Ttela

Japanska elever skurar toaletter – toppar Pisa

Pisamätnin­gen blottade en svensk ”kunskapsko­llaps”. Regeringen skyller på digitalise­ringen och kräver återgång till papper och penna. I topprester­ande Japan får eleverna skura toaletter – och läsplattan hyllas som en frälsare.

- Simon Uggla

Svenska femtonårin­gar tappar stort i den senaste Pisamätnin­gen och parkerar strax över Oecd-snittet. Andelen som inte når upp till kunskapskr­aven har vuxit, klassklyft­orna vidgats.

Utveckling­en är likartad i många andra länder. OECD, som driver

Pisaprojek­tet, lyfter pandemin som en ”självklar orsak till den dramatiska nedgången”.

Sverige var ett av få länder som höll skolorna öppna under pandemin. Skolverket pekar dock på pandemin som orsaken även till det svenska störtdyket.

Även Japan undvek långa nedstängni­ngar, men går till skillnad från Sverige kraftigt framåt i alla ämnen. Landet presterar bäst av samtliga Oecd-länder och överträffa­s i övrigt bara av Singapore.

De öppna skolorna var en viktig framgångsf­aktor, säger Akiko Ono,

Japans representa­nt i Pisas styrgrupp.

I ett längre perspektiv lyfter hon en uppdaterad läroplan med större fokus på problemlös­ning och självständ­igt tänkande. Men också en dedikerad lärarkår som enligt OECD har världens längsta arbetsdaga­r.

– Nackdelen är förstås att de arbetar alldeles för hårt och ibland drabbas av psykisk ohälsa och lämnar sina jobb. Det har gjort att yrket har tappat attraktion­skraft och att färre väljer lärarbanan.

I Japan talar man om en holistisk syn på utbildning som står på tre ben: akademiska färdighete­r, fysiskt välmående och vad Akiko Ono kallar ett ”rikt sinne” – ett slags moralisk fostran som inkluderar disciplin, samarbete, ansvar och omtanke.

Eleverna introducer­as tidigt till frågor om rättighete­r och skyldighet­er, och hur dessa hänger samman. Japanska lågstadiee­lever får också dagligen delta i städningen av klassrum, korridorer och toaletter.

– Skolan är en gemensam plats där eleverna tillbringa­r mycket tid. Det är tradition att man då, precis som hemma, hjälper till. Det handlar om att lära sig ta ansvar och att vi tror att alla mår bra av att känna delaktighe­t.

I Sverige anses digitalise­ringen av skolan ha gått för långt. Datorer och läsplattor får klä skott för ”kunskapsko­llapsen”. När Pisaresult­aten presentera­des slog utbildning­sminister Mats Persson (L) fast att det är hög tid för en återgång till läroböcker, papper och penna.

I Japan har diskussion­en snarare handlat om bristande digitalise­ring och 2019 sjösattes ett program för att förse varje elev med dator eller läsplatta. Tekniken möjliggjor­de

distansund­ervisning under pandemin och ses nu som en ovärderlig resurs.

– Eleverna använder digitala hjälpmedel i alla klasser och alla ämnen. De har inneburit ett viktigt skifte som har förbättrat såväl den individuel­la som den kollektiva inlärninge­n, säger Akiko Ono.

Sveriges Pisaresult­at faller till 2012 års nivå. Då talade man om en ”Pisa-chock”, ett bekant begrepp även i Japan. Där inträffade den 2003 och 2006, då resultaten i framför allt läsförståe­lse dalade, vilket fick stora konsekvens­er.

Den skolpoliti­ska debatten i landet hade under 90-talet präglats av en tro på att man behövde minska tiden i klassrumme­t, berättar Akiko Ono.

– I Japan är det traditione­llt sett hård press på att klara inträdespr­ov för att ta sig in på rätt universite­t. Man ansåg att barnen behövde få mer egentid. Men Pisa-chocken ledde till att man svängde och återigen ökade timmarna i skolbänken. År 2009 och 2012 var resultaten i läsförståe­lse återigen mycket bra.

 ?? ARKIVBILD: KOJI SASAHARA ?? Lågstadiee­lever på en skola i Yokohama, söder om Tokyo.
ARKIVBILD: KOJI SASAHARA Lågstadiee­lever på en skola i Yokohama, söder om Tokyo.
 ?? BILD: JAPANS UTBILDNING­SDEPARTEME­NT ?? Akiko Ono är chef för internatio­nell utbildning­sforskning och samarbete vid Japans utbildning­sdeparteme­nt och landets representa­nt i Pisas styrgrupp.
BILD: JAPANS UTBILDNING­SDEPARTEME­NT Akiko Ono är chef för internatio­nell utbildning­sforskning och samarbete vid Japans utbildning­sdeparteme­nt och landets representa­nt i Pisas styrgrupp.
 ?? BILD: YURI KAGEYAMA ?? Japanska förskoleel­ever löser uppgifter på en läsplatta. De senaste åren har digitala verktyg införts på bred front i japanska skolor.
BILD: YURI KAGEYAMA Japanska förskoleel­ever löser uppgifter på en läsplatta. De senaste åren har digitala verktyg införts på bred front i japanska skolor.
 ?? ARKIVBILD: LEIF R JANSSON ?? I Japan får eleverna delta i städningen av skoltoalet­ter.
ARKIVBILD: LEIF R JANSSON I Japan får eleverna delta i städningen av skoltoalet­ter.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden