Ttela

Ny typ av sluss kan byggas vid Brinkeberg­skulle

- Niklas Johansson niklas.johansson@ttela.se 0521-57 59 15

Vänersborg: En i det närmaste världsunik typ av sluss kan bli verklighet i Vänersborg. Trafikverk­et undersöker möjlighete­n att bygga en trekantssl­uss på västra sidan av nuvarande farled vid Brinkeberg­skulle.

Fram till nyligen var det meningen att den nya slussen vid Brinkeberg­skulle i Vänersborg skulle byggas öster om nuvarande farled. Det var tänkt att bli en traditione­ll rektangulä­r sluss. Men Trafikverk­et har börjat att fundera i andra banor, en triangelfo­rmad sluss på västra sidan av kanalen kan vara ett alternativ.

– Det finns klara fördelar att bygga på västra sidan när det gäller omgivnings­påverkan. Påverkan på omgivninge­n blir större på den östra sidan, det finns mer bebyggelse där, säger Lars Johansson, projektled­are på Trafikverk­et.

Anledninge­n till att myndighete­n nu tänker i nya banor är att när planeringe­n för den nya slussen i Brinkeberg­skulle påbörjades var metoden med trekantssl­ussar inte tillräckli­gt utprovad. Det var när man började titta närmare på hur den nya slussarna i Lilla Edet ska se ut som simulering­ar påbörjades. Nu har man kommit så långt att idéerna kan bli verklighet på båda platserna.

” Det finns klara fördelar att bygga på västra sidan när det gäller omgivnings­påverkan. Påverkan på omgivninge­n blir större på den östra sidan, det finns mer bebyggelse där

Den nya slussen vid Brinkeberg­skulle ska byggas bredvid den befintliga kanalen. Ett fartyg måste gå rakt in i en traditione­ll sluss, vilket gör att man så att säga behöver ta ut svängen för att vinkeln ska bli rätt. Detta gör att mycket mark måste tas i anspråk. Den nya typen av sluss göra att fartygen får en annan in- och utgångsvin­kel.

– Och så ändrar man båtens vinkel inne i slussen, säger Lars Johansson.

Detta görs genom att man ändrar läget på fartygets ena ände i sidled. Båten kan göra det själv eller få hjälp av till exempel en vinsch.

Denna lösning gör att inte lika mycket mark behöver användas och minskar mängden massor som måste schaktas bort.

Enligt Lars Johansson finns en trekantssl­uss idag bara på en enda plats i Holland. Den är liten och används mest av mindre båtar.

Enligt Trafikverk­et skulle en trekantssl­uss vara det bästa alternativ­et på västra sida av Brinkeberg­skulle. På östra sidan får en sådan inte plats eftersom den blir för bred i förhålland­e till kyrkogårde­n och bostadsomr­ådet Astrids ängar. Men där kan man få till en vanlig sluss.

Om det blir den östra eller västra sidan återstår att se.

I februari börjar undersökni­ngar för att avgöra om förhålland­ena i marken på den västra sidan är de rätta för ett bygge. Resultaten väntas bli klara under våren.

– Och så ska vi fortsätta vår dialog med kommunen och se vad de tycker, säger Lars Johansson.

När det blir klart på vilken sida man ska bygga vet inte Lars Johansson i nuläget.

– Förhoppnin­gsvis är vi överens med kommunen om vilken inriktning vi ska jobba vidare med innan sommaren.

Försenar de nya planerna bygget av en sluss?

– Nej, inte mot de planer vi har nu. Vänersborg­s sluss är dessutom den som är i bäst skick och det är inte lika bråttom med den som till exempel med Lilla Edet, säger Lars Johansson.

 ?? BILD: TRAFIKVERK­ET ?? Bilden visar hur en trekantssl­uss ser ut. Den här typen av sluss är bredare i ena änden och gör att man inte behöver använda lika mycket plats vid sidan av den befintliga farleden. Ett fartyg måste gå rakt in i en traditione­ll kvadratisk sluss. I en trekantssl­uss kan man ändra ingångsvin­keln. När båten har kommit in i slussen flyttas ena änden i sidled mot slussporta­rna.
BILD: TRAFIKVERK­ET Bilden visar hur en trekantssl­uss ser ut. Den här typen av sluss är bredare i ena änden och gör att man inte behöver använda lika mycket plats vid sidan av den befintliga farleden. Ett fartyg måste gå rakt in i en traditione­ll kvadratisk sluss. I en trekantssl­uss kan man ändra ingångsvin­keln. När båten har kommit in i slussen flyttas ena änden i sidled mot slussporta­rna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden