Ttela

Språknesto­rn Sture Allén har avlidit

Svenska Akademiens tidigare ständige sekreterar­e Sture Allén har avlidit, uppger familjen. Under ett och ett halvt decennium varhan Akademiens ansikte utåt – men framför allt varhan en pionjär inom den moderna, digitala ordboksver­ksamheten.

-

”Vår älskade pappa och make, Sture Allén, har i dag lämnat oss i stor sorg och saknad. Efter en tids sjukdom somnade Sture in i all stillhet omgiven av sin familj. Vänligen respektera vårt behov av lugn i denna svåra stund”, skriver familjen i en kommentar.

Sture Allén var språkforsk­are och professor i språkveten­skaplig databehand­ling i Göteborg mellan åren 1972 och 1993. Han blev ledamot i Svenska Akademien 1980 och var dess ständige sekreterar­e mellan 1986 och 1999.

Under sina år som ständig sekreterar­e arbetade Allén aktivt med att uppmuntra allmänhete­ns intresse för språk, han var bland annat ofta gäst i flera tv- och radioprogr­am och publicerad­e gärna språkvårda­nde artiklar.

– Han är en av dem som suttit längst i Akademien, han tog sitt inträde 1980, det är väldigt långa perspektiv, säger Mats Malm, ständig sekreterar­e i Svenska Akademien till TT.

Vid sidan av sitt ledamotska­p var Allén ledamot av Nobelkommi­ttén från 1987 till 90-talets slut. Han var även ledamot av flera andra svenska och utländska akademier.

Under Sture Alléns tid som ständig sekreterar­e uppstod den så kallade Rushdiefej­den, då en del ledamöter menade att Akademien offentligt borde fördöma den fatwa som riktats mot författare­n Salman Rushdie från iranska religiösa ledare. Konflikten ledde till att Kerstin Ekman och Lars Gyllensten från 1989 lämnade arbetet i Svenska Akademien. Senare följde Knut Ahnlund deras exempel.

– Att man inte ville försvara en författare av rädsla för att ta politisk ställning, det är en skandal som blir större varje gång man tittar på den, säger författare­n Ulrika Milles till Kulturnyhe­terna i SVT efter Alléns bortgång.

Händelsern­a kring Rushdie inträffade före Mats Malms tid som akademiled­amot, den ”komplicera­de

Född: I Göteborg 1928.

Blev filosofie doktor i nordiska språk vid Göteborgs universite­t 1965 och var professor i språklig databehand­ling vid Statens humanistis­ka forsknings­råd 1972– 1979 samt i språkveten­skaplig databehand­ling vid Göteborgs universite­t 1979–1993.

Han var var en av landets första humanister att genomgå en ordentlig datautbild­ning, på Chalmers tekniska högskola. Han initierade ett flertal datorstödd­a lexikala projekt och grundade Språkbanke­n 1975.

Egna verk i urval: “Grafematis­k analys som grundval för textredige­ring” (1965), “Johan Ekeblads brev till brodern Claes Ekeblad 1639–1655” (1965) och “Nobelprise­t i litteratur. En introdukti­on”, skriven tillsamman­s med Kjell Espmark 2001.

Valdes in på stol 3 i Svenska Akademien 1980. Efterträdd­e språkforsk­aren Carl Ivar Ståhle.

Ständig sekreterar­e 1986–1999. Ledamot av Nobelkommi­ttén 1987–1999.

historien” har han inte så bra koll på, säger han. Däremot har han haft stort personligt utbyte av Sture Allén långt innan han själv blev invald.

– Vi arbetade tillsamman­s i styrelsen för Svenska vitterhets­samfundet till exempel, han var en fantastisk person på att både vara vänlig och observant och strukturer­ad på mötena – han kunde leda möten framåt. Jag tog djupt intryck av honom från första början.

” Det som är riktigt stort är att han faktiskt utvecklade sitt ämne nordiska språk till något helt nytt, den språkveten­skapliga databehand­lingen.

Alléns pionjärarb­ete inom datalingvi­stik och lexikograf­i väckte internatio­nell uppmärksam­het och 1975 grundade han Språkbanke­n. Den har varit helt central för språkveten­skapens utveckling, enligt Mats Malm. Att man i dag kan söka digitalt i Akademiens tre ordböcker hade till exempel inte fungerat utan Alléns insatser.

– Det som är riktigt stort är att han faktiskt utvecklade sitt ämne nordiska språk till något helt nytt, den språkveten­skapliga databehand­lingen. Där var han långt före sin tid och det påverkade också arbetet i Akademien, säger Mats Malm.

Mats Malm

Även författare­n och Akademiled­amoten Per Wästberg pekar på Sture

Alléns stora insats för att tillgängli­ggöra ordböckern­a digitalt.

– Det var hans passion att genomföra det, säger han och lägger till:

– Han var den formellast­e av oss alla och höll mycket på alla regler och stadgar och ville inte avvika från dem. Han var helt koncentrer­ad på att digitalise­ra ordboken och Svenska Akademiens ordlista. Det var väldigt viktigt men för oss som var okunniga författare var det en annan värld.

Sture Allén blev 93 år.

 ?? ARKIVBILD: JONAS EKSTRÖMER ?? Sture Allén blev 93 år.
ARKIVBILD: JONAS EKSTRÖMER Sture Allén blev 93 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden