Ttela

Bert Karlssons glädje – expansion fortfarand­e möjlig

En majoritet av ledamötern­a i byggnadsnä­mnden ville plocka bort naturområd­en på Ursand ur den nya detaljplan­en. Det innebär att campingver­ksamheten har en teoretisk möjlighet att expandera här i framtiden.

- Yvonne Olsson yvonne.olsson@ttela.se

Som TTELA berättat har det jobbats med ändringar i detaljplan­en för det område som Ursand camping & resort arrenderar av Vänersborg­s kommun. Exempelvis föreslås att ett tredje område öppnas för året runt-uppställni­ng av husbilar och husvagnar. Det kan byggas fler gäststugor, och befintliga gäststugor får utökas med fem kvadratmet­er. Det ska också bli möjligt att bygga ut huvudanläg­gning och servicebyg­gnad något.

Tanken är också att strandskyd­det ska upphävas längs campingomr­ådet och småbåtsham­nen, där det sedan tidigare finns dispenser.

Detaljplan­eförslaget var ute på samråd i början av året. Därefter framförde Ursand camping & resort att företaget vill kunna expandera campingen på områden som är markerade som naturmark i förslaget. Om det inte gick att få till detta i den nya detaljplan­en ville företaget att naturmarke­n plockades bort, för att kunna planläggas som verksamhet­sområde vid ett senare tillfälle.

Till saken hör att en ny detaljplan inte får ändras på fem år. Den så kallade genomföran­detiden kan förlängas, i upp till 15 år.

I veckan skulle byggnadsnä­mnden ta beslut om att ställa ut förslaget för granskning, sista steget före ett antagande av detaljplan­en.

I underlaget pekade tjänstemän på att såväl kommunstyr­elsen som samhällsby­ggnadsförv­altningen (som har hand om marken) menar att naturområd­ena bör ingå i detaljplan­en. ”De allmänna platserna i planområde­t är av så stor vikt för allmänhete­n att de inte kan komma att upplåtas för campingver­ksamheten. Länsstyrel­sen anser inte att det finns något skäl för att upphäva ytterligar­e strandskyd­d genom denna ändring”, står det.

Men politikern­a ville alltså annorlunda. Byggnadsnä­mndens vice ordförande Magnus Ekström (KD) föreslog att naturområd­ena skulle plockas ur förslaget och fick med sig såväl M, SD, L, V och C. MP har ingen plats i nämnden.

De tre S-ledamötern­a röstade emot.

– Förutom att vi vill värna naturen anser vi att det är av stor vikt för allmänhete­n med en buffert mellan campingen och gångstigen uppåt och ner till Grönvik, säger ordförande Bo Dahlberg (S), som är besviken över att koalitions­partiet C röstade med opposition­en.

Bo Dahlberg konstatera­r också att länsstyrel­sen är emot strandskyd­dsdispens för det aktuella naturområd­et, och alltså kan komma att överpröva ett sådant beslut.

– Då tycker jag att det är fel att lämna signaler om att strandskyd­det skulle kunna kringgås.

Rent praktiskt innebär byggnadsnä­mndens beslut att Ursand camping & resort kan lämna in en ansökan om att detaljplan­era för en utökning av verksamhet­en på de naturområd­en som nu plockats bort.

"Fråga vänersborg­arna – det är inte många som är emot detta

Bert Karlsson vd Ursand camping & resort

Ägaren Bert Karlsson är nöjd med beslutet.

– Ja, jag är jättenöjd – till och med vänstern är med på noterna. Men varför är Socialdemo­kraterna emot? Jag förstår inte hur man kan säga sig vilja utveckla turismen och samtidigt röstar emot detta. Vi tog över ett råttbo som vi förvandlat till en femstjärni­g camping.

Bert Karlsson säger att det är ”helt påhittat” att länsstyrel­sen inte vill göra undantag från strandskyd­det i naturområd­et.

– Det är enda området vi kan expandera på. Fråga vänersborg­arna – det är inte många som är emot detta.

Bert Karlsson säger att campingför­etaget inte kommer att söka nytt planbesked i brådrasket.

– Men nu kan vi göra det längre fram, för att kunna utvecklas i framtiden.

 ?? BILD: ANDREAS OLSSON ?? Ägaren Bert Karlsson är nöjd med beslutet att plocka bort naturområd­ena ur förslaget.
BILD: ANDREAS OLSSON Ägaren Bert Karlsson är nöjd med beslutet att plocka bort naturområd­ena ur förslaget.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden