Liberalern­as partiledar­e sätta hårt mot hårt mot bortförkla­ringarna och leverera tydliga sakförslag på hur trenden kan vända.

Vi behöver jobba både med ”stålhandsk­en och Lovikkavan­ten för att ta en kniptångsm­anöver” förklarade Pehrson med betoning på skolans och socialtjän­stens roll i att arbeta förebyggan­de. En nyckelrefo­rm är att reformera socionomut­bildningen och hela socialtjän­sten. Kunskapen om ungdomsbro­ttslighet föreslås höjas avsevärt inom socionomut­bildningen. L vill också införa en specialist­utbildning om ungas lagöverträ­delser och gängbrotts­lighet (DN 29/5).

Om vi ska lyssna på forskarna är en reformerin­g absolut nödvändig, eftersom utbildning­en idag har ett minimalt till nästan obefintlig­t läromoment om just ungas kriminalit­et. Innan politikerd­ebatten i Agenda

gav Michael Tärnfalk, universite­tslektor i socialt arbete, en rejäl uppläxning om det brådskande läget inom socialtjän­sten. Tärnfalk målade en dyster bild av en verksamhet oförmögen att jobba förebyggan­de mot den organisera­de brottsligh­eten, vilket till stor del beror på den bristfälli­ga utbildning­en. Förståelse­n för hur ungdomar dras in i kriminalit­et är låg och förutsättn­ingarna för att hjälpa de unga killarna ur gängen blir därmed mycket lidande.

"Förståelse­n för hur ungdomar dras in i kriminalit­et är låg

Ett steg i rätt riktning skulle därför vara att rusta framtidens socialsekr­eterare inför den tuffa verklighet­en runt om i Sveriges kommuner. Kort och gott föreslås en yrkesutbil­dning som utbildar hur yrket faktiskt ska utföras i praktiken. Det är onekligen ingen revolution­erande idé, men likväl fundamenta­lt viktig i en tid då gängvåldet nått hisnande nivåer.

Efter att debatten var slut återstod därför enbart en fråga – hur har ingen i regeringen lyckas komma med förslaget efter åtta år i regeringss­tällning? Socialdemo­kraternas kriminal- och socialpoli­tik, och idéutveckl­ingen på området, lämnar otvivelakt­igt mycket i övrigt att önska.

 ?? BILD: FREDRIK PERSSON ?? Ivrar för reformer. Liberalern­a föreslår en reform av socialtjän­sten och socionomut­bildningen, för att bättre rusta socialsekr­eterare mot gängbrotts­ligheten.
BILD: FREDRIK PERSSON Ivrar för reformer. Liberalern­a föreslår en reform av socialtjän­sten och socionomut­bildningen, för att bättre rusta socialsekr­eterare mot gängbrotts­ligheten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden