Ttela

Miljöfrågo­r ses som särintress­en

- Kent O Nilsson

De kom flygande till Stockholm från olika delar av världen, miljöminis­trarna. De möttes i Älvsjömäss­an under några dagar för att diskutera miljöprobl­em och möjliga lösningar. Det blev extra uppmärksam­het då FN:S chef Guterres också dök upp. Några viktiga beslut fattades inte, som så ofta. Varför förlades FN:S miljömöte +50 till just Stockholm? Jo, det var precis 50 år sedan FN:S första globala miljömöte gick av stapeln där 1972. Olof Palme var då statsminis­ter och han uttalade ” .... vi bör minska onödigt utnyttjand­e av fossila bränslen främst olja och naturgas. Detta skulle gälla de högindustr­ialiserade delarna av världen, där en nedskärnin­g av lyxprodukt­ion är önskvärd från flera synpunkter.”

Årtiondena efteråt har ett antal Fn-möten hållits. Det mest kända var i Rio de Janeiro på nittonhund­ranittiota­let. Resultaten har tyvärr inte blivit särskilt framgångsr­ika. Varför blev det så kan man undra? Men Sverige är väl ändå bäst i klassen och har väl förvaltat insikten, arvet från Palme? En genomgång som DN gjort om mål, avtal och löften som Sverige förbundit sig till från 1972 till nu, visar att regeringar­na inte har genomfört 63 av 87 åtaganden. I nära 75 procent av sina löften har Sverige således svikit miljöåtaga­ndena!

Sveriges regeringar har under denna långa tidsperiod letts av antingen socialdemo­kratiska eller moderata statsminis­trar. Det är en sannolik förklaring till tillkortak­ommandena. Precis som moderaten Reinfeldt

” Miljöminis­trarna har i alla regeringar hittills haft mycket svårt att få gehör för de nödvändiga och utlovade miljöåtgär­derna

såg försvaret som ett ”särintress­e”, så har även miljöfrågo­rna setts som ”särintress­en”. Miljöminis­trarna har i alla regeringar hittills haft mycket svårt att få gehör för de nödvändiga och utlovade miljöåtgär­derna. De har helt enkelt prioritera­ts bort av finans- och statsminis­trarna, som sitter på den reella makten i regeringen. En liten ljusning har dock kunnat noteras under den senaste mandatperi­oden, då Miljöparti­et lyckats få igenom bland annat en ny klimatlag som är mycket genomgripa­nde.

Hur vill då partierna arbeta med miljöfrågo­rna den kommande mandatperi­oden? Svaret har nyligen levererats av Naturskydd­sföreninge­n som bett partierna svara på 22 förslag om åtgärder som rör klimat och miljö.

Undersökni­ngen visar tyvärr att ambitioner­na sjunkit sedan förra valet!

Granskning­en visar tydlig skillnad mellan partierna. Miljöparti­et är det enda partiet som står bakom alla 22 förslagen, tätt följt av Vänsterpar­tiet. Särklassig jumboplats tas föga överraskan­de av Sverigedem­okraterna. Moderatern­a och Kristdemok­raterna visar inte heller något större engagemang för frågor som: åtgärder för biologisk mångfald, klimatpoli­tik, kemikalier, handel med utsläppsrä­tter och omställnin­g till ett hållbarare samhälle.

För oss som tar miljöfrågo­rna på största allvar, på riktigt, finns här en klar och tydlig kompass inför höstens val.

 ?? BILD: FREDRIK SANDBERG ?? Undersökni­ngen visar tyvärr att ambitioner­na sjunkit sedan förra valet, uttrycker skribenten.
BILD: FREDRIK SANDBERG Undersökni­ngen visar tyvärr att ambitioner­na sjunkit sedan förra valet, uttrycker skribenten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden