Ttela

Även liten mängd motion kan minska risken för depression

Orkar du bara motionera lite grann? Även det kan minska risken att drabbas av depression, enligt ny forskning. – Du kommer långt med en rask promenad, säger forskaren Eva Andersson.

- Forskare Hanna Odelfors

Att motioneran­de har en positiv inverkan på våra hjärnor har otaliga forsknings­studier visat – risken för depression och annan psykisk ohälsa minskar när vi rör på oss. Men hur mycket tid behöver man egentligen lägga i löparspåre­t, på gymmet eller annan träning för att det ska ge effekt på det psykiska måendet?

Det har forskare nu undersökt när det gäller risken att utveckla depression. I en så kallad metaanalys har de vägt samman 15 studier med totalt drygt 191 000 deltagare, för att se hur mängden fysisk aktivitet hänger samman med risken att drabbas.

Och resultaten kan betraktas som goda nyheter för den som inte har tid eller ork att motionera så mycket som råden säger. Världshäls­oorganisat­ionen, WHO, rekommende­rar 2,5 timmars måttlig fysisk aktivitet, motsvarand­e att promenera i rask takt, i veckan.

De individer som nådde upp till hälften av den dosen – alltså 75 minuter av exempelvis raskt promeneran­de per vecka – hade 18 procent lägre risk att drabbas av depression, jämfört med dem som var betecknade som inaktiva.

Hos de som nådde upp till rekommenda­tionerna var siffran 25 procent. Mer högintensi­v fysisk aktivitet gav dock bara mindre ytterligar­e fördelar för depression­srisken.

– Det är spännande eftersom det är första gången vi får siffror på att det räcker att röra på sig ganska lite för att minska risken för depression. Även nivåer av fysisk aktivitet som ligger under rekommenda­tionerna verkar ge effekt på lång sikt, säger Eva Andersson, docent vid Gymnastiko­ch idrottshög­skolan GIH, som inte deltagit i den aktuella analysen.

Forskarnas beräkninga­r visar också att ett av nio fall av depression skulle kunna förebyggas globalt om alla rör på sig enligt WHO:S rekommenda­tioner.

Vården skulle kunna motivera inaktiva personer att träna genom att försäkra dem om att även små mängder aktivitet gör skillnad, skriver forskarna i tidskrifte­n Jama Psychiatry, där studien publiceras.

Den nya analysen handlar om att förebygga depression, men forskning visar att motion även är effektivt för dem som insjuknat. Åtminstone vid mild till måttlig depression, som är vad de allra flesta drabbas av.

– Enbart fysisk aktivitet är lika bra som behandling som samtalster­api eller tablettbeh­andling – det visar en mängd studier, säger Eva Andersson.

Vad händer då i kroppen när vi rör på oss och som är gynnsamt för våra hjärnor? Troligen handlar det om en kombinatio­n av en mängd saker.

Till exempel bildar nervceller­na fler kopplingar i hjärnan, det bildas mer av ”må bra-hormonerna” endorfin

"Enbart fysisk aktivitet är lika bra som behandling som samtalster­api eller tablettbeh­andling

och dopamin, och hjärnans struktur förändras – till exempel blir minnescent­ret hippocampu­s större, enligt Eva Andersson. Motion verkar även minska inflammati­on och oxidativ stress i hjärnan.

Även den sociala aspekten – om man deltar i en gruppaktiv­itet – kan ha ett finger med i spelet, menar forskarna.

Eva Andersson,

 ?? ARKIVBILD: HENRIK MONTGOMERY ?? Raska promenader gör gott för vår psykiska hälsa.
ARKIVBILD: HENRIK MONTGOMERY Raska promenader gör gott för vår psykiska hälsa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden