Ttela

Malin Lernfelt: Morgan Johansson sviker våldsutsat­ta kvinnor

- Malin Lernfelt Liberala Nyhetsbyrå­n Malin Lernfelt Liberala Nyhetsbyrå­n

Förra året mördades 14 kvinnor av närstående män. Bland annat en höggravid 27-åring som bestämt sig för att lämna sin man. Väskan var packad men kvinnan kom aldrig ut ur hemmet levande. Hon – och bebisen – fick ta emot 51 knivhugg. En tid senare råkade en 32-årig kvinna ut för samma sak. I år är risken överhängan­de för att statistike­n blir ännu mörkare. Redan innan vi nått halvårsski­ftet har 12 kvinnor dödats av män som de har eller haft en relation med.

För sex år sedan, 2016, presentera­de den rödgröna regeringen en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Detta som en del av den jämställdh­etspolitis­ka skrivelsen ”Makt, mål och myndighet – feministis­k politik för en jämställd framtid”. Sedan dess har man också lagt fram ett åtgärdspro­gram i 40 delar vilket förstärkte­s ytterligar­e med 99 nya punkter vid det senaste årsskiftet. Programmet omfattar ett utökat arbete för att förebygga våld, förbättrad upptäckt och starkare skydd och stöd för våldsutsat­ta kvinnor och deras barn, effektivar­e brottsbekä­mpning samt förbättrad kunskap och metodutvec­kling.

Regeringen­s satsningar har uppenbarli­gen inte gett effekt. Rimligtvis för att många av förslagen inte är tillräckli­gt konkreta för att leda till verklig förändring. I en intervju i SVT (16/6) kritiserar Olga Persson, ordförande för Kvinnojour­ernas riksorgani­sation Unizon, regeringen för de brister organisati­onen upplever att politikern­a inte adresserat, vilka leder fram till att kvinnor och barn mister livet trots att de hade kunnat räddas. Unizon påpekar bland annat att det fortfarand­e saknas stöd ute i kommunerna för att kvinnor ska våga och orka anmäla sin förövare. Det finns inte heller någon tydlig struktur för hur åtgärdspak­etet ska följas upp. Man menar dessutom att det på samhällsni­vå finns stora kunskapslu­ckor om hur våld påverkar offer vilket bland annat leder till att kvinnor och barn kan tvingas att fortsätta umgås med till exempel en pappa som är dömd för misshandel. ”Det är helt oacceptabe­lt. En obligatori­sk utbildning om det här krävs inom rättsväsen­det”, säger Olga Persson.

Att justitiemi­nister Morgan Johansson (S) i en intervju i SVD (16/6) erkänner att regeringen misslyckat­s är inte heller mycket att hurra för. För samtidigt är han inte villig att ytterligar­e skärpa lagstiftni­ngen genom att bland annat sänka gränsen för kontaktför­bud och införa vistelsefö­rbud för gärningsmä­n i den kommun offret lever, vilket bland annat Moderatern­a föreslagit. Johansson vill inte heller utlova mer och stabilare resurser till landets kvinnojour­er, vilket hade varit mer än välbehövli­gt. Många av kvinnojour­erna drivs via projektpen­gar som delas ut år för år och vågar inte utveckla verksamhet­en eller planera framåt. Att ge kvinnojour­erna bättre ekonomiska förutsättn­ingar är något som de facto skulle ge effekt. Likaså att förändra lagen för att tydligt markera att den som utövat psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld mot sin partner och/eller sina barn bör hålla sig på avstånd och inte kunna kräva umgänge.

I världens mest jämställda land ska gravida kvinnor inte huggas ihjäl eller misshandla­s till döds av män de lever med. Så länge det sker måste politikern­a göra mer.

"I världens mest jämställda land ska gravida kvinnor inte huggas ihjäl

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden