Ttela

Den hållbara staden börjar ta konkret form

Stadsutvec­klingsexpo­n H22 City Expo visar idéer för hållbara städer. Joakim Broman åkte dit och hittade både intressant innovation och misstag från förr.

- Joakim Broman joakim.broman@lnb.se

Den flyttbara kontorsmod­ulen är isolerad med hampafiber istället för glasfiber. Att plantan växer så snabbt innebär att den blir till en isolerings­platta på 150 dagar. Jämfört med den relativt energikräv­ande processen som behövs för att producera glasfiber blir skillnaden stor. Hampan lagrar solenergi och binder koldioxid, istället för att kosta energi.

Kontorsmod­ulen Co2co och hampafiber­n från Ekolution finns utställda på stadsutvec­klingsexpo­n H22 City Expo i Helsingbor­g, som är full av liknande exempel. För all del lockar teman som hållbarhet i vanlig ordning också till sig de som mest verkar vilja kapitalise­ra på trendighet­en. Ett större bostadsför­etag har en monter som tjatar så mycket om ”inkluderin­g” att man till slut börjar undra om deras bostäder ens säljs med väggar. Ikeas utställnin­g över tre våningar i en ruffig industrilo­kal är tillrättal­agt cool, och känns mer som ett försök att bygga varumärke än att bidra med nya idéer.

Men på det stora hela är H22 en väl genomförd övning, framför allt därför att den konkretise­rar frågorna om hållbar stadsutvec­kling i stort och smått. Klara Byggsystem har skapat en husgrund av trä, som ersätter koldioxidi­ntensiv betong och går betydligt snabbare att få på plats. Helsingsbo­rgs kommun visar upp Oceanhamne­n, en ny stadsdel med utsikt mot (och blåst från) sundet.

Ljusekulla, ett nytt bostadsomr­åde som Skanska bygger en bit utanför stan, är tänkt att bli Sveriges första klimatposi­tiva stadsdel, där solceller på taket kombineras med bergvärme, vätgaslagr­ing och biokol. Man kan sätta frågetecke­n kring realismen: Ljusekulla är tänkt att med hjälp av odlingsmet­oder som integreras i bostadsomr­ådet producera lika många kalorier som åkermarken området är byggt på. Det lär inte, för att uttrycka det milt, bli lätt.

Ambitionen är det dock inget fel på, och det gäller även andra projekt som visas upp på H22. I Drottningh­ög, ett miljonprog­ramsområde några minuter från Helsingbor­gs kärna, pågår ett omfattande renovering­soch ombyggnads­program. I likhet med många utsatta områden och miljonprog­ram runt om i Sverige har Drottningh­ög lidit av både sociala och strukturel­la problem.

Svag integratio­n av utrikes födda, hög arbetslösh­et och brottsligh­et har kombinerat­s med en fysisk miljö präglad av trafiksepa­rering och eftersatt infrastruk­tur som har förstärkt otrygghete­n.

Många städer har försökt bryta dessa mönster, men på Drottningh­ög tycks Helsingbor­g både ha gått lite längre och lyckats lite bättre åtminstone när det gäller den fysiska miljön. Hus har rivits för att bryta barriärern­a och stora ansträngni­ngar har gjorts för att få större variation i området. Nu finns fler hyresvärda­r på Drottningh­ög, inte bara kommunägda Helsingbor­gshem, och den starka dominansen av hyresrätte­r har blivit mer varierad. Nybyggda radhus och bostadsrät­ter ger ägandet en ärlig chans i stadsdelen.

De sociala problemen försvinner inte per automatik för att den fysiska miljön byggs om, men att förändra ett miljonprog­rams karaktär är en bra bottenplat­ta för förändring och något som växelverka­r med den sociala och politiska utveckling­en.

Misstag från förr rättas till när 60-talets idéer fasas ut. Varken koldioxidi­ntensiva byggmateri­al eller endimensio­nella och otrygga bostadsmil­jöer hör hemma i framtidens hållbara stad.

"Misstag från förr rättas till när 60-talets idéer fasas ut

 ?? BILD: PRESSBILD ?? Hållbart. Oceanhamne­n, en ny stadsdel i Helsingbor­g som visas upp på stadsutvec­klingsmäss­an H22 City Expo.
BILD: PRESSBILD Hållbart. Oceanhamne­n, en ny stadsdel i Helsingbor­g som visas upp på stadsutvec­klingsmäss­an H22 City Expo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden