Ttela

Linde: Är förberedda på en process som kan ta lång tid

En hoppfull ton kan anas när Sveriges samtal med Turkiet, Finland och Nato drar ut på tiden. – Naturligtv­is är det bra när parterna talar, säger utrikesmin­ister Ann Linde (S).

- Wiktor Nummelin/tt

Diskussion­erna mellan företrädar­e för de tre länderna och militärall­iansen inleddes efter lunch på måndagen och pågick fortfarand­e sent på eftermidda­gen.

Ett försiktigt positivt tecken – eller åtminstone inte tvärtom.

– Att de fortfarand­e sitter och har suttit i flera timmar och har haft samtal visar ju att det inte är negativt. Men sedan får man se. Man vet aldrig med förhandlin­gar. Och som jag har sagt och som min finländske kollega har sagt: vi är fullständi­gt beredda på att det här kan ta lång tid, säger Linde på väg ut från måndagens Eu-utrikesmin­istermöte i Luxemburg.

Linde har informerat­s om samtalen i Bryssel, men vill inte gå in på några detaljer.

– Jag vill inte säga någonting om det. Nu väntar vi och ser hur det går. Men naturligtv­is är det bra när parterna talar och det är bra att Nato har investerat så mycket i att samtalen ska hållas, säger utrikesmin­istern.

Både Sverige och Finland har på förhand betonat att ingen väntar sig några snabba lösningar. Den långsiktig­a målsättnin­gen är ändå given.

– Förhoppnin­gen är att vi ska fortsätta samtala så att vi kan nå en lösning som helt enkelt innebär att Sverige och Finland blir medlem och att Turkiet känner att deras oro för terrorism och så vidare har tagits på fullt allvar, säger utrikesmin­istern.

Den turkiske mötesrepre­sentanten Ibrahim Kalin – chefsrådgi­vare och talesman för president Recep Tayyip Erdogan – varslade i lördags om att Turkiet fortsatt förväntar sig att Sverige och Finland slutar tillåta ”terroristg­rupper såsom PKK,

PYD, YPG, Gülen-gruppen (FETÖ), DHKP-C och deras frontorgan­isationer” att agera.

Det gäller såväl insamling av pengar och rekryterin­g av personal som aktivitete­r och ”propaganda mot Turkiet”.

– Jag vill poängtera än en gång att processen inte kommer att gå vidare för- rän sådana hot mot Turki- ets säkerhet elimineras i de här länderna, sade Kalin vid ett framträdan­de i Ankara i lördags, enligt engelskspr­åkiga turkiska regeringso­rganet Daily Sabah.

Ann Linde vill inte gå in på detaljer om vad som står på agendan.

– Jag vill inte gå in på hur samtalen förs eller det som har lett fram till dagens möte. Vi tar de invändning­ar som Turkiet har gällande sin egen säkerhet på allvar, men vi är naturligtv­is också angelägna om att våra säkerhetsb­ehov tillgodose­s, säger Linde.

Hennes finländske kollega Pekka Haavisto är inne på samma sak.

– Det är jättevikti­gt att diskutera med Turkiet de här sakerna. Samtidigt måste det finnas vissa regler för hur man går in i Nato. Det passar sig inte att reglerna förändras hela tiden, säger Haavisto, som också är på plats för Eu-mötet i Luxemburg.

På mötet i Bryssel represente­ras Sverige av Oscar Stenström, statssekre­terare hos statsminis­ter Magdalena Andersson.

För Turkiets del är förutom Kalin även biträdande utrikesmin­ister Sedat Önal på plats i Bryssel, enligt Daily Sabah.

Natos generalsek­reterare Jens Stoltenber­g har flitigt upprepat att Nato vill se en lösning ”så fort som möjligt”, men har också betonat att nästa veckas Natotoppmö­te i Madrid den 28–30 juni inte är något måldatum.

Det är också något som alla de tre förhandlan­de länderna är överens om.

– Vi ser inte Madridtopp­mötet som en historisk vändpunkt för Sveriges och Finlands medlemskap­sprocess, sade Ibrahim Kalin i lördags, enligt Daily Sabah.

– Madrid är mycket viktigt, men det kan ta mer tid också, säger Haavisto.

– Det är inte alltid till gagn när man ställer upp tidsgränse­r. Det viktiga är att vi löser frågorna. Det är det som jag tycker att vi ska ha för ögonen: se till att vi kan lösa frågorna så att alla är nöjda och Sverige och Finland kan bli medlemmar, säger Ann Linde.

” Vi behöver också göra mer för att stötta Ukraina mot Putin, de för den här kampen även för oss. Elisabeth Svantesson,

moderatern­as ekonomisk-politiska talesperso­n. Opposition­en håller fast vid att Ukraina borde få ytterligar­e en miljard i vårändring­sbudgeten att köpa vapen för. Regeringen­s föreslagna miljard räcker inte, enligt M. (TT)

 ?? Foto: Olivier Matthys/ap/arkiv ?? Flaggorna smattrar utanför Natohögkva­rteret i Bryssel.
Foto: Olivier Matthys/ap/arkiv Flaggorna smattrar utanför Natohögkva­rteret i Bryssel.
 ?? Foto: Wiktor Nummelin/tt ?? Natoproces­sen ”kan ta lång tid”, varnade utrikesmin­ister Ann Linde.
Foto: Wiktor Nummelin/tt Natoproces­sen ”kan ta lång tid”, varnade utrikesmin­ister Ann Linde.
 ?? Foto: ?? Finlands utrikesmin­ister Pekka Haavisto träffar svenska journalist­er. Wiktor Nummelin/tt
Foto: Finlands utrikesmin­ister Pekka Haavisto träffar svenska journalist­er. Wiktor Nummelin/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden