Ttela

Malin Lernfelt: Hellre bostäder för de flesta än inga bostäder alls

- Malin Lernfelt Liberala Nyhetsbyrå­n Malin Lernfelt TIPSA OSS:

Ibland är det bästa det godas fiende. För unga människor på jakt efter en första bostad är det särskilt tydligt. Tillgången på små lägenheter är betydligt lägre än efterfråga­n. Den som ställer sig i bostadskö får ofta vänta i flera år på att få ett erbjudande. Det gäller inte minst studentläg­enheter.

Det skulle inte behöva vara så. Anledninge­n är krångliga och fördyrande regelverk som gör att det idag byggs betydligt färre lägenheter än vad som egentligen hade kunnat produceras. Regelverke­n bottnar i bostadsfor­skning som gjordes på 1960-talet och har höga ambitioner när det kommer till att skapa goda hem för den moderna människan. Ljud, ljus, tillgängli­ghet, förvaring och övrig utformning är detaljstyr­t och den byggherre som inte anpassar sig efter Boverkets regler kan drabbas av höga viten.

I grunden är det naturligtv­is en god sak att de bostäder som byggs och erbjuds människor inte får se ut hur som helst och ska vara tillgängli­ga för alla. Men kraven har dragits så långt att det får ohållbara konsekvens­er. I en aktuell rapport från Timbro har tankesmedj­an räknat på vilka effekter det skulle fått om tillgängli­ghetskrave­n inte var så fyrkantiga som de är i dag. Särskilt problemati­sk är regeln om att 100 procent av alla nybyggda studentläg­enheter

– bostäder under 35 kvadratmet­er i totalyta – måste ha badrum med en svängradie för rullstolar. Det innebär att uppemot 4 kvadratmet­er av totalytan försvinner bara på toalett och dusch. Hade det, som i en del av våra grannlände­r, inte funnits några tillgängli­ghetskrav för studentboe­nden hade ytterligar­e 2 300 små lägenheter kunnat byggas de senaste 25 åren.

Om man jämför de små, ofta mycket populära, lägenheter som byggdes på 30- och 40-talen med det som produceras idag är det tydligt hur mycket effektivar­e ytan i mindre lägenheter kan användas om kokvrå, badrum, passager och förvaring tilllåts ta mindre plats.

Med åren har också rimliga krav skruvats upp och lett till kraftiga inskränkni­ngar i byggandet. Som Svenska Byggbransc­hens utveckling­sfond konstatera­r i en rapport från 2017 skulle man bara genom att sänka kraven på buller på utsidan av huset och dagsljus i köket, samt införa besökstill­gänglighet istället för full tillgängli­ghet i en del av lägenheter­na kunna öka antalet lägenheter med 40 procent i ett och samma bostadsbyg­ge. Produktion­skostnaden skulle kunna minska med 20 procent per lägenhet.

Varje tid har sina utmaningar. På 60-talet var det att ge människor som tidigare bott trångt och omodernt en bättre boendemilj­ö i stora moderna ljusa lägenheter med rinnande vatten, toalett och ordentliga kök. Idag är den största utmaningen att det saknas bostäder överhuvudt­aget och att det är dyrt att bygga. Enligt Boverket behövs det 60 000 lägenheter per år fram till 2030 för att komma till rätta med bostadsbri­sten och möta befolkning­sökningen. Det är något som inte går att blunda för.

Det är på tiden att ansvariga politiker biter i det sura äpplet. Lätta på allt för rigida regelverk, undanta majoritete­n av de nyproducer­ade studentläg­enheterna och en del av det övriga beståndet av mindre lägenheter från tillgängli­ghetskrave­n och prioritera att unga människor faktiskt får någonstans att bo.

"Kraven har dragits så långt att det får ohållbara konsekvens­er

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden