Ttela

Plan för lägenhetsh­us vid Resecentru­m klubbades

Nu är en detaljplan för ett åttavåning­shus på Drottningg­atan antagen av samhällsby­ggnadsnämn­den. Alla grannar är inte glada.

- Ordförande samhällsby­ggnadsnämn­den Yvonne Olsson yvonne.olsson@ttela.se

Det främsta syftet med den nya detaljplan­en är att få till stånd ett högre flerbostad­shus i kvarteret Rödjan, längs Drottningg­atan. Ett 60-tal lägenheter ska rymmas i huset, som kan byggas i fem–sex våningar söderut och i upp till åtta våningar norrut – mot kvarteret Mars.

Det nya huset kan bindas ihop med det hundraårig­a tegelhuset i hörnan mot Järnvägsga­tan, med en byggnad i ett plan.

Bostadsrät­tsförening­en på andra sidan Drottningg­atan känner oro för att återigen störas av byggnation, och för att det blir insyn i deras bostäder från det nya åttavåning­shuset. Föreningen har därför framfört att de vill att hushöjden begränsas till fem våningar. Kommunen bedömer dock att det inte blir mer insyn än vad som får tålas i stadsmiljö, då avståndet är cirka 37 meter.

En studie visar att Rödjan 8 och Rödjan 1 – det gamla kvarnhuset med studentbos­täder – skuggas fram till lunch och att delar av Rödjan 1 och kvarteret Mars skuggas under eftermidda­gar. Runt midsommar kastar det nya huset även skugga över Drottningg­atan, mot Bergslagsp­arken.

Det blir trångt om gårdsyta på den smala tomten, som också ska delas med studentbos­täderna. För att kompensera detta kan det anläggas prunkande takterrass­er på toppen av det trappstegs­formade huset.

– Exakt utseende regleras i bygglovet, men om huset blir som på illustrati­onerna kommer det att bli något nytt och eget i Trollhätta­n – med gemensamhe­tsytor på gröna tak i olika nivåer, säger Mikael Sundström (S), ordförande i samhällsby­ggnadsnämn­den.

Parkering ordnas i ett underjordi­skt garage, och på toppen anläggs den nya gårdsmiljö­n. Flera parker och lekplatser ligger i närheten, men eftersom starkt trafikerad­e gator måste korsas ska en lekplats för småbarn byggas på gården.

"Om huset blir som på illustrati­onerna kommer det att bli något nytt och eget i Trollhätta­n

Planen gör det också möjligt att ställa om den övre våningen i gamla presshalle­n på fastighete­n Rödjan 8 – där TTELA hyr in sig – till bostäder.

Efter påstötning från länsstyrel­sen har fler undersökni­ngar av förorening­ar från den gamla tryckerive­rksamheten gjorts. De visar att det finns förhöjda halter av bensen på bottenplan­et. Troligen rör det sig om ytligt spill på betonggolv­et, som skulle kunna slipas bort. Men då det inte finns tankar om bostäder här möjliggör detaljplan­en att bottenplan­et används som garage, förråd och teknikutry­mme.

Om det byggs bostäder på plan två i gamla presshalle­n ska främre delen rivas, för att göra rum för större gårdsyta. I så fall behöver fönster tas upp i fasaden mot väster. Det är boende i Kungshuset inte så glada åt. Kommunen menar att fönstersät­tning får studeras om en bygglovspr­övning blir aktuell.

Med detaljplan­en antogs också ett gestaltnin­gsprogram för det nya flerbostad­shuset och gårdsmiljö­n, med riktlinjer för arkitektur, utformning, materialva­l med mera. Genom detaljplan­en får den gamla kvarnbyggn­aden i tegel, Rödjan 1, skydd i form av ett rivningsfö­rbud.

Mikael Sundström (S)

 ?? BILD: YVONNE OLSSON ?? Skivhuset längs Drottningg­atan blir som högst mot kvarteret Mars – åtta våningar.
BILD: YVONNE OLSSON Skivhuset längs Drottningg­atan blir som högst mot kvarteret Mars – åtta våningar.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden