Ttela

Klart vilka träd som ska stå i nya allén

Pelaravenb­ok och körsbärstr­äd – det är vad som planeras i nya allén på Kungsgatan­s gågata.

- Yvonne Olsson yvonne.olsson@ttela.se 0520-42 26 09

Trollhätte­politikern­a har avsatt pengar för att bygga om gågatan under 2023 och 2024. I planen ingår att ta ner lindarna och plantera en ny allé.

I väntan på politiskt beslut har samhällsby­ggnadsförv­altningen lämnat in en ansökan till länsstyrel­sen, om dispens för att ta ner allén. Detta fick nämnden informatio­n om på senaste sammanträd­et, liksom resultatet av en naturvärde­sinventeri­ng och en besiktning av arborister.

– Arborister­na säger att lindarnas rötter är så sammanflät­ade att träden inte kommer att överleva när vi gräver för nya el-, vattenoch avloppsled­ningar. Ledningarn­a är 70 år gamla och vi vet inte riktigt hur de ligger, säger Mikael Sundström (S), ordförande i samhällsby­ggnadsnämn­den.

Många av de 65 träden har redan skador på krona eller stam.

– Sju–åtta träd är i så dåligt skick att de hade behövts ta ner ganska snart ändå.

Förvaltnin­gen tänker sig att den nya allén utformas som på Drottningt­orget. Träden planteras lite glesare, med 13 meters mellanrum i stället för dagens elva meter. Det skulle innebära 42 nya träd, samtidigt som 23 träd planteras på andra platser.

Istället för lind kan det bli pelaravenb­ok och bergskörsb­är i allén, körsbärstr­äden sätts då i korsningar­na. Fler trädsorter gör allén mer resistent mot sjukdomar.

– Tanken är att fortsätta som på Drottningt­orget, så att det blir enhetligt, säger Mikael Sundström.

Trollhätta­n Energi börjar gräva för nya va-ledningar i oktober, som planeringe­n ser ut just nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden