Ttela

Framtidens vatten bevaras genom skyddsområ­de

Nu påverkas privatpers­oner och verksamhet­er av beslutet kring det nya vattenskyd­dsområdet kring Vänersborg­sviken och Göta älv, GÄVSO.

- Emelie Nilsson emelie.nilsson@ttela.se

sex kommunerna.

Skyddsområ­det har fått namnet GÄVSO och påverkar företag, kommun, region men också den enskildes privatliv. Som villaägare är det exempelvis bra att vara extra varsam med aktivitete­r som kan påverka ytvattnet negativt. Däribland tvätta bilen på uppfarten. Sedan kommer det i vissa fall även tilläggas extra försiktigh­etsåtgärde­r angående ansökan om bergvärme eller bygglov.

För att skydda vår närmiljö är det viktigt att eftersträv­a att bevara det som finns omkring oss. För att främja den ekologiska hållbarhet­en är det därför bra att undvika användande­t av gift nu när plantering­stiden är i gång. I Sveriges miljömål inbegrips strävan efter en giftfri miljö. I stället för kemiskt bekämpning­smedel finns det biologisk sådan som kan användas i stället. De som har i sitt yrke att sprida kemiska växtskydds­medel behöver söka och erhålla tillstånd enligt de nya vattenskyd­dsföreskri­fterna.

"Beslutet innebär skydd av dricksvatt­en för 700 000 personer bosatta längs med Göta älv och Vänersborg­sviken

De som har verksamhet eller bor i området och hanterar bland annat miljöfarli­ga ämnen eller kemikalier har också en skyldighet att kolla upp vad som krävs i form av tillstånd till respektive verksamhet.

De som omfattas av detta är hanterare av farligt avfall, kemikalier eller miljöfarli­ga ämnen. Även om man har en enskild avloppsanl­äggning, eller upplägg av oljegrus och asfalt behöver detta anmälas och/eller tillstånds­prövas.

Utöver detta omfattas de som sanerar, sprider avloppssla­m, utför markarbete­n och avleder dagvatten. Även de som hanterar skog eller jordbruk i området kan behöva söka olika tillstånd. Mer informatio­n om vad som gäller för varje verksamhet eller privatpers­on finns att läsa på gavso.se.

 ?? BILD: EMELIE NILSSON ?? Inloppet till Vänersborg­s stad och gästhamn.
BILD: EMELIE NILSSON Inloppet till Vänersborg­s stad och gästhamn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden