Lill-Babs sista tv-in­ter­vju

TV Tidningen - - JAN- OLOV ANDERSSON - JAN- OLOV AN­DERS­SON jan-olov.an­ders­son@af­ton­bla­det.se

Det var in­te tänkt att vi skul­le se ”Siw, Lill-Babs och Ann-Louise” på det här sät­tet när pro­gram­met vi­sas ons­da­gen den 16 maj i SVT1.

Tv-pro­du­cen­ten Su­san­ne Ce­der­berg har många se­vär­da por­trätt­fil­mer bakom sig, med Mi­chael Nyqvist, Sis­se­la Ky­le och Rolf Lass­gård, ba­ra för att näm­na någ­ra. När hon nu följ­de med Siw Malm­kvist, Lill-Babs och Ann-Louise Han­son på tur­né hös­ten 2017 och lät fil­ma den sista kon­ser­ten i Karl­stad, var det för­stås tänkt som en hyll­ning till tre ve­te­ra­ner som har ro­at oss se­dan slu­tet av 1950-ta­let. Nu blev det, på grund av att LillBabs gick bort den 3 april i år, det sista de gjor­de till­sam­mans. Det sista Lill-Babs sjöng och sa­de fram­för en tv-ka­me­ra. Då går det in­te att und­vi­ka att man ser fil­men med li­te and­ra ögon.

Tre su­per­proffs fram­för väl­kän­da num­mer ac­kom­pan­je­ra­de av Ben­neth Fa­gerlund (pi­a­no) och Mar­tin Tall­ström (gi­tarr). När de skäm­tar om sin ål­der i mel­lan­snac­ken el­ler sjung­er om att de är ”in­ne på sista ver­sen” blir det ord som tar li­te hår­da­re än nor­malt med tan­ke på Lill-Babs bort­gång.

Och det är omöj­ligt att in­te bli be­rörd när Lill-Babs un­der ett in­ter­vju­av­snitt be­rät­tar om sin räds­la för att in­te få va­ra med i fle­ra år till. Att det finns så myc­ket hon vill gö­ra, bå­de som ar­tist och – än­nu mer – ihop med barn och barn­barn.

– Nu pra­tar vi in­te mer om det, för då bör­jar jag grå­ta, sä­ger hon.

Här bjuds ock­så på en del ljuv­li­ga (of­tast svart­vi­ta) god­bi­tar ur ar­ki­vet.

I Jan­ne ”Lof­fe” Carls­son­por­trät­tet härom­vec­kan, sa han att skå­de­spe­le­ri ibland in­te be­hö­ver va­ra krång­li­ga­re än att man pra­tar så att folk hör vad man sä­ger. Över­fört på Lill-Babs här, ser och hör man hur hon in­te ba­ra sjung­er, ut­an ock­så lik­som ar­ti­ku­le­rar och ge­stal­tar sång­er­na så att var­je ord verk­li­gen går fram. En av många för­kla­ring­ar till var­för hon blev så folk­kär.

VETERANTRIO Ann-Louise Han­son, Bar­bro ”Lill-Babs” Svens­son och Siw Malm­kvist por­trät­te­ras i en do­ku­men­tär – som vi nu ser med li­te and­ra ögon på grund av Lill-Babs bort­gång i april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.