Ton­å­ring­ar­na käm­par vi­da­re

Tret­ton skäl var­för

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

Net­flix Nu kom­mer and­ra sä­song­en av den om­ta­la­de dra­ma­se­ri­en som kret­sar kring en ton­å­rings själv­mord.

I den förs­ta sä­song­en tog ton­å­ring­en Han­nah Ba­ker ( Kat­he­ri­ne Lang­ford) sitt liv. Ef­ter hen­nes död fick hen­nes vän och hem­li­ga kär­lek Clay Jen­sen ( Dy­lan Min­net­te) en lå­da med 13 kas­sett­band med in­spel­ning­ar som för­kla­ra­de var­för hon be­gick själv­mord. De nya av­snit­ten ut­spe­lar sig ba­ra någ­ra må­na­der ef­ter hän­del­ser­na i förs­ta sä­song­en. And­ra sä­song­en kom­mer bland an­nat att kret­sa kring sex­u­el­la över­grepp, en rät­te­gång och vad som egent­li­gen är rätt­vi­sa.

Förs­ta sä­song­en blev bå­de po­pu­lär och kon­tro­ver­si­ell. Or­ga­ni­sa­tio­ner som ar­be­tar med su­i­cid-pre­ven­tion har kri­ti­se­rat se­ri­en för att ”gla­mou­ri­se­ra” själv­mord. Men se­ri­en har ock­så hyl­lats för att ta upp en rad pro­blem som ton­å­ring­ar kan brot­tas med.

PRE­MIÄR FRE­DAG TILL­BA­KA Jes­si­ca Da­vis (Alisha Boe), som från bör­jan var nä­ra vän med Han­nah.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.